ANTIK rozširuje bezplatnú TV v mobile

Ope­rá­tor ANTIK Te­le­com roz­ši­ru­je od utor­ka po­nu­ku prog­ra­mov bez­plat­nej te­le­ví­zie v mo­bi­le. K do­te­raj­ším pia­tim pri­bud­ne ďal­ších 5 no­vých te­le­víz­nych prog­ra­mov.

Ko­šic­ký ANTIK bu­de od utor­ka na ap­li­ká­cii iP­ho­neTV, kto­rá umož­ňu­je bez­plat­né sle­do­va­nie te­le­ví­zie v mo­bil­ných te­le­fó­noch vy­sie­lať už 10 te­le­víz­nych prog­ra­mov. K pô­vod­ným - STV1, STV2, Mar­kí­za, Do­ma a TA3 pri­dá­va ďal­ších päť - Joj, Joj Plus, Daj­to, Mu­siq1 a TV Re­gión.

Bez­plat­ná te­le­ví­zia cez inter­net beží na iP­ho­noch a iPa­doch bez pot­re­by špe­ciál­ne­ho preh­rá­va­ča. Mo­bil­né te­le­fó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid pot­re­bu­jú k sle­do­va­niu ži­vé­ho vy­sie­la­nia preh­rá­vač V-player ver­ziu 1.4.2 a vy­ššiu ale­bo MX player, kto­ré­ho naj­ak­tuál­nej­šia ver­zia je 1.7. Sta­čí za­dať ad­re­su ip­ho­netv.antik.sk a vy­brať si z po­nu­ky prog­ra­mov.

Zdroj: ANTIK TelecomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter