Tržby najväčších slovenských firiem rástli, zostávajú však pod priemerom regiónu

Za­stú­pe­nie slo­ven­ských spo­loč­nos­tí v reb­ríč­ku päť­sto fi­riem zo­ra­de­ných pod­ľa tr­žieb v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py me­dzi­roč­ne vzrás­tlo z 28 na 31. Po­zí­ciu líd­ra me­dzi fir­ma­mi v SR si rov­na­ko ako vla­ni udr­žal vý­rob­ca auto­mo­bi­lov Volkswagen (v cel­ko­vom reb­ríč­ku ob­sa­dil 17. mies­to) pred spo­loč­nos­ťou Slov­naft (v reb­ríč­ku ob­sa­di­la 20. mies­to). V pr­vej päť­de­siat­ke fi­riem s naj­vyš­ší­mi tr­žba­mi sa umies­tni­li eš­te ďal­šie šty­ri slo­ven­ské spo­loč­nos­ti. Vy­plý­va to z vý­sled­kov reb­ríč­ka CE TOP 500, kto­rý zve­rej­ni­la spo­loč­nosť De­loit­te.

Naj­väč­šie fir­my v re­gió­ne za­zna­me­na­li me­dzi­roč­ne ná­rast vý­no­sov o 9,8 % (ide o ná­rast me­diá­nu vý­no­sov) a nad­via­za­li tak na po­zi­tív­ny trend z ro­ku 2010. Cel­ko­vé vý­no­sy slo­ven­ských fi­riem v reb­ríč­ku vzrást­li o 12 % na 42 mi­liárd EUR, čo je pod prie­me­rom 17 % cel­ko­vých tr­žieb v re­gió­ne vo vý­ške 707,4 mi­liar­dy EUR. Prek­ra­ču­je to úro­veň vý­no­sov z ro­ku 2008, te­da pred vply­vom glo­bál­nej re­ce­sie.

Ho­ci cel­ko­vá vý­ška vý­no­sov po­dá­va po­zi­tív­ny ob­raz o eko­no­mic­kej si­tuá­cii pop­red­ných pod­ni­kov v stre­doeuróp­skom re­gió­ne, prie­mer­ná čistá zis­ko­vosť kles­la v prie­be­hu ro­ka 2011 o 3,5 %. Vý­sled­ky za pr­vé tri me­sia­ce ro­ku 2012 naz­na­ču­jú pok­ra­ču­jú­ci ná­rast vý­no­sov, ale iba o po­lo­vi­cu v po­rov­na­ní s ro­kom 2011. To mô­že predz­na­me­ná­vať ďal­šie blí­žia­ce sa spo­ma­le­nie eko­no­mi­ky.

„Ani sku­toč­nosť, že sa kra­ji­nám v na­šom re­gió­ne da­rí lep­šie ako mno­hým spo­loč­nos­tiam v iných re­gió­noch, nez­na­me­ná, že sme imún­ni vo­či tak­mer kaž­do­den­né­mu vply­vu tur­bu­len­cií, kto­ré aj na­ďa­lej otria­sa­jú na­ši­mi pre­po­je­ný­mi eko­no­mi­ka­mi," uvie­dol Alas­tair Tea­re, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti De­loit­te v stred­nej Euró­pe.

„V tom­to pros­tre­dí pl­nom vý­ziev exis­tu­je je­den stá­ly hna­cí me­chan­izmus, kto­rý ov­plyv­ňu­je kaž­do­den­né roz­ho­do­va­nie pod­ni­kov o tom, ako rea­go­vať na ta­ké prob­lé­my, a tým je schop­nosť lí­der­stva. Pre­to sa v toh­to­roč­nej sprá­ve za­me­ria­va­me na zá­sad­ný vý­znam lí­der­ských schop­nos­tí na všet­kých úrov­niach pre do­siah­nu­tie or­ga­ni­zač­né­ho i tr­ho­vé­ho ús­pe­chu," do­dal A. Tea­re.

Z poh­ľa­du jed­not­li­vých od­vet­ví si do­má­ci fi­nanč­ný sek­tor po­čí­nal po­dob­ne ako vla­ni. Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa sa v cel­ko­vom reb­ríč­ku me­dzi ban­ka­mi umies­tni­la opäť na 17. mies­te, VÚB na 19. mies­te a Tat­ra ban­ka na 26. a ČSOB na 45. mies­te. Me­dzi pois­ťov­ňa­mi si o dve prieč­ky po­lep­ši­la Allianz - Slo­ven­ská pois­ťov­ňa (8. mies­to), za ňou nas­le­du­je pois­ťov­ňa Koo­pe­ra­ti­va.

V od­vet­ví vý­ro­by do­mi­nu­je auto­mo­bi­lo­vý a ener­ge­tic­ký a ťa­žob­ný prie­my­sel, pri­čom vý­znam­ný po­diel na ras­te mal za­hra­nič­ný do­pyt. Naj­lep­šie umies­tne­nie me­dzi slo­ven­ský­mi fir­ma­mi pat­rí už spo­mí­na­né­mu vý­rob­co­vi auto­mo­bi­lov Volkswagen (17. mies­to), da­ri­lo sa aj spo­loč­nos­ti Kia Slo­ven­sko (36. mies­to v re­gió­ne) nao­pak tr­nav­ská auto­mo­bil­ka PSA (106. mies­to) ako je­di­ná z troch slo­ven­ských vý­rob­cov auto­mo­bi­lov za­zna­me­na­la mier­ny pok­les tr­žieb. Vo vý­ro­be vďa­ka pok­le­su po LCD te­le­ví­zo­roch za­zna­me­nal ga­lan­tský Sam­sung Elec­tro­nics pre­pad tr­žieb o tri per­cen­tá (39. mies­to v re­gió­ne) na čo dop­la­ti­la aj fir­ma, kto­rá za­zna­me­na­la naj­väč­ší pre­pad tr­žieb Foxconn (193. prieč­ka). Nao­pak da­ri­lo sa spo­loč­nos­tiam Ma­ta­dor (396. prieč­ka), či fir­me Že­le­ziar­ňam Pod­bre­zo­vá (494. prieč­ka), kto­rá sa do reb­ríč­ka vrá­ti­la po nie­koľ­kých ro­koch. V sek­to­re ener­ge­ti­ky do­mi­nu­je Slov­naft (20. mies­to v re­gió­ne), kto­rý si v po­rov­na­ní s mi­nu­lým ro­kom po­lep­šil o je­de­násť miest, za ním nas­le­du­je SPP (38. mies­to) a pr­vú troj­ku uzat­vá­ra U.S. Steel Ko­ši­ce, kto­rý sa vďa­ka exter­ným fak­to­rom (napr. vy­ššie nák­la­dy na ne­ras­tné su­ro­vi­ny) dos­tal do čer­ve­ných čí­siel a kle­sol o je­de­násť prie­čok v reb­ríč­ku (58. mies­to).

Pop­red­né mies­ta re­gio­nál­ne­ho reb­ríč­ka pa­tria rov­na­ko ako v pred­chá­dza­jú­cich ro­koch pet­ro­che­mic­kým a ener­ge­tic­kým spo­loč­nos­tiam. K naj­väč­šie­mu ná­ras­tu za­stú­pe­nia v reb­ríč­ku doš­lo vo vý­rob­nom sek­to­re (rast o 13 fi­riem na cel­ko­vých 129). Naj­me­nej sa da­ri­lo pod­ni­kom zo spot­re­bi­teľ­ské­ho prie­mys­lu a dop­ra­vy (pre­pad na 152 zo 157 v pred­chá­dza­jú­com ro­ku) a fir­mám z od­vet­via tech­no­ló­gií, mé­dií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií (pok­les z 39 spo­loč­nos­tí v ro­ku 2010 na 34 v ro­ku 2011). Naj­väč­ší ná­rast fi­riem v rám­ci kra­jín za­zna­me­na­la Uk­ra­ji­na (zo 43 na 50), nao­pak naj­viac fi­riem z reb­ríč­ku ubud­lo Poľ­sku (zo 173 na 167) a Ma­ďar­sku (z 68 na 58).
V prie­be­hu ro­ka 2011 bol rast vý­no­sov v tak­mer všet­kých skú­ma­ných od­vet­viach sta­bil­ný. K mi­mo­riad­ne vý­raz­né­mu ná­ras­tu doš­lo v sta­veb­nom sek­to­re, kde vďa­ka príp­ra­vám na Euro 2012 vzrást­li prie­mer­né vý­no­sy o 21 %. Vý­sled­ky vý­rob­né­ho sek­to­ra bo­li tiež veľ­mi dob­ré, a to pre­dov­šet­kým vďa­ka vý­kon­nos­ti v spra­co­va­teľ­skom prie­mys­le. Vzrást­li aj vý­no­sy spo­loč­nos­tí pod­ni­ka­jú­cich v ob­las­ti ener­gie a prí­rod­ných zdro­jov.

Pod­rob­né ta­buľ­ky, ko­men­tá­re a ďal­šie in­for­má­cie sú k dis­po­zí­cii na: www.de­loit­te.com/ce­top500.

CE TOP 500 - preh­ľad dvad­sia­tich naj­väč­ších spo­loč­nos­tí pod­ľa tr­žieb

Po­ra­die

Ná­zov spo­loč­nos­ti

Štát

1.

PKN Orlen

Poľ­sko

2.

MOL

Ma­ďar­sko

3.

Ško­da

ČR

4.

Me­tin­vest

Uk­ra­ji­na

5.

Naf­to­gaz

Uk­ra­ji­na

6.

ČEZ

ČR

7.

Lo­tos

Poľ­sko

8.

PGE

Poľ­sko

9.

Ener­go­ry­nok

Uk­ra­ji­na

10.

Je­ro­ni­mo Mar­tins

Poľ­sko

11.

ORLEN Lie­tu­va

Lit­va

12.

PGNiG

Poľ­sko

13.

Audi Hun­ga­ria

Ma­ďar­sko

14.

RWE Tran­sgas

ČR

15.

KGHM

Poľ­sko

16.

PET­ROM

Ru­mun­sko

17.

Volkswagen Slo­va­kia

Slo­ven­sko

18.

Tau­ron

Poľ­sko

19.

Ag­ro­fert

ČR

20.

Slov­naft

Slo­ven­sko

Me­to­do­ló­gia
Reb­rí­ček päť­sto naj­lep­ších spo­loč­nos­tí CE TOP 500 je zos­ta­ve­ný pod­ľa kon­so­li­do­va­ných vý­no­sov spo­loč­nos­tí za fiš­kál­ny rok 2011 z 18 kra­jín stred­nej a ju­ho­vý­chod­nej Euró­py. Vy­hod­no­te­nie vy­chá­dza z vý­no­sov, kto­ré vy­ká­zal kon­krét­ny práv­ny sub­jekt pô­so­bia­ci v stred­nej a ju­ho­vý­chod­nej Euró­pe. V prí­pa­doch, keď ne­bo­li k dis­po­zí­cii vý­no­sy za fiš­kál­ny rok 2011, na­ši ana­ly­ti­ci pou­ži­li na­mies­to vý­no­sov za rok 2011 vý­no­sy vy­ká­za­né za rok 2010.

Spo­loč­nosť De­loit­te zís­ka­va­la in­for­má­cie pros­tred­níc­tvom osob­né­ho kon­tak­tu s jed­not­li­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi, ve­rej­ne dos­tup­ných da­ta­báz, od­ha­dov vy­chá­dza­jú­cich z po­rov­na­nia s vý­sled­ka­mi pred­chá­dza­jú­cich ob­do­bí a z vlas­tné­ho pries­ku­mu.
V reb­ríč­ku naj­väč­ších fi­riem v re­gió­ne zo­ra­de­ných pod­ľa tr­žieb nie sú za­hr­nu­té spo­loč­nos­ti, kto­ré sme os­lo­vi­li, ale kto­ré nás pí­som­ne ale­bo ús­tne in­for­mo­va­li o tom, že sa toh­to­roč­né­ho roč­ní­ka nech­cú zú­čas­tniť.

Zdroj: DeloitteOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter