Zmena vo vedení Electro World

No­vý šéf spo­loč­nos­ti Ján Ga­žov­ský pô­so­bí v Elec­tro Worlde už od jej vstu­pu na čes­ký trh v ro­ku 2002. Z po­zí­cie sa­les ma­na­žé­ra v sor­ti­men­te po­čí­ta­čov sa pos­tup­ne prep­ra­co­val až na ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa. V sep­tem­bri nas­tú­pil na post ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti, kde bu­de pok­ra­čo­vať v nas­ta­ve­nej stra­té­gii. „Spo­loč­nosť pre­be­rám vo vý­bor­nej kon­dí­cii a ve­rím, že sa po­zí­cia Elec­tro World ako líd­ra na tr­hu po­čas môj­ho pô­so­be­nia eš­te viac upev­ní," pred­sta­vu­je svo­ju ví­ziu Ján Ga­žov­ský.

Mi­lan Růžič­ka od­išiel z fun­kcie ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa po sied­mych ro­koch na zá­kla­de vlas­tné­ho roz­hod­nu­tia. Do Elec­tro Worldu nas­tú­pil v ro­ku 2005 ako ge­ne­rál­ny ria­di­teľ pre stred­nú Euró­pu. Pred­tým pô­so­bil viac ako 13 ro­kov v spo­loč­nos­ti Ahold Czech Re­pub­lic na po­zí­cii Chief Ope­ra­tions Of­fi­cer, kde zod­po­ve­dal za re­ťaz­ce Al­bert a Hyper­no­va. Mi­lan Růžič­ka je ab­sol­vent Ahold Aca­de­my na Cor­nello­vej uni­ver­zi­te v USA. V ro­ku 2000 zís­kal di­plom Inter­na­tio­nal In­sti­tu­te For Ma­na­ge­ment De­ve­lop­ment v Lau­san­ne vo Švaj­čiarsku.

Rok 2011 bol pre Elec­tro World jed­ným z naj­ús­peš­nej­ších v his­tó­rii. Potvr­dzu­je to aj zisk šies­te­ho ti­tu­lu Ob­chod­ník ro­ku v ka­te­gó­rii elek­tro­ni­ky. Tr­žby spo­loč­nos­ti na­rást­li v mi­nu­lom fi­nan­čnom ro­ku tak­mer o 20 mi­lió­nov eur a cel­ko­vo do­siah­li ob­jem viac ako 164 mi­lió­nov eur. Zna­me­ná to náv­rat k vý­sled­kom z ob­do­bia pred hos­po­dár­skou krí­zou. Za po­zi­tív­nou hos­po­dár­skou bi­lan­ciou sto­jí aj vý­znam­ná in­ves­tí­cia Elec­tro Worldu do no­vé­ho for­má­tu a pre­bu­do­va­nia všet­kých pre­daj­ní.

Zdroj: Electro WorldOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter