Nový f/1.8 Canon PowerShot G15 prvý kompaktný fotoaparát s 50x optickým zoomom od Canon – PowerShot SX50 HS

Ca­non pred­sta­vu­je Power­Shot G15 a Power­Shot SX50 HS - dva ino­vač­né kom­pak­tné fo­toa­pa­rá­ty, kto­ré od­rá­ža­jú skú­se­nos­ti spo­loč­nos­ti Ca­non s vý­vo­jom ob­jek­tí­vov no­vej ge­ne­rá­cie. Power­Shot G15 je vy­ba­ve­ný no­vým 5x zoo­mom f/1.8-2.8 - ob­jek­tí­vom s do­te­raz naj­vyš­šou sve­tel­nos­ťou v sé­rii Power­Shot G. Fo­tog­ra­fi tak mô­žu pou­ží­vať níz­ke clo­no­vé čís­la v ce­lom roz­sa­hu za­os­tre­nia. Power­Shot SX50 HS je pr­vým kom­pak­tným fo­toa­pa­rá­tom s 50x op­tic­kým zoo­mom od Ca­non a po­nú­ka špič­ko­vé sním­ky spo­lu s pok­ro­či­lým ma­nuál­nym ov­lá­da­ním a pod­po­rou for­má­tu RAW.

Oba mo­de­ly Power­Shot sú ur­če­né pre pok­ro­či­lých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí po­ža­du­jú vy­ni­ka­jú­cu kva­li­tu, pr­vo­tried­ny vý­kon a kom­pakt­ný di­zajn. Sú vy­ba­ve­né sve­toz­ná­my­mi zob­ra­zo­va­cí­mi tech­no­ló­gia­mi Ca­non, kto­ré sú zá­ru­kou mi­mo­riad­ne kva­lit­ných fo­tog­ra­fií a Full HD vi­dea. Oba fo­toa­pa­rá­ty tiež dis­po­nu­jú uz­ná­va­ným sys­té­mom HS, kto­rý po­nú­ka vy­ni­ka­jú­ce vý­sled­ky aj v sla­bom os­vet­le­ní a mi­mo­riad­ne níz­ky ob­ra­zo­vý šum v akej­koľ­vek si­tuá­cii. Op­tic­ký sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu z di­el­ne Ca­non s in­te­li­gen­tným sys­té­mom IS za­is­ťu­je do­ko­na­le os­tré zá­be­ry v ce­lom roz­sa­hu zoo­mu, za­tiaľ čo ma­nuál­ne ov­lá­da­nie a pod­po­ra for­má­tu RAW fo­tog­ra­fom pos­kyt­nú maximál­nu kon­tro­lu pri tvor­be aj pri postpro­duk­čných úp­ra­vách sní­mok.

Ob­jek­tí­vy no­vej ge­ne­rá­cie

Fo­toa­pa­rá­ty Power­Shot G15 a Power­Shot SX50 HS sú vy­ba­ve­né no­vý­mi, mi­mo­riad­ne pres­ný­mi ob­jek­tív­mi Ca­non, kto­ré pri­ná­ša­jú no­vé krea­tív­ne mož­nos­ti. Sú­čas­ťou mo­de­lu Power­Shot G15 je ob­jek­tív z vy­ni­ka­jú­cou sve­tel­nos­ťou f/1,8 - 2,8, kto­rý bol vy­vi­nu­tý pou­ži­tím no­vé­ho, vy­so­ko ref­rak­čné­ho sk­la s uni­kát­nou povr­cho­vou vrstvou z nie­koľ­kých ma­te­riá­lov, ur­če­nou na špe­ci­fic­ké vl­no­vé dĺžky svet­la v šká­le na­no­met­rov. 5x op­tic­ký zoom pos­ky­tu­je vy­ni­ka­jú­cu uni­ver­zál­nosť, clo­no­vé čís­lo f/1,8 pri ši­ro­kouh­lom zá­be­re s oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 28 mm a clo­no­vé čís­lo f/2,8 s maximál­nou oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 140 mm. Fo­tog­ra­fi tak zís­ka­jú eš­te väč­šiu voľ­nosť: mô­žu fo­tog­ra­fo­vať v sla­bom os­vet­le­ní, pou­ží­vať krát­ke expo­zič­né ča­sy na za­chy­te­nie rých­le­ho po­hy­bu ale­bo mô­žu svo­je fo­tog­ra­fie oz­vláš­tniť pou­ži­tím níz­kej hĺbky os­tros­ti v ce­lom roz­sa­hu zoo­mu.

Pre fo­tog­ra­fov, kto­rí chcú za­chy­tiť de­tai­ly vzdia­le­ných ob­jek­tov, Power­Shot SX50 HS po­nú­ka ten naj­vý­kon­nej­ší op­tic­ký zoom, akým do­te­raz dis­po­no­val kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát Ca­non. Pr­vo­tried­na op­tic­ká konštruk­cia sa skla­dá z 13 čle­nov, s tro­mi šo­šov­ka­mi UD za­hr­nu­tý­mi v 10-člen­ných sku­pi­nách. Vý­sled­kom je mi­mo­riad­ny vý­kon

v ce­lom roz­sa­hu ob­rov­ské­ho 50x op­tic­ké­ho zoo­mu. No­vo vy­vi­nu­tý ultraz­vu­ko­vý mo­tor­ček (USM) a mo­tor­ček ty­pu Voi­ce Coil (VCM) za­is­ťu­jú rých­le a tak­mer ne­po­ču­teľ­né pou­ží­va­nie zoo­mu pri nas­ta­vo­va­ní oh­nis­ko­vých vzdia­le­nos­tí v roz­sa­hu od 24 mm až po max. 1200 mm . Fun­kci Zoom­Plus po­tom do­ká­že zoom di­gi­tál­ne zväč­šiť až na 100x so sú­čas­ným za­cho­va­ním vy­so­kej ob­ra­zo­vej kva­li­ty.

Zdo­ko­na­le­ná tech­no­ló­gia Zoom Fra­ming As­sist mo­de­lu Power­Shot SX50 HS te­raz za­hr­nu­je no­vé fun­kcie Seek (Vy­hľa­dať) a Lock (Uzam­knúť), kto­ré fo­tog­ra­fom po­má­ha­jú za­me­rať a sle­do­vať ob­jek­ty pri pl­nom prib­lí­že­ní ob­jek­tí­vu. Pou­ží­va­te­lia mô­žu stla­čiť sa­mos­tat­né tla­čid­lo vy­hľa­dá­va­nia na te­le ob­jek­tí­vu, kto­ré ob­jek­tív za­sú­va pri vy­hľa­dá­va­ní ob­jek­tov. Po náj­de­ní po­ža­do­va­né­ho ob­jek­tu mô­že pou­ží­va­teľ tla­čid­lo uvoľ­niť, čím sa ob­jek­tív opäť auto­ma­tic­ky vy­su­nie do po­lo­hy maximál­ne­ho prib­lí­že­nia. Ok­rem to­ho mô­že pou­ží­vať tla­čid­lo uza­my­ka­nia, kto­ré ak­ti­vu­je vý­kon­ný re­žim op­tic­ké­ho IS. Ten po­tom za­is­tí sle­do­va­nie ob­jek­tu až do zho­to­ve­nia zá­be­ru.

Op­tic­ký sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu - mi­mo­riad­ne os­tré zá­be­ry

Pr­vo­tried­ny op­tic­ký sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu z di­el­ne Ca­non pot­lá­ča chve­nie pri pou­ží­va­ní oboch fo­toa­pa­rá­tov. Brá­ni tak roz­ma­za­niu sta­tic­kých fo­tog­ra­fií aj ob­ra­zu pri nak­rú­ca­ní vi­dea.

4-kro­ko­vý (Power­Shot G15) a 4,5-kro­ko­vý (Power­Shot SX50 HS) op­tic­ký sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu za­is­ťu­je mi­mo­riad­ne os­tré a de­tail­né zá­be­ry pri veľ­kých oh­nis­ko­vých vzdia­le­nos­tiach aj v sla­bom os­vet­le­ní. In­te­li­gent­ný sys­tém IS auto­ma­tic­ky roz­poz­ná typ sní­ma­nej scé­ny a zo sied­mich mož­nos­tí vy­be­rie naj­lep­ší re­žim ob­ra­zo­vej sta­bi­li­zá­cie. Power­Shot SX50 HS je tiež vy­ba­ve­ný no­vým pok­ro­či­lým re­ži­mom dy­na­mic­ké­ho IS, kto­rý pot­lá­ča chve­nie ty­pic­ké pre ko­lí­sa­vý po­hyb pri nak­rú­ca­ní vi­dea po­čas chô­dze či pri po­dob­nom po­hy­be.

Špič­ko­vá ob­ra­zo­vá kva­li­ta aj rých­losť

Oba mo­de­ly sú obo­ha­te­né o sys­tém HS od Ca­non - kom­bi­ná­ciu vy­so­ko­cit­li­vé­ho 12,1-me­ga­pixelo­vé­ho sní­ma­ča CMOS a vý­kon­né­ho ob­ra­zo­vé­ho pro­ce­so­ra DI­GIC 5. Power­Shot G15 je osa­de­ný no­vým vy­so­ko­cit­li­vým sní­ma­čom ty­pu Ca­non CMOS 1/1.7, kto­rý po­nú­ka eš­te lep­šie spra­co­va­nie svet­la než je­ho pred­chod­ca. Vý­sled­kom je vy­ni­ka­jú­ca flexibil­nosť pri sní­ma­ní v zhor­še­nom os­vet­le­ní. Vy­so­ké hod­no­ty ISO - až do hod­no­ty ISO 12 800 - umož­ňu­jú pou­ží­va­nie krat­ších expo­zič­ných ča­sov a rých­lej­šie sé­rio­vé fo­tog­ra­fo­va­nie, do­kon­ca aj v sla­bom os­vet­le­ní. Vý­kon­ný pro­ce­sor DI­GIC 5 oboch mo­de­lov bol tiež op­ti­ma­li­zo­va­ný, aby bez­chyb­ne spo­lup­ra­co­val so sní­mač­mi s vy­so­kým roz­lí­še­ním. To za­ru­čí mi­ni­mál­ny ob­ra­zo­vý šum vo všet­kých sve­tel­ných pod­mien­kach.

Zdo­ko­na­le­né sys­té­my auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia (AF) oboch mo­de­lov uľah­ču­jú tvor­bu os­trých fo­tog­ra­fií. Rých­losť auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia fo­toa­pa­rá­tu Power­Shot G15 AF po­nú­ka vý­ni­moč­né vý­sled­ky - len 0,17 se­kun­dy pri ši­ro­kouh­lom nas­ta­ve­ní. To­to zlep­še­nie o 53 % op­ro­ti mo­de­lu Power­Shot G12 ro­bí z toh­to prís­tro­ja do­te­raz naj­rý­chlej­ší kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát Ca­non.

Oba mo­de­ly dis­po­nu­jú re­ži­mom vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho sé­rio­vé­ho sní­ma­nia v kva­li­te HQ. To umož­ňu­je vy­so­kok­va­lit­né zá­be­ry rých­lo sa po­hy­bu­jú­cich ob­jek­tov v pl­nom roz­lí­še­ní. Power­Shot SX50 HS do­ká­že vy­tvo­riť 13 zá­be­rov za se­kun­du, čo je ideál­ne pri fo­tog­ra­fo­va­ní di­vo­kej prí­ro­dy a voľ­ne ži­jú­cich zvie­rat. Rých­losť 10 zá­be­rov za se­kun­du mo­de­lu Power­Shot G15 je zas vhod­ná na za­chy­te­nie rých­lej ak­cie.

Krea­ti­vi­ta a flexibil­nosť v ma­nuál­nom aj auto­ma­tic­kom re­ži­me

Oba fo­toa­pa­rá­ty pos­ky­tu­jú po­dob­nú mie­ru ma­nuál­ne­ho ov­lá­da­nia ako di­gi­tál­ne zr­kad­lov­ky Ca­non EOS a fo­tog­ra­fom umož­ňu­jú nas­ta­ve­nia clo­ny, expo­zič­né­ho ča­su, vy­vá­že­nia bie­lej aj cit­li­vos­ti ISO. For­mát RAW te­raz po­nú­ka ma­ji­te­ľom oboch mo­de­lov pod­po­ru rôz­nych po­me­rov strán, tak­že po­čas postpro­duk­čných úp­rav mô­žu expe­ri­men­to­vať aj s tým­to pa­ra­met­rom.

Množ­stvo auto­ma­tic­kých mož­nos­tí sní­ma­nia za­is­ťu­je bez­prob­lé­mo­vú tvor­bu skve­lých zá­be­rov. Fun­kcia Smart Auto vy­uží­va pok­ro­či­lú tech­no­ló­giu roz­poz­na­nia scé­ny, po­mo­cou kto­rej zvo­lí naj­vhod­nej­šie nas­ta­ve­nie z 58 mož­nos­tí, za­tiaľ čo fun­kcia roz­poz­na­nia tvá­re auto­ma­tic­ky roz­poz­ná­va ulo­že­né tvá­re pria­te­ľov či blíz­kych a nas­ta­ví pot­reb­né hod­no­ty tak, aby ich sním­ky vy­ze­ra­li čo naj­lep­šie. Via­cob­las­tné vy­vá­že­nie bie­lej auto­ma­tic­ky nas­ta­ví fa­reb­né tó­ny v inter­iéro­vých zá­be­roch s rôz­ny­mi zdroj­mi svet­la, aby vý­sled­ky vy­ze­ra­li čo naj­ver­nej­šie.

Ur­če­né pre se­rióz­nych fo­tog­ra­fov

Power­Shot G15 má ori­gi­nál­ny di­zajn, kto­rý je cha­rak­te­ris­tic­ký pre sé­riu Power­Shot G, a je ideál­ny na kaž­do­den­né pou­ží­va­nie. Je­ho ľah­ká, ro­bus­tná hli­ní­ko­vá konštruk­cia je prib­liž­ne o 17 % men­šia než v prí­pa­de Power­Shot G12, čo z ne­ho ro­bí ideál­ne dopl­ne­nie di­gi­tál­nej zr­kad­lov­ky (DSLR).

Power­Shot G15 je ur­če­ný na rých­le ov­lá­da­nie jed­nou ru­kou: ob­sa­hu­je dvo­jú­rov­ňo­vý vrch­ný ov­lá­dač, pred­ný ov­lá­dač a sa­mos­tat­né tla­čid­lá nak­rú­ca­nia vi­dea a skrá­te­né­ho prís­tu­pu. To uľah­ču­je prís­tup k nas­ta­ve­niam fo­toa­pa­rá­tu me­dzi jed­not­li­vý­mi zá­ber­mi. Zre­teľ­ný 7,5 cm (3,0") dis­plej Pu­re­Co­lor II G s roz­lí­še­ním 920 000 bo­dov sa skve­le os­ved­čí pri tvor­be kom­po­zí­cie aj pri preh­rá­va­ní sní­mok. Má ši­ro­ký po­zo­ro­va­cí uhol a povrch z tem­pe­ro­va­né­ho sk­la, kto­rý po­nú­ka zvý­še­nú od­ol­nosť aj dob­ré sle­do­va­nie. Op­tic­ký hľa­dá­čik pos­ky­tu­je ďal­šiu mož­nosť náh­ľa­du pri tvor­be kom­po­zí­cie zá­be­ru - tra­dič­nej­ším spô­so­bom cez ob­jek­tív.

Power­Shot SX50 HS po­nú­ka dô­ver­ne zná­my po­cit z ov­lá­da­nia DSLR v kom­pak­tnej­šej po­do­be: má di­zajn so zľah­ka sko­se­ný­mi hra­na­mi a grip, kto­rý sa dob­re dr­ží a os­ved­čí sa pri sní­ma­ní s veľ­kým prib­lí­že­ním. Power­Shot SX50 HS cha­rak­te­ri­zu­je flexibil­nosť 50x op­tic­ké­ho zoo­mu, kto­rú skve­le dopĺňa kru­ho­vý ov­lá­dač umož­ňu­jú­ci jed­no­du­chý prís­tup k me­nu a na­vi­gá­ciu v ňom. Sú tu tiež jed­no­do­ty­ko­vé pra­cov­né tla­čid­lá vrá­ta­ne sa­mos­tat­né­ho tla­čid­la vi­deo­záz­na­mu. Elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik v kom­bi­ná­cii so 7,1 cm (2,8") vý­klop­ným dis­ple­jom Pu­re­Co­lor II VA LCD umož­ňu­je tvor­bu kom­po­zí­cie v po­ža­do­va­nom štý­le a sní­ma­nie z rôz­nych uh­lov.

Okam­ži­té vi­deo v kva­li­te Full HD

Fo­toa­pa­rá­ty Power­Shot G15 a Power­Shot SX50 HS sú tiež skve­lý­mi nás­troj­mi na nak­rú­ca­nie su­pe­ros­tré­ho vi­dea v kva­li­te Full HD (1080 p) rých­los­ťou 24 obr./s. Po­čas zá­zna­mu mož­no pou­ží­vať op­tic­ký zoom fo­toa­pa­rá­tu a fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia (AF) pri­tom za­is­tí, aby bo­li ob­jek­ty na vi­deu zre­teľ­né a dob­re za­os­tre­né. Oba mo­de­ly tiež pod­po­ru­jú vy­so­kok­va­lit­ný ste­reo zvuk.

Expe­ri­men­tuj­te s prís­lu­šen­stvom Ca­non

Oba no­vé mo­de­ly Power­Shot sú kom­pa­ti­bil­né so ši­ro­kou po­nu­kou prís­lu­šen­stva z di­el­ne Ca­non, tak­že pou­ží­va­te­lia mô­žu znač­ne roz­ší­riť svo­ju fo­tog­ra­fic­kú vý­ba­vu. Pä­ti­ca fo­toa­pa­rá­tu umož­ňu­je expe­ri­men­to­vať s krea­tív­nym vy­uži­tím exter­ných bles­kov Ca­non Speed­li­te, za­tiaľ čo adap­tér na filtre ob­jek­tí­vu po­nú­ka kom­pa­ti­bi­li­tu s filtra­mi z ko­lek­cie Ca­non EOS. Oba mo­de­ly sa tiež da­jú ov­lá­dať di­aľ­ko­vou spúš­ťou RS-60E3, čo je ideál­ne pri pou­ží­va­ní dl­hých expo­zič­ných ča­sov ale­bo pri fo­tog­ra­fo­va­ní v no­ci, aby sa zní­ži­lo chve­nie fo­toa­pa­rá­tu.

S mo­de­lom Power­Shot G15 mô­žu fo­tog­ra­fi pou­ží­vať no­vé vo­do­tes­né puz­dro WP-DC48 - pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú za­chy­tiť vzru­šu­jú­ci ži­vot pod vo­dou.

Power­Shot G15 - zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky:

• 28 mm ob­jek­tív Ca­non s vy­so­kou sve­tel­nos­ťou f/1,8 - 2,8 a 5x zoo­mom
• 12,1 MP CMOS; Sys­tém HS s pro­ce­so­rom DI­GIC 5
• 4-kro­ko­vý In­te­li­gent­ný sys­tém IS
• 7,5 cm (3,0") LCD; OVF
• Pred­ný ov­lá­dač, pl­ne ma­nuál­ne ov­lá­da­nie, RAW
• Full HD vi­deo, HDMI-CEC
• Rých­le auto­ma­tic­ké za­os­tro­va­nie
• Smart Auto a fun­kcia roz­poz­na­nia tvá­re
• Re­žim HDR
• Bo­ha­tý vý­ber prís­lu­šen­stva

canon-powershot-g15-3-630x420.jpg

Power­Shot SX50 HS - zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky:

• Ultra­ši­ro­kouh­lý 50x zoom
• 4,5-kro­ko­vý op­tic­ký sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu; In­te­li­gent­ný IS
• 12,1 MP Sys­tém HS a pro­ce­sor DI­GIC 5
• Full HD, HDMI
• 7,1 cm (2,8") vý­klop­ný dis­plej, EVF
• Ma­nuál­ne re­ži­my, RAW
• Zlep­še­ná tech­no­ló­gia Zoom Fra­ming As­sist
• Smart Auto, via­cob­las­tné vy­vá­že­nie bie­lej
• Vy­so­ko­rý­chlos­tné sé­rio­vé sní­ma­nie v HQ

20120917_hiRes_sx50hs_3qflash-553x500.jpg


Zdroj: CanonOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter