ČR: TP-LINK uvádza sadu powerline adaptérov TL-WPA271 Starter Kit pre prenos dát po elektrických rozvodoch i Wi-Fi

Spo­leč­nost TP-LINK, ce­losvěto­vý do­da­va­tel do­má­cích a SO­HO sí­ťo­vých pro­duktů, před­sta­vu­je na čes­kém tr­hu sa­du powerli­ne adap­térů TL-WPA271 Star­ter Kit. Dvo­ji­ce pro­duktů tvořená mo­de­ly TL-PA211 a TL-WPA271 umož­ňu­je šířit da­to­vé pa­ke­ty s vy­uži­tím stá­va­jí­cí elek­tric­ké sítě, uži­va­telům tak od­pa­dá nut­nost čas­to ob­tíž­né in­sta­la­ce dlou­hých et­her­ne­to­vých ka­belů.

Dí­ky powerli­ne adap­térům lze na­víc snad­no roz­šířit do­má­cí síť a přivést inter­ne­to­vé připo­je­ní i do pros­tor, jež jsou špatně či zce­la ne­dos­tup­né bez­drá­to­vé­mu sig­ná­lu. Uži­va­te­lé mo­hou po­čí­tat s dos­ta­teč­nou pro­pus­tnos­tí pro přenos HDTV sig­ná­lu či hra­ní on­li­ne her, ne­boť adap­té­ry pod­po­ru­jí spe­ci­fi­ka­ci Ho­meP­lug AV za­ru­ču­jí­cí přeno­so­vou rych­lost až 200 Mbit/s.

Inter­net do kaž­dé­ho po­ko­je, bez­drá­tově i po drá­tu
Hlav­ním úko­lem sa­dy adap­térů TL-WPA271 Star­ter Kit je roz­šířit inter­ne­to­vé připo­je­ní do kaž­dé mís­tnos­ti do­mác­nos­ti či kan­ce­láře prostřed­nic­tvím stá­va­jí­cích elek­tric­kých roz­vodů. Všech­na za­říze­ní pak ma­jí mož­nost připo­je­ní jak prostřed­nic­tvím et­her­ne­to­vé­ho ka­be­lu, tak po­mo­cí bez­drá­to­vé sítě.

Et­her­ne­to­vé roz­hra­ní pos­ky­tu­je da­to­vou pro­pus­tnost až 200 Mbit/s, Wi-Fi adap­tér je schop­ný šířit da­ta rych­los­tí až 150 Mbit/s. Sa­da adap­térů TL-WPA271 Star­ter Kit tak před­sta­vu­je vhod­né řeše­ní pro da­tově in­ten­ziv­ní ap­li­ka­ce, me­zi něž patří napřík­lad strea­mo­vá­ní vi­dea, hra­ní on­li­ne her či us­ku­teč­ňo­vá­ní hla­so­vých ho­vorů.

Rych­lá a sta­bil­ní do­má­cí síť
Dí­ky pod­poře pok­ro­či­lé tech­no­lo­gie Ho­meP­lug AV za­jiš­ťu­je sa­da sta­bil­ní a rych­lé da­to­vé přeno­sy do vzdá­le­nos­ti až 300 metrů s maximál­ní pro­pus­tnos­tí 200 Mbit/s. Spo­lečně s ves­tavěnou pod­po­rou QoS pro říze­ní sí­ťo­vé­ho pro­vo­zu a vý­kon­ným AES šif­ro­vá­ním před­sta­vu­je TL-WPA271 Star­ter Kit ši­kov­ný způsob za­sí­ťo­vá­ní do­mác­nos­ti a připo­je­ní všech kom­pa­ti­bil­ních za­říze­ní včetně po­čí­tačů, te­le­vi­zorů, her­ních kon­zo­lí, sí­ťo­vých tis­ká­ren či NAS úlo­žišť.

Dvo­ji­ce adap­térů dis­po­nu­je rovněž mo­de­lem s Wi-Fi a pod­po­rou stan­dar­du 802.11n a rych­los­tí bez­drá­to­vé­ho přeno­su dat až 150 Mbit/s. Uži­va­te­lé dí­ky to­mu mo­hou svou síť flexibilně roz­šířit i na za­říze­ní, jež si potřebu­jí za­cho­vat mo­bi­li­tu.

Pá­ro­vá­ní pro bez­peč­nost dat

Jed­no­du­chým stis­kem tla­čít­ka pro pá­ro­vá­ní adap­térů mo­hou uži­va­te­lé rych­le nas­ta­vit powerli­ne síť spo­lečně se za­bez­pe­če­ním 128bi­to­vým AES šif­ro­vá­ním. Da­ta přená­še­ná napřík­lad po spo­leč­ných roz­vo­dech v čin­žov­ním či pa­ne­lo­vém domě tak bu­dou per­fektně chráněna před zra­ky os­tat­ních náj­em­níků.

Připo­je­ní k bez­drá­to­vé sí­ti po­mo­cí je­di­né­ho tla­čítka
Sa­da adap­térů TL-WPA271 Star­ter Kit pod­po­ru­je tech­no­lo­gii WPS (Wi-Fi Pro­tec­ted Se­tup), jež umož­ňu­je uži­va­telům snad­né připo­je­ní k za­bez­pe­če­né bez­drá­to­vé sí­ti stis­kem je­di­né­ho tla­čít­ka. Adap­tér auto­ma­tic­ky nas­ta­ví spo­je­ní za­bez­pe­če­né stan­dar­dem WPA2. Ne­jen­že je ten­to pos­tup rych­lý, ale na­víc si uži­va­te­lé ne­mu­sí pa­ma­to­vat přís­tu­po­vé hes­lo.

Op­ti­ma­li­za­ce přeno­su mul­ti­mé­dií za po­mo­ci QoS
Fun­kce QoS (Quali­ty of Servic­e) přidělu­je jed­not­li­vým ap­li­ka­cí prio­ri­ty je­jich pro­vo­zu, přičemž si může uži­va­tel na­vo­lit, kte­rou čin­nost si přeje upřed­nos­tnit - inter­net, on­li­ne hry, audio/vi­deo, hla­so­vý chat, apod. QoS se nás­ledně pos­ta­rá o za­jištění dos­ta­teč­né pro­pus­tnos­ti, i když na sí­ti běží ví­ce ap­li­ka­cí sou­časně.

Sa­du powerli­ne adap­térů TP-LINK TL-WPA271 Star­ter Kit může­te za­kou­pit v sí­ti auto­ri­zo­va­ných dis­tri­bu­torů a pro­dejců spo­leč­nos­ti TP-LINK za do­po­ru­če­nou ma­loob­chod­ní ce­nu 1677Kč včetně DPH.

Vlas­tnos­ti sa­dy adap­térů AV200 TL-WPA271 Star­ter Kit:

  • Pod­po­ra stan­dar­du Ho­meP­lug AV, rych­lé da­to­vé přeno­sy (až 200 Mbit/s) vhod­né pro strea­mo­vá­ní HD vi­dea, 3D vi­dea a hra­ní on­li­ne her.
  • Pod­po­ra bez­drá­to­vé­ho stan­dar­du 802.11n s přeno­so­vou rych­los­tí až 150 Mbit/s.
  • Sí­ťo­vý filtr za­jiš­ťu­je vy­šší vý­kon powerli­ne adap­térů.
  • Od­pa­dá nut­nost in­sta­la­ce no­vé ka­be­lá­že, lze vy­užít stá­va­jí­cí elek­tric­ké roz­vo­dy.
  • Do­sah sig­ná­lu přes elek­tric­ké ve­de­ní do vzdá­le­nos­ti až 300 metrů.
  • Dí­ky fun­kci Plug and Play ne­ní nut­né za­říze­ní kon­fi­gu­ro­vat.
  • Jed­no­du­ché připo­je­ní k bez­drá­to­vé sí­ti po stis­ku tla­čít­ka WPS.
  • Za­bez­pe­če­ní přená­še­ných dat stis­kem jed­no­ho tla­čít­ka.
  • Ves­tavěná pod­po­ra QoS se sta­rá o sta­bil­ní da­to­vý přenos pro ap­li­ka­ce ná­chyl­né na ztrá­tu dat či zú­že­ní přeno­so­vé­ho pás­ma.
Pod­po­ra pro­to­ko­lu IGMP pro mul­ti­cas­to­vé přeno­sy.

Zdroj: TP-LINKOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter