ZyXEL predstavuje miniaturní 500 Mb/s powerline

ZyXEL ten­to me­siac pred­sta­vil svoj pr­vý mo­del ra­du Et­her­ne­to­vých adap­té­rov Mi­ni Powerli­ne (pre­nos dát cez elek­tric­ké káb­le). PLA4201 má mi­ni­mál­ne roz­me­ry a sú­čas­ne pod­po­ru­je rých­losť 500 Mbps - ideál­na kom­bi­ná­cia pre do­má­cich uží­va­te­ľov, kto­rí chcú strea­mo­vať mul­ti­me­diál­ne dá­ta s vy­so­kým roz­lí­še­ním cez inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. ZyXEL tým­to no­vým vý­rob­kom rea­gu­je na stá­le väč­ší do­pyt po za­ria­de­niach Powerli­ne a roz­ši­ru­je po­nu­ku fun­kcií v tom­to pro­duk­to­vom ra­de.

Adap­tér PLA4201 vy­uží­va tech­no­ló­giu IEEE1901 500Mbps, kto­rá za­ru­ču­je až o 60 % vy­ššiu spo­ľah­li­vosť pri strea­mo­va­ní HD dát v po­rov­na­ní s tech­no­ló­giou Ho­meP­lug AV 200 Mbps Powerli­ne. PLA4201 si napr. ľah­ko po­ra­dí s via­ce­rý­mi strea­ma­mi sú­čas­ne - je mož­né sú­čas­ne hrať nie­koľ­ko hier, strea­mo­vať mul­ti­me­diál­ne dá­ta a sur­fo­vať na inter­ne­te.

PLA4201 má ma­lú veľ­kosť a te­da neb­lo­ku­je ďal­šiu elek­tric­kú zá­suv­ku ani ne­vyč­nie­va do pries­to­ru. PLA4201 skrý­va vy­so­ký vý­kon v de­cen­tnom pre­ve­de­ní.

PLA4201 pod­po­ru­je tech­no­ló­giu Ad­van­ced QoS (Quali­ty of Servic­e), kto­rá umož­ňu­je nas­ta­viť prio­ri­tu dát pod­ľa ty­pu (napr. on­li­ne hra­nie, sle­do­va­nie vi­dea ale­bo VoIP). Nas­ta­ve­nie za­bez­pe­če­nia je rov­na­ko jed­no­du­ché - sta­čí za­su­núť dvo­ji­cu adap­té­rov do zá­su­viek a stla­čiť tla­čid­lo WPS na oboch adap­té­roch a prís­tro­je okam­ži­te na­via­žu spo­ľah­li­vú a za­bez­pe­če­nú ko­mu­ni­ká­ciu. Pre­nos dát je chrá­ne­ný 128-bi­to­vým šif­ro­va­ním AES (Ad­van­ced En­cryp­tion Se­cu­ri­ty).

PLA4201 má eko­lo­gic­kú konštruk­ciu, kto­rá zni­žu­je ener­ge­tic­ké stra­ty až o 88 %. Keď je Et­her­ne­to­vý link neak­tív­ny po do­bu 60 se­kúnd, adap­tér auto­ma­tic­ky ak­ti­vu­je ús­por­ný re­žim s prí­ko­nom iba 0,5 W.

Pro­duk­to­vý rad Powerli­ne je ideál­nym va­rian­tom pre do­má­ce pros­tre­die, kde z ne­ja­kých dô­vo­dov nie je prak­tic­ké in­šta­lo­vať káb­lo­vú sie­ťo­vú infra­štruk­tú­ru. Mies­to no­vých káb­lov sta­čí vy­užiť exis­tu­jú­ce elek­tric­ké roz­vo­dy - na pri­po­je­nie k inter­ne­tu sta­čí elek­tric­ká zá­suv­ka.

In­for­má­cie o adap­té­ri PLA4201 náj­de­te na webo­vých strán­kach www.zyxel.com ale­bo www.zyxel.sk.

Zdroj: ZyXELOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter