Nízkoenergetické práčky od LG získali prestížne osvedčenie Green Product Mark

Práč­ky s pred­ným pl­ne­ním od LG zís­ka­li os­ved­če­nie "Green Pro­duct Mark" od TÜV Rhein­land, reš­pek­to­va­nej a ne­zá­vis­lej ne­mec­kej or­ga­ni­zá­cie tes­tu­jú­cej spot­reb­né to­va­ry.

Green Pro­duct Mark je uz­ná­va­ným cer­ti­fi­ká­tom, kto­rým sa ozna­ču­jú spot­re­bi­če vy­so­ko šetr­né k ži­vot­né­mu pros­tre­diu. Spre­du pl­ne­né práč­ky sú pr­vý­mi pro­duk­tmi v sek­to­re do­má­cich spot­re­bi­čov LG, kto­ré ten­to cer­ti­fi­kát zís­ka­li. O cer­ti­fi­kát sa pre­dov­šet­kým za­slú­ži­la uni­kát­na tech­no­ló­gia Di­rect Dri­ve (mo­tor práč­ky je pri­pev­ne­ný pria­mo na bu­bon), kto­rá op­ro­ti bež­ným práč­kam zni­žu­je spot­re­bu ener­gie až o 50%.

"Eko­lo­gic­ké štan­dar­dy sa neus­tá­le zvy­šu­jú a rov­na­ko tak spot­re­bi­te­lia po­ža­du­jú šetr­nej­šie pro­duk­ty," ho­vo­rí Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca LG Elec­tro­nics. "To­to oce­ne­nie od TÜV Rhein­land (ob­do­ba slo­ven­skej ne­zá­vis­lej or­ga­ni­zá­cie TEST vy­dá­va­jú­ci ča­so­pis dTest) je len dô­ka­zom to­ho, že na­ša spo­loč­nosť ide správ­nym sme­rom. Aj na­ďa­lej bu­de­me pri­chá­dzať s ino­vá­cia­mi a sna­žiť sa o eš­te šetr­nej­ší prís­tup k prí­rod­ným zdro­jom."

TÜV Rhein­land tes­tu­je pro­duk­ty dos­tup­né na európ­skom tr­hu. Pre zís­ka­nie cer­ti­fi­ká­tu Green Pro­duct Mark mu­sí vý­ro­bok prejsť kom­plexným hod­no­te­ním a nap­rík­lad tes­tom spot­re­by vo­dy a ener­gie. Hod­no­tí sa ce­lý rad ďal­ších fak­to­rov ov­plyv­ňu­jú­cich ži­vot­né pros­tre­die. Pres­tíž­ny cer­ti­fi­kát je pre LG uz­na­ním, že sa usi­lu­je o ochra­nu ži­vot­né­ho pros­tre­dia a vy­tvá­ra ener­ge­tic­ky účin­né tech­no­ló­gie.

Zdroj: LGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter