ČR: Základné dosky GIGABYTE sú pripravené pre Windows 8

Spo­leč­nost GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co. Ltd., před­ní vý­rob­ce zá­klad­ních de­sek a gra­fic­kých ka­ret dnes ozná­mil, že všech­ny ak­tuálně dos­tup­né mo­de­ly zá­klad­ních de­sek GI­GA­BY­TE jsou přip­ra­ve­ny pro no­vý ope­rač­ní sys­tém Win­dows 8 od Mic­ro­sof­tu. To za­hr­nu­je no­vé ov­la­da­če a pod­po­ru BIO­Su, kte­rá za­jis­tí ab­so­lutně nej­ply­nu­lej­ší přechod na no­vý ope­rač­ní sys­tém.

Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le™ jsou pros­la­ve­ny svou spo­leh­li­vos­tí a dlou­hou ži­vot­nos­tí, jak ne­dáv­no uká­za­la i soutěž GI­GA­BY­TE Hid­den Gems, v ní by­lo 74 % před­ve­de­ných de­sek GI­GA­BY­TE star­ších pě­ti let a ne­chyběl ani je­den vý­ji­meč­ný příspěvek 21 let sta­ré des­ky GI­GA­BY­TE, kte­rá je ještě dnes stá­le pro­vo­zus­chop­ná. In­že­nýři GI­GA­BY­TE ma­jí neus­tá­le na mys­li vy­so­kou tr­van­li­vost de­sek a neú­navně pra­cu­jí na tom, aby by­ly stá­va­jí­cí zá­klad­ní des­ky schop­ny zvlád­nout po­ža­dav­ky ope­rač­ní­ho sys­té­mu dal­ší ge­ne­ra­ce.

Pro ví­ce in­for­ma­cí o zá­klad­ních des­kách GI­GA­BY­TE op­ti­ma­li­zo­va­ných pro Win­dows 8 nav­štiv­te webo­vou strán­ku věno­va­nou Win­dows 8: http://www.gi­ga­by­te.com/Mic­ro­Si­te/314/win­dows8.html.

Poz­nám­ka: Někte­ré pok­ro­či­lé fun­kce Win­dows 8 vy­ža­du­jí op­ti­ma­li­zo­va­né spe­ci­fi­ka­ce napřík­lad pro do­ty­ko­vou ob­ra­zov­ku, UEFI BIOS a SSD. Ty ne­mu­sí být ve všech ver­zích sys­té­mu k dis­po­zi­ci.

Zdroj: GIGABYTEOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter