InterStore.sk zvyšuje bezpečnosť nákupov

Naj­šir­ší slo­ven­ský e-shop zís­kal ako je­den z pr­vých veľ­kých slo­ven­ských inter­ne­to­vých ob­cho­dov cer­ti­fi­kát bez­peč­nos­ti SSL ove­re­ný pro­vi­de­rom, kto­rým je je­den z naj­väč­ších ame ric­kých re­gis­trá­to­rov do­mén - Go­Dad­dy.com. Bez­peč­nosť na­ku­po­va­nia na Inter­Sto­re.sk sa tak po­su­nu­la na úro­veň inter­net ban­kin­go­vých sys­té­mov slo­ven­ských bánk.

Ten­to kľúč za­is­ťu­je bez­peč­nú (šif­ro­va­nú) ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi po­čí­ta­čom kon­co­vé­ho uží­va­te­ľa (náv­štev­ní­ka strá­nok) a nav­ští­ve­ný­mi webo­vý­mi strán­ka­mi (resp. server­om, na kto­rom sú pre­vádz­ko­va­né). Tá­to fun­kcia za­is­ťu­je, že me­dzi po­čí­ta­čom na­ku­pu­jú­ce­ho a server­om ne­mô­že dôjsť k neop­ráv­ne­né­mu za­chy­te­niu (a nás­led­né­mu zneu­ži­tiu), či poz­me­ne­niu pre­ná­ša­ných dát. Naj­čas­tej­šie sú chú­los­ti­vý­mi pre­ná­ša­ný­mi dá­ta­mi prih­la­so­va­cie me­ná a hes­lá, čís­la pla­tob­ných ka­riet, rod­né čís­la a ďal­šie dô­ver­né in­for­má­cie.

„Sme ra­di, že sme uro­bi­li ďal­ší vý­znam­ný krok sme­rom k ab­so­lút­nej dô­ve­re vo­či inter­ne­to­vé­mu na­ku­po­va­niu zo stra­ny pred­sa len tro­chu ne­dô­ver­či­vých Slo­vá­kov. Ve­rí­me, že ďal­šie veľ­ké e-sho­py nás bu­dú nas­le­do­vať v tom, čo je pri glo­bál­nom e-com­mer­ce štan­dar­dom," ho­vo­rí ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Inter­Sto­re Group (pre­vádz­ko­va­teľ Inter­Sto­re.sk) Alexan­der Gram­blič­ka.

SSL cer­ti­fi­kát však nie­len šif­ru­je, ale tiež za­ru­ču­je auten­ti­ci­tu webo­vej strán­ky (časť krá­de­ží cit­li­vých úda­jov vzni­ká ko­pí­ro­va­ním di­zaj­nu webov a e-sho­pov a pre­vádz­kou na po­dob­ných do­mé­nach, keď si user nev­šim­ne, že fy­zic­ky nie je na strán­ke inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du). Lep­ší inter­ne­to­vý pre­hlia­dač iden­ti­fi­ku­je pri­po­je­nie ku strán­kam za­bez­pe­če­ným SSL cer­ti­fi­ká­tom, spra­vid­la sym­bo­lom zá­mku v hor­nej, ale­bo dol­nej liš­te. Klik­nu­tím na zá­mok sa zob­ra­zí cer­ti­fi­kát. ob­sa­hu­jú­ci server­a a ná­zov cer­ti­fi­kač­né­ho úra­du, kto­rý ten­to cer­ti­fi­kát vy­dal.

Inter­Sto­re.sk je aj na­ďa­lej dr­ži­te­ľom cer­ti­fi­ká­tu SAEC - bez­peč­ný ná­kup, kto­rý ude­ľu­je Slo­ven­ská aso­ciá­cia pre inter­ne­to­vý ob­chod ako tu­zem­ská auto­ri­ta elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du. Ten sa ale skôr za­me­ria­va úpl­nosť a prav­di­vosť in­for­má­cií pos­ky­to­va­ných es­ho­pom a kva­li­tu ich slu­žieb, naj­mä zá­kaz­níc­ke­ho servis­u.

Zdroj: InterStore.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter