IT odborníkov je na Slovensku stále nedostatok, riešením je zmena vzdelávacieho systému

it_ludia.jpg Slo­ven­sko nie je len auto­mo­bi­lo­vá des­ti­ná­cia, ale sil­nie aj v ob­las­ti IT. Hlad po IT od­bor­ní­koch (prog­ra­má­to­roch a de­ve­lo­pe­roch) na Slo­ven­sku i v ča­se stup­ňu­jú­cej sa krí­zy pretr­vá­va. Glo­bál­ne spo­loč­nos­ti so servisn­ým­i cen­tra­mi na Slo­ven­sku (Ac­cen­tu­re, IBM, Dell, AT&T) stá­le expan­du­jú a po­nú­ka­jú stov­ky no­vých pra­cov­ných príl­eži­tos­tí.

Naj­žia­da­nej­šou sku­pi­nou prog­ra­má­to­rov sú JA­VA de­ve­lo­pe­ri, kto­ré z nich tvo­ria tak­mer tre­ti­nu (31 %). Tak­tiež pla­ty v tých­to od­bo­roch sú vy­so­ko nad­prie­mer­né.

Po­zí­cie v IT sek­to­re pa­tria dl­ho­do­bo me­dzi naj­žia­da­nej­šie a naj­lep­šie fi­nan­čne ohod­no­te­né. Kým prie­mer­ný plat na Slo­ven­sku (vrá­ta­ne 13. pla­tu a bo­nu­sov) do­sa­hu­je vý­šku 940 eur, bež­ná IT po­zí­cia 1370 a JA­VA de­ve­lo­pe­ri až 1560 eur. O kva­lit­ných IT špe­cia­lis­tov a naj­mä „ja­vis­tov" je na tr­hu bit­ka.

Slo­ven­ské vy­so­ké ško­ly roč­ne vy­pro­du­ku­jú stov­ky ab­sol­ven­tov IT od­bo­rov, trh si však stá­le žia­da viac, ale i vy­ššiu špe­cia­li­zá­ciu. Aj pre­to via­ce­ro vý­znam­ných IT fi­riem (napr. Cis­co) spo­lup­ra­cu­je s vy­so­ký­mi ško­la­mi a po­má­ha­jú vy­cho­vá­vať svo­jich bu­dú­cich za­mes­tnan­cov. Dru­hou mož­nou ces­tou je kom­bi­ná­cia vy­so­koš­kol­ské­ho vzde­la­nia s me­dzi­ná­rod­ný­mi od­bor­ný­mi cer­ti­fi­kát­mi.

Pr­vou las­to­vič­kou pre­via­za­nos­ti vy­so­koš­kol­ské­ho vzde­la­nia a sys­té­mu cer­ti­fi­ká­tov je spo­loč­ný štu­dij­ný prog­ram Ap­tech Euro­pe (sú­časť Ap­tech Li­mi­ted, jed­né­ho zo sve­to­vých líd­rov v IT vzde­lá­va­ní s 1000 edu­ca­tion cen­tra­mi v 40 kra­ji­nách) a Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky Pa­neu­róp­skej vy­so­kej ško­ly (www.it­stu­dium.sk).

„Aby sa IT od­bor­ník mo­hol kva­lit­ne up­lat­niť, je už v za­hra­ni­čí a pos­tup­ne aj na Slo­ven­sku štan­dar­dom ok­rem vy­so­koš­kol­ské­ho vzde­la­nia mať aj rôz­ne prie­my­sel­né cer­ti­fi­ká­ty. Prá­ve tie umož­ňu­jú IT fir­mám vý­raz­ne skrá­tiť adap­tá­ciu pra­cov­ní­ka v no­vom za­mes­tna­ní. Bez nich tr­vá za­pra­co­va­nie za­mes­tnan­ca 6-9 me­sia­cov, čo spô­so­bu­je vy­so­ké nák­la­dy. Spo­loč­ný štu­dij­ný prog­ram pri­ná­ša do vý­uč­bo­vé­ho pro­ce­su naj­mo­der­nej­šie curri­cu­lum ," ho­vo­rí T. Bo­žik, ria­di­teľ Ap­tech Euro­pe.

Kva­li­ta ab­sol­ven­tov tech­nic­kých vy­so­kých škôl do veľ­kej mie­ry zá­vi­sí od to­ho, či sa štu­dent z vlas­tnej ini­cia­tí­vy vzde­lá­val aj nad rá­mec svo­jich škol­ských po­vin­nos­tí, ale­bo už pop­ri štú­diu pra­co­val, nap­rík­lad ako prog­ra­má­tor a zís­ka­val tak re­le­van­tné prak­tic­ké skú­se­nos­ti. Roz­diel sa nes­kôr pre­ja­ví pri nás­tu­pe do za­mes­tna­nia, nap­rík­lad v roz­diel­nej dĺžke ča­su pot­reb­né­ho na za­ško­le­nie a sa­mos­tat­né fun­go­va­nie kan­di­dá­ta ako pl­no­hod­not­né­ho čle­na pro­jek­to­vé­ho tí­mu. Prá­ve IT špe­cia­li­zá­cia by tak moh­la vy­viesť Slo­ven­sko z krí­zy a mi­ni­ma­li­zo­vať je­ho zá­vis­losť na auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le a ďal­ších od­vet­viach stro­jár­stva.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter