Panasonic predstavuje nový 3D LED televízor Smart VIERA s uhlopriečkou 152 cm

Väč­ší LCD LED te­le­ví­zor znač­ky Pa­na­so­nic sa na tr­hu do­te­raz neob­ja­vil. No­vý mo­del s ozna­če­ním Smart VIE­RA TX-L60ET5 má uh­lo­prieč­ku 152 cm (60 pal­cov). Obrie roz­me­ry však nie sú to je­di­né, čím te­le­ví­zor za­uj­me. Ok­rem nich sa vy­zna­ču­je aj mo­der­nou tech­nic­kou vý­ba­vou a štý­lo­vým di­zaj­nom - s ele­gan­tným ko­vo­vým rá­mom má mo­del hrúb­ku len 3,8 cm. Špič­ko­vý IPS pa­nel s LED pod­svie­te­ním po­nú­ka vý­ni­moč­ne kva­lit­ný ob­raz, sa­moz­rej­mos­ťou je pod­po­ra 3D zob­ra­ze­nia, ten­to­raz však v pa­sív­nej for­me.

Pa­sív­na 3D tech­no­ló­gia vy­uží­va sys­tém po­la­ri­zá­cie ob­ra­zu, kto­rej vý­ho­dou je pre­dov­šet­kým šir­ší po­zo­ro­va­cí uhol. Kom­fort pri sle­do­va­ní zvy­šu­jú aj ľah­ké po­hodl­né 3D oku­lia­re. V zá­klad­nom ba­le­ní sa na­chá­dza­jú šty­ri ku­sy, ďal­šie je mož­né do­kú­piť za veľ­mi priaz­ni­vú ce­nu. Aj pri tej­to tech­no­ló­gii je sa­moz­rej­mos­ťou mož­nosť kon­ver­zie 2D ob­ra­zu do troj­roz­mer­nej po­do­by v reál­nom ča­se. Vďa­ka vy­lep­še­né­mu LED pod­svie­te­niu sa po­ten­ciál­ni pou­ží­va­te­lia mô­žu te­šiť na vý­raz­nej­ší kon­trast a ply­nu­lej­šie prek­res­le­nie po­hy­bu ako v prí­pa­de pred­chá­dza­jú­cich mo­de­lov.

Sa­moz­rej­mos­ťou je pod­po­ra tech­no­ló­gie VIE­RA Con­nect, vďa­ka kto­rej ma­jú uží­va­te­lia k dis­po­zí­cii ši­ro­kú po­nu­ku inter­ne­to­vých ap­li­ká­cií a webo­vých strá­nok. Ok­rem štan­dar­dné­ho di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča je te­le­ví­ziu mož­né ov­lá­dať aj pros­tred­níc­tvom smar­tfó­nu ale­bo tab­le­tu - sta­čí si na prís­luš­né mo­bil­né za­ria­de­nia nain­šta­lo­vať ap­li­ká­ciu Smart VIE­RA Re­mo­te. Do vý­ba­vy pat­rí aj vsta­va­ný Wi-Fi port, DL­NA, mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač a 4 HDMI por­ty.

Te­le­ví­zor Pa­na­so­nic TX-L60ET5 bu­de k dis­po­zí­cii kon­com ro­ka za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu oko­lo 2400 EUR.

Zdroj: PanasonicOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter