ČR: Demo FIFA 13 teraz k stiahnutiu na platformách Origin, Xbox Live and PlayStation Network

Spo­leč­nost EA SPORTS ozná­mi­la, že dnes spus­ti­la de­mo hry FI­FA 13, kte­ré lze ny­ní na ce­lém světě stáh­nout ver­zích pro PlayS­ta­tion®3, Xbox 360® a PC. De­mo FI­FA 13 je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní na plat­for­mách Ori­gin, Xbox LI­VE® a PlayS­ta­tion Network®.

Za­hrát si může­te za Man­ches­ter Ci­ty, Ar­se­nal, Ju­ven­tus, AC Mi­lán ne­bo Bo­rus­sii Dor­tmund a vy­zkou­šet si tzv. „Hra­cí den sítě EA SPORTS Foot­ball Club", kte­rá před­sta­vu­je do­po­sud nej­do­ko­na­lej­ší pro­po­je­ní prostředí vi­deoh­ry a svě­ta reál­né­ho spor­tu. FI­FA 13 je opět mno­hem roz­sáh­lej­ší a prop­ra­co­vanější než kdy­ko­liv v his­to­rii a stá­vá se glo­bál­ní fot­ba­lo­vou so­ciál­ní sí­tí, je­jímž prostřed­nic­tvím ko­mu­ni­ku­jí, soutěží a sdí­le­jí zá­žit­ky mi­lio­ny hráčů na ce­lé pla­netě.

„FI­FA je le­tos ve špič­ko­vé formě a zve­dá lať­ku realis­mu za­se o pořád­ný kus výš. Hrá­či se můžou těšit na něko­lik zá­sad­ních her­ních ino­va­cí, kte­ré vý­raz­ným způso­bem vy­lep­šu­jí ov­lá­dá­ní mí­če, umělou in­te­li­gen­ci hráčů a tím i věro­hod­nost je­jich vzá­jem­ných sou­bojů," po­pi­su­je Du­šan Ben­ža, zá­stup­ce EA Sports v ČR a na Slo­ven­sku. „FI­FA 13 na úrov­ni před­ních lig svě­ta do­ko­na­le ko­pí­ru­je dění ve sku­teč­ném fot­ba­lo­vém světě. I v de­mu se ve hře pro­je­ví důsled­ky zranění, ka­ret­ních trestů, tý­mo­vé for­my či přes­tup­ních spe­ku­la­cí vý­še uve­de­ných celků, měnit se bu­de i for­ma fot­ba­listů. Hrá­či pro­to uvi­dí u jed­not­li­vých fot­ba­lo­vých hvězd vý­ky­vy ve sta­tis­ti­kách pod­le to­ho, jak se jim bu­de dařit v reá­lu."

FI­FA 13 vy­jde v Čes­ku a na Slo­ven­sku 28. zá­ří ve ver­zích pro po­čí­ta­čo­vý zá­bav­ní sys­tém PlayS­ta­tion®3 s pod­po­rou pro sys­tém PlayS­ta­tion Mo­ve, vi­deo­her­ní a zá­bav­ní sys­tém Xbox 360® se sen­zo­rem Ki­nect, přenos­ný zá­bav­ní sys­tém PlayS­ta­tion®Vi­ta, Wii, PC, po­čí­ta­čo­vý zá­bav­ní sys­tém PlayS­ta­tion®2, Nin­ten­do 3DS, sys­tém PSP® (PlayS­ta­tion®Por­tab­le) a později i pro sys­tém Nin­ten­do WiiU. Hra bu­de k dos­tá­ní i v App Sto­re pro iP­ho­ne, iPad, iPod touch, o něco později le­tos vy­jde i ve ver­zi pro An­droid. Ti­tul obdr­žel věko­vé hod­no­ce­ní PE­GI 3+.

Ak­tuál­ní dění oko­lo ti­tu­lu EA SPORTS FI­FA 13 bu­de sle­do­vat čes­ko-slo­ven­ská ko­mu­nit­ní fa­ce­boo­ko­vá strán­ka EA SPORTS na http://www.fa­ce­book.com/eas­portsczsk.

Ví­ce in­for­ma­cí o hře a je­jích spe­ci­fic­kých pr­vcích a vlas­tnos­tech pro jed­not­li­vé plat­for­my na­lez­ne­te ta­ké na spe­cia­li­zo­va­ném por­tá­lu pro ti­tu­ly EA SPORTS www.eas­ports.cz.

Zdroj: EA SPORTSOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter