ITAPA 2012 prinesie do Bratislavy top odborníkov v IT

Naj­väč­šie stret­nu­tie ľu­díz biz­ni­su, ve­rej­nej sprá­vy,aka­de­mic­kej ob­ce ale aj ši­ro­kej ve­rej­nos­ti k in­for­ma­ti­zá­cii spo­loč­nos­ti sa us­ku­toč­ní 24. a 25. ok­tób­ra v bra­tis­lav­skom ho­te­li Crowne Pla­za. 11.roč­ník me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA 2012 ne­sie príz­nač­ný pod­ti­tulZa­os­tre­nénavý­sled­ky". Pred­bež­ný prog­ram te­raz po­nú­ka pre­zen­tá­cie špič­ko­vých sve­to­vých od­bor­ní­kov v ob­las­ti elek­tro­ni­zá­cie slu­žieb.

Náv­štev­ní­ci bu­dú mať mož­nosť zú­čas­tniť sa pred­ná­šok o naj­nov­ších tren­doch in­for­ma­ti­zá­cie a zá­ro­veň dis­ku­to­vať a nad­via­zať no­vé kon­tak­ty s pred­ná­ša­jú­ci­mi i ďal­ší­mi účas­tník­mi.

Na kon­gres sa za­re­gis­truj­te čo naj­skôr, do 14. sep­tem­bra ITA­PA po­nú­ka 20 per­cen­tnú zľa­vu. Za­mes­tnan­ci štát­nej sprá­vy, sa­mos­prá­vy a aka­de­mic­ké­ho sek­to­ra ma­jú zvý­hod­ne­ný re­gis­trač­ný pop­la­tok.

Pop­la­tok pok­rý­va vstup na všet­ky prog­ra­mo­vé sek­cie kon­gre­su, in­for­mač­né ma­te­riá­ly a stra­vu.

Všet­ky naj­nov­šie in­for­má­cie oh­ľa­dom po­du­ja­tia náj­de­te na strán­ke www.ita­pa.sk.

Zdroj: ITAPAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter