ČR: CompuGroup Medical menia logá produktov, posilňuje pozíciu značky na trhu

Spo­leč­nost Com­puG­roup Me­di­cal, největší pos­ky­to­va­tel in­for­mač­ních sys­témů pro zdra­vot­nic­tví v ČR, ino­vu­je vzhled lo­ga u všech svých pro­duktů. V rám­ci no­vé fi­rem­ní stra­te­gie do­chá­zí ke sladění ba­rev­nos­ti a cel­ko­vé­ho de­sig­nu všech zna­ček spo­leč­nos­ti po ce­lém světě. Cí­lem těchto změn je sjed­no­ce­ní fir­my, po­sí­le­ní je­jí po­zi­ce na tr­hu a zlep­še­ní vzá­jem­né ko­mu­ni­ka­ce.

V průběhu le­toš­ní­ho ro­ku do­chá­zí v rám­ci spo­leč­nos­ti Com­puG­roup Me­di­cal k vý­raz­ným úp­ra­vám stá­va­jí­cích pro­duk­to­vých log. Ino­va­ce se te­dy dot­kne jak am­bu­lan­tních a ne­moc­nič­ních, tak i la­bo­ra­tor­ních softwaro­vých pro­duktů. Za­střešu­jí­cí­mi fi­rem­ní­mi bar­va­mi i na­dá­le zůstá­va­jí mod­rá a še­dá.

„Věříme, že sjed­no­ce­ní de­sig­nu spo­leč­nos­ti Com­puG­roup Me­di­cal bu­de příno­sem a po­sí­lí ima­ge na­ší spo­leč­nos­ti. Změ­ny bran­din­gu bu­dou pro­bí­hat průběžně až do kon­ce to­ho­to ro­ku," sděli­la Len­ka Vol­fo­vá, ve­dou­cí mar­ke­tin­go­vé­ho od­děle­ní spo­leč­nos­ti Com­puG­roup Me­di­cal, kte­rá je líd­rem tu­zem­ské­ho tr­hu v ob­las­ti in­for­mač­ních sys­témů pro zdra­vot­nic­tví. „Mo­der­ni­zo­va­ná lo­ga jsou nově v mod­ré a še­dé. Ty­to bar­vy pro na­ši spo­leč­nost sym­bo­li­zu­jí důvěru, bez­pe­čí, mo­der­ní tech­no­lo­gie a nad­ča­so­vost," dopl­ni­la Vol­fo­vá.

Zdroj: CompuGroup MedicalOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter