Epicor posilňuje manažérsky tím v strednej a východnej Európe

Spo­loč­nosť Epi­cor Software Cor­po­ra­tion, pop­red­ný do­dá­va­teľ softwaro­vých rie­še­ní pre ria­de­nie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov v or­ga­ni­zá­ciách zo sek­to­rov vý­ro­by, dis­tri­bú­cie, pre­da­ja a slu­žieb, ozná­mi­la roz­ší­re­nie ma­na­žér­ske­ho tí­mu. Ian Wal­ker bol me­no­va­ný se­nior vice­pre­zi­den­tom pre­da­ja pre ob­lasť EMEA (Euró­pa, Blíz­ky vý­chod, Af­ri­ka) a Her­mann Steh­lik vice­pre­zi­den­tom pre re­gión stred­nej Euró­py. Vo svo­jich po­zí­ciách bu­dú oba­ja zod­po­ved­ní Keit­ho­vi Dea­neo­vi, ge­ne­rál­ne­mu ria­di­te­ľo­vi spo­loč­nos­ti Epi­cor pre ob­lasť EMEA.

Ian Wal­ker a Her­mann Steh­lik sa za­me­ra­jú na roz­ši­ro­va­nie tr­hu pre všet­ky pro­duk­ty po­nú­ka­né spo­loč­nos­ťou Epi­cor vrá­ta­ne mo­der­né­ho sys­té­mu pre plá­no­va­nie pod­ni­ko­vých zdro­jov (ERP, en­terpri­se re­sour­ce plan­ning). Ian Wal­ker bu­de zod­po­ve­dať za pre­daj­nú stra­té­giu spo­loč­nos­ti na­prieč ce­lým re­gió­nom, Her­mann Steh­lík za pre­vádz­ko­vé otáz­ky pre­da­ja a pod­po­ry v Ne­mec­ku, Slo­ven­skej re­pub­li­ke, Čes­kej re­pub­li­ke, Poľ­sku, Ru­mun­sku a v ďal­ších kra­ji­nách stred­nej a vý­chod­nej Euró­py.

„Vy­me­no­va­nie skú­se­ných od­bor­ní­kov na kľú­čo­vé po­zí­cie se­nior ma­naž­men­tu sved­čí o na­šom zá­väz­ku vy­bu­do­vať pev­nú or­ga­ni­zá­ciu, kto­rá do­ká­že pod­po­ro­vať na­šich zá­kaz­ní­kov bez oh­ľa­du na mies­to pô­so­be­nia. Oba­ja na­ši no­ví ko­le­go­via sa os­ved­či­li na pred­chá­dza­jú­cich po­zí­ciách a som si is­tý, že nám po­mô­žu prejsť do fá­zy ďal­šie­ho ras­tu," uvie­dol Keith Dea­ne, se­nior vice­pre­zi­dent a vrch­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Epi­cor pre ob­lasť EMEA.

Ian Wal­ker pred prí­cho­dom do spo­loč­nos­ti Epi­cor za­stá­val nie­koľ­ko po­zí­cií vice­pre­zi­den­ta u me­dzi­ná­rod­ných do­dá­va­te­ľov ERP sys­té­mov. Za se­bou má ús­peš­nú bi­lan­ciu, keď sa mu po­da­ri­lo prek­ra­čo­vať plá­no­va­né pre­da­je aj zis­ky. Preu­ká­zal, že chá­pe jem­né de­tai­ly zlo­ži­tých pre­daj­ných cyk­lov ERP sys­té­mov. Tak­tiež má skú­se­nos­ti s roz­vo­jom a ria­de­ním me­dzi­ná­rod­ných tí­mov a zjed­ná­va­ním ce­los­ve­to­vých ERP kon­trak­tov.

Her­mann Steh­lik bol pred nás­tu­pom do spo­loč­nos­ti Epi­cor ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom ne­mec­kej agen­tú­ry pre služ­by v ob­las­ti ľud­ské­ho ka­pi­tá­lu, a pred­tým pô­so­bil aj ako hlav­ný ria­di­teľ me­dzi­ná­rod­né­ho do­dá­va­te­ľa ERP sys­té­mov. Po­čas pra­cov­nej ka­rié­ry zís­kal hl­bo­ké zna­los­ti v ob­las­ti ERP, Bu­si­ness In­telli­gen­ce, ria­de­nia do­dá­va­teľ­ských re­ťaz­cov, ľud­ských zdro­jov, vzťa­hov so zá­kaz­ník­mi aj ak­tív. Má skú­se­nos­ti zo stred­ných aj veľ­kých fi­riem, in­ži­niersky ti­tul z elek­tro­ni­ky zís­kal v ne­mec­kom Re­gen­sbur­gu.

„Na­ším cie­ľom je vy­bu­do­vať zo spo­loč­nos­ti Epi­cor vý­znam­né­ho do­dá­va­te­ľa ERP sys­té­mov pre vý­rob­né a dis­tri­buč­né fir­my v kra­ji­nách stred­nej a vý­chod­nej Euró­py, aký­mi sú aj Slo­ven­sko a Čes­ká re­pub­li­ka. Te­ší ma, že sa mô­žem k spo­loč­nos­ti pri­po­jiť prá­ve vo fá­ze toh­to ras­tu," uvie­dol Her­mann Steh­lik. „Mo­der­né ERP rie­še­nie spo­loč­nos­ti Epi­cor je navr­hnu­té tak, že fir­mám v tom­to re­gió­ne po­mô­že ze­fek­tív­niť pod­ni­ko­vé pro­ce­sy a sú­čas­ne na­ku­po­vať ale­bo pre­dá­vať bez oh­ľa­du na geog­ra­fic­ké hra­ni­ce."

Zdroj: Epicor Software CorporationOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter