Microsoft Slovakia má nového generálneho riaditeľa

Markus Breyer.jpg Slo­ven­skú po­boč­ku spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft bu­de od dneš­né­ho dňa viesť no­vý ge­ne­rál­ny ria­di­teľ. Na naj­vyš­šiu ria­dia­cu po­zí­ciu spo­loč­nos­ti nas­tú­pil Mar­kus Breyer, kto­rý bu­de zod­po­ved­ný za chod ce­lej slo­ven­skej po­boč­ky.

Mar­kus Breyer preb­ral po­zí­ciu po Pet­ro­vi Če­reš­ní­ko­vi, kto­rý ria­dil Mic­ro­soft Slo­va­kia viac ako šty­ri ro­ky. „Chcel by som sa po­ďa­ko­vať za skve­lé ro­ky v Mic­ro­sof­te, po­čas kto­rých som mal mož­nosť viesť fan­tas­tic­ký tím ľu­dí. Mar­ku­so­vi že­lám ve­ľa elá­nu a ve­rím, že po­su­nie slo­ven­skú po­boč­ku k ďal­ším vý­znam­ným ús­pe­chom. Je pre mňa dô­le­ži­té, aby som do kon­ca ka­len­dár­ne­ho ro­ka za­bez­pe­čil ply­nu­lé preb­ra­tie kom­pe­ten­cií no­vým ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom a nad­via­za­nie ob­chod­ných vzťa­hov," po­ve­dal od­chá­dza­jú­ci ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Pe­ter Če­reš­ník.

Zdroj: MicrosoftOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter