Cena ITAPA 2012 - ITAPA 2012 Distinction Award

Aj ten­to rok hľa­dá Ce­na ITA­PA rie­še­nia a tech­no­ló­gie, kto­ré sú po­zo­ru­hod­né ino­vač­ným prís­tu­pom pri mo­der­ni­zá­cii ve­rej­nej sprá­vy. Ce­na ITA­PA tak­to zvi­di­teľ­ňu­je pro­jek­ty, kto­ré tre­ba poz­nať, aj vy­uží­vať, a tiež upo­zor­ňu­je na tých, kto­rí sto­ja za ni­mi. Cie­ľom je spros­tred­ko­va­nie cen­ných skú­se­nos­ti a in­špi­rá­cií pre čo naj­viac ďal­ších, a stá­le lep­ších pro­jek­tov.

Ce­na ITA­PA 2012 je ur­če­ná pre in­šti­tú­cie ve­rej­nej sprá­vy, aka­de­mic­ké in­šti­tú­cie, ale aj pre ich do­dá­va­te­ľov, kto­rí ús­peš­ne zreali­zo­va­li pro­jek­ty mo­der­ni­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy s vy­uži­tím in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií.

  • V ka­te­gó­rii "No­vé služ­by" sú­ťa­žia pro­jek­ty, vďa­ka kto­rým mô­že ve­rej­ná sprá­va pos­ky­to­vať ob­ča­nom a pod­ni­ka­te­ľom no­vé služ­by, služ­by zjed­no­du­šu­jú­ce vy­ba­vo­va­nie úrad­nej agen­dy a v ta­kom ča­se, aký „ka­men­ný úrad" ne­vie pos­kyt­núť .
  • Sú­ťaž­ná ka­te­gó­ria "Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov" je ur­če­ná pre pro­jek­ty, kto­ré do­ká­za­li sys­té­mo­vo a kri­tic­ky pre­hod­no­tiť fun­go­va­nie in­šti­tú­cií ve­rej­nej sprá­vy, vďa­ka čo­mu sa od­strá­ni­lo čo naj­viac zby­toč­ných kro­kov a do­sia­hlo sa vý­raz­né urý­chle­nie a cel­ko­vá auto­ma­ti­zá­cia a mo­der­ni­zá­cia pro­ce­sov v rám­ci in­šti­tú­cie.
  • Špe­ciál­na ce­na ITA­PA je „Ce­na eFO­CUS", kto­rá sa za­me­ria­va na to, ako sú jed­not­li­vé sú­ťa­žia­ce pro­jek­ty pro­pa­go­va­né v tla­če­nej ale­bo elek­tro­nic­kej for­me. V rám­ci ka­te­gó­rie sa hod­no­tí pre­dov­šet­kým ori­gi­nál­nosť, zro­zu­mi­teľ­nosť a prí­ťaž­li­vosť texto­vé­ho a vi­zuál­ne­ho či mul­ti­me­diál­ne­ho stvár­ne­nia, ako aj je­ho in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ná hod­no­ta.

Ce­na ITA­PA 2012 má uzá­vier­ku už 10. ok­tób­ra! Všet­ky pro­jek­ty, kto­ré spĺňa­jú kri­té­riá, mô­že­te prih­lá­siť do sú­ťa­že pros­tred­níc­tvom prih­la­so­va­cie­ho for­mu­lá­ra na strán­ke www.ita­pa.sk, kde náj­de­te aj šta­tút sú­ťa­že. Vý­sled­ky bu­dú tra­dič­ne vy­hlá­se­né na sláv­nos­tnom Ga­la­ve­če­re ITA­PA 2012, kto­rý sa bu­de ko­nať 24. ok­tób­ra 2012.

Zdroj: itapa.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter