Epicor kupuje spoločnosť Solarsoft Business Systems

Spo­loč­nosť Epi­cor Software Cor­po­ra­tion, pop­red­ný do­dá­va­teľ sof­tvé­ro­vých rie­še­ní na ria­de­nie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov v or­ga­ni­zá­ciách zo sek­to­rov vý­ro­by, dis­tri­bú­cie, pre­da­ja a slu­žieb, ozná­mi­la ak­vi­zí­ciu fir­my So­lar­soft Bu­si­ness Sys­tems. Ide o súk­rom­ne vlas­tne­ný sub­jekt, kto­ré­ho do­te­raj­ším ma­ji­te­ľom bo­la in­ves­tič­ná spo­loč­nosť Marlin Equi­ty Par­tners. So­lar­soft sa špe­cia­li­zu­je na ERP (en­terpri­se re­sour­ce plan­ning, plá­no­va­nie pod­ni­ko­vých zdro­jov) sys­té­my pre stred­né fir­my, do­dá­va tak­tiež ria­dia­ce sys­té­my pre vý­ro­bu a dis­tri­bú­ciu.

Tran­sak­cia, kto­rá by ma­la byť do­kon­če­ná v nas­le­du­jú­cich 45 dňoch, roz­ší­ri a upev­ní po­zí­ciu spo­loč­nos­ti Epi­cor ako pop­red­né­ho do­dá­va­te­ľa kom­plexných (end-to-end) pod­ni­ko­vých rie­še­ní pre dis­krét­nu vý­ro­bu a dis­tri­bú­ciu, rov­na­ko ako rie­še­nie pre ria­de­nie veľ­koob­chod­né­ho pre­da­ja v kľú­čo­vých ver­ti­kál­nych od­bo­roch vrá­ta­ne sta­veb­ných ma­te­riá­lov, auto­mo­bi­lo­vé­ho a oba­lo­vé­ho prie­mys­lu. Spo­loč­nosť So­lar­soft je pop­red­ným hrá­čom na tr­hu MES (ma­nu­fac­tu­ring execu­tion sys­tems, vý­rob­né in­for­mač­né sys­té­my) a jej rie­še­nia pos­ky­tu­jú ši­ro­ké mož­nos­ti op­ti­ma­li­zá­cie vý­rob­ných pro­ce­sov. De­je sa tak pros­tred­níc­tvom zbe­ru dát v reál­nom ča­se, ana­lýz a sle­do­va­nia vý­kon­nos­ti, či už v rám­ci jed­nej pre­vádz­ky ale­bo v pod­ni­ku s pre­vádz­ka­mi na ce­lom sve­te. Rie­še­nia spo­loč­nos­ti So­lar­soft a jej know-how a skú­se­nos­ti s vý­rob­ný­mi pro­ces­mi umož­nia spo­loč­nos­ti Epi­cor urý­chliť ini­cia­tí­vy v mno­hých vy­so­ko re­gu­lo­va­ných od­bo­roch, nap­rík­lad v pot­ra­vi­nár­skom prie­mys­le, vo vý­ro­be ná­po­jov, far­má­cii a v zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti. Na­vy­še spo­loč­nosť So­lar­soft mô­že po­núk­nuť skú­se­nos­ti a zdro­je na pod­po­ru ERP rie­še­nia za­lo­že­né­ho na tech­no­ló­giách clou­du, pos­ky­tu­je sof­tvér vo for­me služ­by (software as a servic­e, SaaS), hos­ting aj ria­de­né služ­by.

„Spo­loč­nosť So­lar­soft s na­mi zdie­ľa orien­tá­ciu na zá­kaz­ní­ka a pro­duk­to­vú stra­té­giu, kto­rá sa sna­ží chrá­niť in­ves­tí­cie zá­kaz­ní­kov do na­šich rie­še­ní a pri­ná­šať im zá­ro­veň čo naj­vyš­šiu mož­nosť voľ­by a flexibi­li­tu," uvá­dza Per­vez Qures­hi, pre­zi­dent a vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Epi­cor. „Ak­vi­zí­cia dá­va zmy­sel tak z hľa­dis­ka tech­no­ló­gií, ako aj z poh­ľa­du oboch fi­rem­ných kul­túr. Obe spo­loč­nos­ti po­nú­ka­jú hl­bo­ké zna­los­ti vo svo­jich od­bo­roch pod­ni­ka­nia, bu­du­jú so zá­kaz­ník­mi dl­ho­do­bé vzťa­hy, pos­ky­tu­jú naj­mo­der­nej­šie rie­še­nia a umož­ňu­jú zá­kaz­ní­kom voľ­bu tech­no­ló­gií - na vlas­tnej infra­štruk­tú­re (on-pre­mi­se), vo for­me služ­by, ako hos­to­va­né rie­še­nie ale­bo vo for­me clou­du. Vý­ber zá­vi­sí iba na zá­kaz­ní­ko­vi a na tom, aké rie­še­nie je pre sú­čas­nú fá­zu roz­vo­ja fir­my naj­vý­hod­nej­šie."

Spo­loč­nosť So­lar­soft pos­ky­tu­je mo­der­ný pod­ni­ko­vý sof­tvér a IT služ­by pre pod­ni­ky zo sek­to­rov vý­ro­by, dis­tri­bú­cie a veľ­koob­cho­du. Pod­ni­ká v Se­ver­nej Ame­ri­ke, Euró­pe aj v Ázii, má viac ako 400 za­mes­tnan­cov, oko­lo 2 000 zá­kaz­ní­kov a roč­né príj­my oko­lo 90 mi­lió­nov do­lá­rov. Zá­kaz­ní­kov zís­kal So­lar­soft v mno­hých od­bo­roch, napr. v auto­mo­bi­lo­vom aj oba­lo­vom prie­mys­le, vo ve­dách o ži­vej prí­ro­de (li­fe scien­ces), v pot­ra­vi­nár­stve, elek­tro­ni­ke a sta­veb­ných ma­te­riá­loch. Po­nú­ka sys­té­my, kto­ré pre­pá­ja­jú jed­not­li­vé ob­chod­né pro­ce­sy a prís­luš­né fi­rem­né od­de­le­nia: pre­da­je, ná­ku­py, fi­nan­cie, ria­de­nie skla­dov a zá­sob, lo­gis­ti­ku, plá­no­va­nie vý­rob­ných zdro­jov (ma­nu­fac­tu­ring re­sour­ce plan­ning, MRP) a ria­de­nie kva­li­ty. To­to všet­ko po­má­ha zá­kaz­ní­kom lep­šie mo­ni­to­ro­vať ich pod­ni­ka­nie a zvy­šo­vať efek­ti­vi­tu pre­vádz­ky. Tie­to rie­še­nia sa veľ­mi dob­re dopĺňa­jú s po­nu­kou spo­loč­nos­ti Epi­cor a umož­nia jej po­sil­niť ce­los­ve­to­vo pop­red­nú po­zí­ciu v seg­men­te vý­ro­by a dis­tri­bú­cie.

„Sme ra­di, že sa spo­jí­me so spo­loč­nos­ťou Epi­cor, pre­to­že ide o pop­red­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru s dl­hou a ús­peš­nou his­tó­riou, po­čas kto­rej Epi­cor pri­ná­šal na trh vi­zio­nár­ske ERP rie­še­nia," ko­men­to­val ak­vi­zí­ciu Shawn McMorran, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti So­lar­soft. „Spo­loč­ne bu­de­me mať viac ako 22 000 zá­kaz­ní­kov a roč­ný prí­jem blí­žia­ci sa 1 mi­liar­de do­lá­rov. Ce­los­ve­to­vo sa tak sta­ne­me jed­ným z naj­väč­ších pos­ky­to­va­te­ľov pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru. Spo­lu so spo­loč­nos­ťou Epi­cor do­ká­že­me os­lo­viť viac zá­kaz­ní­kov, roz­ší­ri­me na­še pro­duk­to­vé por­tfó­lia a po­sil­ní­me po­nu­ku slu­žieb. Ce­los­ve­to­vá infra­štruk­tú­ra pri­ne­sie na­šim zá­kaz­ní­kom eš­te väč­ší prí­nos - ako te­raz, tak aj v bu­dúc­nos­ti."

No­vin­ky:
- Spo­loč­nosť Epi­cor ku­pu­je fir­mu So­lar­soft Bu­si­ness Sys­tems, a roz­ši­ru­je tak ce­los­ve­to­vo svo­ju pop­red­nú po­zí­ciu na kľú­čo­vých ver­ti­kál­nych tr­hoch.
- Ak­vi­zí­cia ot­vá­ra no­vé tr­hy a ob­chod­né príl­eži­tos­ti, naj­mä pre ob­las­ti vý­rob­ných in­for­mač­ných sys­té­mov, pro­ces­nú vý­ro­bu, auto­mo­bi­lo­vý a oba­lo­vý prie­my­sel.
- In­ves­tí­cia do dá­to­vých cen­tier po­sil­ní po­nu­ku ERP rie­še­ní So­lar­sof­tu a Epi­co­ru na bá­ze clou­du, po­nu­ku sof­tvé­ru ako služ­by (SaaS), hos­tin­gu a ria­de­ných slu­žieb.

Zdroj: Epicor Software CorporationOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter