LG rozdáva ku všetkým LG 3D LED televízorom 3D okuliare zadarmo

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG) za­čí­na dneš­ným dňom ako pr­vá elek­tro­nic­ká spo­loč­nosť na čes­kom a slo­ven­skom tr­hu roz­dá­vať ku všet­kým 3D LED te­le­ví­zo­rom od LG u všet­kých ob­chod­ných par­tne­rov v Slo­ven­skej re­pub­li­ke za­dar­mo 3D oku­lia­re LG Ci­ne­ma 3D. Zá­kaz­ník ušet­rí op­ro­ti kon­ku­ren­cii oko­lo 360€.

LG roz­ši­ru­je svo­ju pô­vod­nú let­nú pro­mo ak­ciu, kto­rá sa vzťa­ho­va­la len na vy­bra­né dve 3D LED te­le­ví­zo­ry mo­de­lov 2012 a len u vy­bra­ných ob­chod­ných par­tne­rov v Slo­ven­skej re­pub­li­ke. Po no­vom sa po­nu­ka vzťa­hu­je na všet­kých elek­tro pre­daj­cov v ce­lej Čes­kej re­pub­li­ke a Slo­ven­skej re­pub­li­ke. "Po no­vom dos­ta­ne kaž­dý zá­kaz­ník 6 ku­sov 3D oku­lia­rov ku všet­kým toh­to­roč­ným i mi­nu­lo­roč­ným mo­de­lom LCD / LED 3D pa­sív­nym te­le­ví­zo­rom LG, za­kú­pe­ných po­čí­na­júc dneš­ným dňom," po­ve­dal Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca LG Elec­tro­nics CZ. Ak­cia pla­tí za­tiaľ do 31. de­cem­bra 2012.

Stá­le tak v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­čný­mi 3D te­le­ví­zor­mi pla­tí, že zá­kaz­ník len na oku­lia­roch, kto­ré LG po­nú­ka za­dar­mo, ušet­rí prib­liž­ne 360€, kto­ré by inak mu­sel vy­na­lo­žiť na ná­kup rov­na­ké­ho poč­tu ak­tív­nych oku­lia­rov. To je zhru­ba tre­ti­na ce­ny no­vé­ho LG te­le­ví­zo­ra (3D mo­del 47LM670S) s uh­lo­prieč­kou 120 cm.

No­vá ge­ne­rá­cia LG CI­NE­MA 3D Smart te­le­ví­zo­rov po­nú­ka špič­ko­vý 3D ob­raz, kto­rý je os­trý, neb­li­ká a nie je škod­li­vý pre oči, čo potvr­di­la aj Európ­ska oč­ná kli­ni­ka LEXUM. Na­vy­še si pries­to­ro­vý ob­raz vy­chut­ná di­vák na te­le­ví­zo­re s mi­ni­ma­lis­tic­kým rá­mom vďa­ka tech­no­ló­gii LG Ci­ne­ma Screen. U toh­to­roč­ných te­le­ví­zo­rov LG vy­lep­ši­lo al­go­rit­mus pre kon­ver­ziu z 2D na 3D ob­raz. Na­vy­še u vy­šších mo­de­lov (LM660, LM670, LM760, LM860 a LM960) je nad­stav­ba v po­do­be fun­kcie Dual Play, kto­rá umož­ňu­je hrať po­čí­ta­čo­vé hry vo dvo­ji­ci na jed­nej ob­ra­zov­ke. Kaž­dý hráč vi­dí hru iba zo svoj­ho poh­ľa­du cez ce­lú ob­ra­zov­ku. No­vin­kou je aj mož­nosť re­gu­lo­vať úro­veň pries­to­ro­vé­ho vne­mu a tým in­ten­zi­tu 3D efek­tu pris­pô­so­biť pod­ľa pot­re­by. "A ak si stá­le vra­ví­te, že 3D te­le­ví­zor ne­pot­re­bu­je­te, pre­to­že ne­má­te 3D fil­my a žiad­ne te­le­víz­ne ka­ná­ly v 3D ne­vy­sie­la­jú, LG po­nú­ka ok­rem do­ko­na­lej­šej kon­ver­zie aj on­li­ne po­nu­ku 3D naj­mä do­ku­men­tár­nych fil­mov v ga­lé­rii 3D World," dopl­nil M. Ma­lý.

Zdroj: LG ElectronicsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter