ČR: GIGABYTE oznamuje víťazov súťaže "Classic Challenge"

Spo­leč­nost GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co. Ltd., před­ní vý­rob­ce zá­klad­ní de­sek a gra­fic­kých ka­ret dnes ozná­mil vítěze GI­GA­BY­TE Clas­sic Challen­ge, za­tím pos­led­ní přetak­to­vá­va­cí soutěže hos­to­va­né na HWBOT.org. Řec­ký přetak­to­vá­vač Aris­ti­dis od­ešel se třemi zá­klad­ní­mi des­ka­mi Ultra Du­rab­le™ 5, vítězství v obou eta­pách ho kva­li­fi­ko­va­lo k zís­ká­ní na­ší tře­tí, bo­nu­so­vé ce­ny.

Přetak­to­vá­va­či moh­li soutěžit ve dvou eta­pách, kte­ré za­hr­nu­jí dva kla­sic­ké benchmar­ky: 3D­Mark01 a Su­per Pi 32M. Kromě de­sek GI­GA­BY­TE X79S-UP5-WIFI a X79-UP4 ja­ko cen pro pr­vní a dru­hou eta­pu jsme přida­li za­jí­ma­vý bo­nus. Po­kud by je­den zú­čas­tníků pro­je­vil sku­teč­ný ta­lent v obou eta­pách, slí­bil mu GI­GA­BY­TE udělit spe­ciál­ní ce­nu v po­době tepr­ve přichá­ze­jí­cí­ho mo­de­lu GI­GA­BY­TE F2A85X-UP4. Gra­tu­lu­je­me Aris­ti­di­so­vi k do­sa­že­ní to­ho­to vý­ko­nu.

GI­GA­BY­TE Clas­sic Challen­ge Sta­ges
Pr­vní eta­pa: 3D­Mark01 Full Out - po­vo­le­no Mul­ti GPU
Dru­há eta­pa: Su­per­Pi 32M - pro­ce­so­ro­vá jád­ra za­mče­na na 4,5 GHz

Poz­nám­ka: Účas­tní­ci moh­li pou­žít ja­kou­ko­liv zá­klad­ní des­ku GI­GA­BY­TE řady Z77 a po­vo­len byl pou­ze běž­ný pro­dej­ní hardware. Na­víc by­lo nut­né dodr­žet před­pi­sy a pra­vid­la server­u HWBOT.

Vítěz GI­GA­BY­TE Clas­sic Challen­ge - Aris­ti­dis
Pr­vní eta­pa - 3D­Mark01 - 160 342 bodů
Dru­há eta­pa - Su­per­Pi 32M - 6 mi­nut 55 se­kund

Ce­ny:
Pr­vní eta­pa: GI­GA­BY­TE X79S-UP5-WIFI
Dru­hé eta­pa: GI­GA­BY­TE X79-UP4
Bo­nus: GI­GA­BY­TE F2A85X-UP4

Soutěž GI­GA­BY­TE Clas­sic Challen­ge by­la otevřena všem členům HWBOT od 19. čer­ven­ce do 15. sr­pna 2012. Pro ví­ce pod­robnější in­for­ma­ce a soutěžní pořadí nav­štiv­te strán­ku Clas­sic Challen­ge na HWBOT.org
http://hwbot.org/com­pe­ti­tion/gbt_clas­sic_challen­ge/

Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le™ 5
Všech­ny ce­ny v soutěži GI­GA­BY­TE Clas­sic Challen­ge op­lý­va­jí nej­novější tech­no­lo­gií GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le™ 5, jež za­hr­nu­je kom­po­nen­ty, kte­ré zvlád­nou vy­so­ké prou­dy v na­pá­je­cí zóně pro­ce­so­ru. Patří zde ob­vo­dy IR3550 PowIR­sta­ge® od spo­leč­nos­ti Inter­na­tio­nal Rec­ti­fier, dvoj­ná­sobně sil­né vrstvy mědi v PCB a cív­ky s fe­ri­to­vým jád­rem, kte­ré zvlád­nou průtok prou­du až 60A. Vše doh­ro­ma­dy přiná­ší až o 60 °C* niž­ší tep­lo­ty op­ro­ti des­kám skla­sic­kým řeše­ním na­pá­je­cí čás­ti pro­ce­so­ru.

Nej­lep­ší na ce­lé řadě no­vých zá­klad­ních de­sek za­lo­že­ných na či­po­vých sa­dách In­tel®X79, Z77 Express a nad­chá­ze­jí­cí AMD A85X je tech­no­lo­gie GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le™ 5 - dal­ší evo­lu­ce v kva­lit­ním návr­hu zá­klad­ních de­sek.

Ví­ce in­for­ma­cí o tech­no­lo­gii GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le™ 5 může­te na­lézt zde:
http://www.gi­ga­by­te.com/press-cen­ter/news-pa­ge.aspx?nid=1128

Zdroj: GIGABYTEOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter