Cisco lídrom štúdie Gartner Magic Quadrant for UC

Pod­ľa ak­tuál­ne­ho re­por­tu ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner je spo­loč­nosť Cis­co v Ma­gic Kvad­ran­te pre Uni­fied Com­mu­ni­ca­tions na ve­dú­cej po­zí­cii.

Štú­dia Gar­tner de­fi­no­va­la Cis­co ako líd­ra na zá­kla­de kom­plexnos­ti ví­zie a schop­nos­ti reali­zo­vať ju.

Štú­dia ma­pu­je rých­lo sa me­nia­ce po­žia­dav­ky men­tál­ne pra­cu­jú­cich za­mes­tnan­cov.

Ne­dáv­ny pries­kum v rám­ci štú­die di­ví­zie Cis­co IBSG Ho­ri­zons pou­ká­zal na to, že až 95% spo­loč­nos­tí umož­ňu­je svo­jim za­mes­tnan­com vy­uží­vať pri prá­ci vlas­tné za­ria­de­nia, vrá­ta­ne smar­tfó­nov, tab­le­tov a iných osob­ných za­ria­de­ní.

Štú­dia Gar­tner Ma­gic Quad­rant for Uni­fied Com­mu­ni­ca­tions zá­ro­veň pou­ká­za­la na na­ras­ta­jú­cu dô­le­ži­tosť clou­du v pod­ni­ko­vom sek­to­re.

Zdroj: CiscoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter