Zlavomat.sk predal len tento rok viac ako 600 vylepšení ľudského tela

Ope­rá­cia vie­čok, ope­rá­cia od­sta­va­jú­cich uší, od­strá­ne­nie mi­mic­kých vrá­sok Bo­toxom, ope­rá­cia očí - spo­lu 624 nie lac­ných zdra­vot­ných zá­kro­kov pre­dal v ro­ku 2012 por­tál hro­mad­né­ho na­ku­po­va­nia zla­vo­mat.sk.

V tom­to týž­dni pred­sta­vil dve „zdra­vot­né" no­vin­ky sve­ta slo­ven­ských zľa­vo­vých por­tá­lov: Transplan­tá­ciu vla­sov DHI sys­té­mom (800€, bež­ná ce­na 1 000€) a uni­kát­nu ope­rá­ciu očí Z-LA­SIK Crys­tal plus®, po kto­rej mô­že ísť pa­cient už na dru­hý deň s „op­ra­ve­ný­mi" oča­mi do prá­ce (1 390€, bež­ná ce­na 1750€).

„Te­ší nás, že sa k nám na­ši ob­chod­ní par­tne­ri v rám­ci svo­jich kam­pa­ní vra­ca­jú a má­me ra­dosť, keď na­ši klien­ti mô­žu ušet­riť vý­znam­nú časť nák­la­dov na úp­ra­vu svoj­ho zdra­via ale­bo zov­ňaj­šku," ho­vo­rí To­máš Sro­ka, ria­di­teľ Zla­vo­mat.sk. „Ten­to sek­tor má pre nás veľ­ký vý­znam do bu­dúc­nos­ti, cí­ti­me je­ho rast, pre­to sa sna­ží­me byť pri všet­kom no­vom," kon­šta­tu­je.

Obe no­vin­ky náj­de­te na www.zla­vo­mat.sk tu:

www.zla­vo­mat.sk/zla­va/5401-transplan­ta­cia-vla­sov-dhi-sys­te­mom a tu:

www.zla­vo­mat.sk/zla­va/5365-naj­ino­va­tiv­nej­sia-la­se­ro­va-ope­ra­cia-oci

Zdroj: Zlavomat.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter