ČR: Súťaž GIGABYTE Classic Challenge II

Spo­leč­nost GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co. Ltd., před­ní vý­rob­ce zá­klad­ních de­sek a gra­fic­kých ka­ret dnes ozná­mil soutěž GI­GA­BY­TE Clas­sic Challen­ge II, nej­novější přetak­to­vá­va­cí sou­boj GI­GA­BY­TE hos­to­va­ný na HWBOT.org.

Soutěž GI­GA­BY­TE Clas­sic Challen­ge II, kte­rá pro­bí­há od 1. do 30. zá­ří 2012, má dvě ko­la s kla­sic­ký­mi benchmar­ky 3D­Mark01 a Su­per­PI 32M. Přetak­to­vá­vač s největším skó­re v kaž­dém ko­le vy­hra­je ne­dáv­no uve­de­ný mo­del GI­GA­BY­TE Z77X-UP7 a dru­hý nej­lep­ší soutěží­cí zís­ká mo­del GI­GA­BY­TE Z77X-UP5 TH. Ve hře je ještě jed­na des­ka Z77X-UP7, kte­rou bu­de od­měněn je­den vy­lo­so­va­ný soutěží­cí - kaž­dý tak má šan­ci vy­hrát. Je po­vo­le­no ví­ce po­dá­ní, všich­ni bu­dou mít ve slo­so­vá­ní ná­rok na vý­hru.

GI­GA­BY­TE Clas­sic Challen­ge II

1. ko­lo: 3D­Mark01 - vý­zva níz­kých taktů

V tom­to ko­le bu­dou mu­set soutěží­cí vy­užít všech­nu svou vy­na­lé­za­vost při ladění, aby moh­li do­sáh­nout vr­cho­lu. Při pou­ži­tí ja­ké­ko­liv zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE s či­po­vou sa­dou Z77 mu­sí soutěží­cí ome­zit frek­ven­ci pro­ce­so­ru na 5 GHz a zá­ro­veň ome­zit skó­re dí­lčí­ho tes­tu v 3D­Mark01 maximálně na 1 340 fps.

2. ko­lo: Su­per­Pi 32M - vzhůru k vý­ši­nám

Kla­sic­ký bech­mark, ten­tok­rát se po­čí­tá nej­lep­ší skó­re. Do­sáhněte nej­ry­chlej­ších časů po­mo­cí li­bo­vol­né des­ky GI­GA­BY­TE Z77 s ja­kým­ko­liv kom­pa­ti­bil­ním pro­ce­so­rem.

Ome­ze­ní:
Soutěží­cí mu­sí pou­ží­vat ofi­ciál­ní zá­ze­mí soutěže. Ověřova­cí screen­sho­ty jsou po­vin­né a mu­sí ob­sa­ho­vat: 3D­Mark01/Su­per­PI 32M skó­re plus zá­lož­ky CPU/MEM/Main­board z prog­ra­mu CPU-Z. Soutěží­cí ta­ké mu­sí do­dat fot­ku pou­ži­té ses­ta­vy. Při před­lo­že­ní a kon­tro­le screen­shotů pla­tí ob­vyk­lá pra­vid­la HWBOT.

Soutěž GI­GA­BY­TE Clas­sic Challen­ge II je přís­tup­ná pro všech­ny čle­ny HWBOT do 30. zá­ří 2012. Pro ví­ce de­tailů, pra­vid­la soutěže a umístění v ní nav­štiv­te ofi­ciál­ní strán­ku na HWBOT.org
http://hwbot.org/com­pe­ti­tion/gbt_clas­sic_challen­ge_2

1. ce­na: GI­GA­BY­TE Z77X-UP7

GI­GA­BY­TE přišel s no­vou vlaj­ko­vou lo­dí, zá­klad­ní des­kou Z77X-UP7. Je navr­že­na pro extrém­ní přetak­to­vá­ní a překo­vá­vá­ní světo­vých re­kordů. V sou­čas­nos­ti je světo­vým re­kor­dem takt 7,102 GHz u pro­ce­so­ru In­tel® Co­re™ i7, zá­klad­ní des­ka GI­GA­BY­TE Z77X-UP7 je přip­ra­ve­ná jej le­tos překo­nat.

2. ce­na: GI­GA­BY­TE Z77X-UP5 TH

Mo­del GI­GA­BY­TE Z77X-UP5 TH kom­bi­nu­je vy­ni­ka­jí­cí ko­nek­ti­vi­tu s nej­novější tech­no­lo­gií GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le™ 5. Z77X-UP5 TH je pr­vní zá­klad­ní des­kou na tr­hu, kte­rá pos­kyt­ne dva por­ty Thun­der­bolt a je tak schop­na ob­slou­žit až 12 Thun­der­bolt za­říze­ní ne­bo tři mo­ni­to­ry sou­časně.

Ce­na pro vy­lo­so­va­né­ho šťas­tliv­ce: GI­GA­BY­TE Z77X-UP7

GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le™ 5
Všech­ny ce­ny v soutěži GI­GA­BY­TE Clas­sic Challen­ge II se můžou po­chlu­bit nej­novější tech­no­lo­gií GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le™ 5, jež za­hr­nu­je kom­po­nen­ty, kte­ré zvlád­nou vy­so­ké prou­dy v na­pá­je­cí zóně pro­ce­so­ru. Patří zde ob­vo­dy IR3550 PowIR­sta­ge® od spo­leč­nos­ti Inter­na­tio­nal Rec­ti­fier, dvoj­ná­sobně sil­né vrstvy mědi v PCB a cív­ky s fe­ri­to­vým jád­rem, kte­ré zvlád­nou průtok prou­du až 60 A. Vše doh­ro­ma­dy přiná­ší až o 60 °C* niž­ší tep­lo­ty op­ro­ti des­kám s kla­sic­kým řeše­ním na­pá­je­cí čás­ti pro­ce­so­ru.

Nej­lep­ší na ce­lé řadě no­vých zá­klad­ních de­sek za­lo­že­ných na či­po­vých sa­dách In­tel® X79, Z77 Express a nad­chá­ze­jí­cí AMD A85X je právě tech­no­lo­gie GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le™ 5 - dal­ší evo­lu­ce v kva­lit­ním návr­hu zá­klad­ních de­sek.

* Vý­sled­ky testů jsou pou­ze orien­tač­ní. Mo­hou být roz­díl­né v zá­vis­los­ti na kon­fi­gu­ra­ci sys­té­mu.

* Až o 60 °C niž­ších tep­lot by­lo do­sa­že­no pou­ži­tím čtyř fá­zí IR3550 PowIR­sta­ge® s dvoj­ná­sob­nou tlouš­ťkou mědi v PCB des­ky ver­sus čtyřfá­zo­vé tra­dič­ní řeše­ní s D-Pak MOS­FE­Ty při 100A zá­těži po 10 mi­nut la­bo­ra­tor­ní­ho tes­to­vá­ní bez osa­ze­né­ho chla­di­če.

Ví­ce in­for­ma­cí o tech­no­lo­gii GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le™ 5 může­te na­lézt zde:

GI­GA­BY­TE uvedl no­vou tech­no­lo­gii Ultra Du­rab­le™ 5 na ve­letr­hu Com­pu­tex 2012

Zdroj: GIGABYTE TECHNOLOGYOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter