MasterCard a Everything Everywhere spoločne podporia mobilné platby v UK

Spo­loč­nosť Mas­ter­Card, naj­rý­chlej­ší spra­co­va­teľ pla­tieb na sve­te, a spo­loč­nosť Eve­ryt­hing Eve­rywhe­re, naj­väč­ší brit­ský mo­bil­ný ope­rá­tor, ozná­mi­li uzav­re­tie exklu­zív­ne­ho päť­roč­né­ho par­tner­stva. To bu­de za­me­ra­né na roz­voj špič­ko­vých mo­bil­ných pla­tob­ných rie­še­ní pre 27 mi­lió­nov brit­ských zá­kaz­ní­kov Eve­ryt­hing Eve­rywhe­re.

No­vé stra­te­gic­ké par­tner­stvo bu­de pros­tred­níc­tvom kom­bi­ná­cie tech­no­ló­gií a fi­nan­čných ak­tív pod­po­ro­vať čo naj­rý­chlej­šie za­ve­de­nie mo­bil­ných pla­tieb a umož­ní tvor­bu no­vých slu­žieb, kto­ré uľah­čia jed­not­liv­com a ma­lým fir­mám pla­te­nie to­va­ru a slu­žieb.

Jed­ným z pr­vých pro­duk­tov spus­te­ných v rám­ci toh­to par­tner­stva bu­de cob­ran­do­va­né pred­pla­te­né rie­še­nie pre mo­bil­né za­ria­de­nia umož­ňu­jú­ce zá­kaz­ní­kom vy­ko­ná­vať plat­by pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie NFC. Vďa­ka nej bu­dú môcť mi­lió­ny zá­kaz­ní­kov ope­rá­to­ra Eve­ryt­hing Eve­rywhe­re vy­ko­ná­vať bez­kon­tak­tné plat­by u viac ako 100 000 ob­chod­ní­kov v ce­lej Veľ­kej Bri­tá­nii.

V prie­be­hu par­tner­stva sa spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card a Eve­ryt­hing Eve­rywhe­re za­me­ra­jú aj na ďal­šie príl­eži­tos­ti, vrá­ta­ne pre­vo­dov pe­ňa­zí me­dzi fy­zic­ký­mi oso­ba­mi, ver­nos­tných od­mien a di­gi­tál­nych pla­tob­ných slu­žieb, kto­ré spot­re­bi­te­ľom umož­nia rov­na­ko jed­no­du­ché pla­te­nie - či na­ku­pu­jú v ob­cho­de, cez Inter­net ale­bo pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných za­ria­de­ní. Ok­rem to­ho vy­vi­nú obe spo­loč­nos­ti služ­by umož­ňu­jú­ce drob­ným pod­ni­ka­te­ľom pri­jí­mať plat­by pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných za­ria­de­ní. Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie bu­dú zve­rej­ne­né kon­com toh­to ro­ku.

Veľ­mi nás te­ší mož­nosť spo­lup­rá­ce s naj­výz­nam­nej­ším mo­bil­ným ope­rá­to­rom vo Veľ­kej Bri­tá­nii - Eve­ryt­hing Eve­rywhe­re. Ví­zia spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card sa upie­ra k bez­ho­to­vos­tné­mu sve­tu, v kto­rom mô­žu spot­re­bi­te­lia aj drob­ní pod­ni­ka­te­lia vy­uží­vať jed­no­du­ché plat­by reali­zo­va­né pros­tred­níc­tvom ro­zum­ných tech­no­ló­gií. Par­tner­stvo sta­via na na­šich vý­znam­ných skú­se­nos­tiach v ob­las­ti mo­bil­ných pla­tieb a za­ru­ču­je, že spo­loč­nosť Mas­ter­Card zos­ta­ne pre pop­red­né brit­ské pod­ni­ky aj na­ďa­lej pre­fe­ro­va­ným par­tne­rom. Pou­ží­va­nie ho­to­vos­ti je na ús­tu­pe, a pre­to pos­tup­ne po­núk­ne­me 27 mi­lió­nom zá­kaz­ní­kov spo­loč­nos­ti Eve­ryt­hing Eve­rywhe­re prí­ťaž­li­vý rad no­vých pla­tob­ných slu­žieb," uvied­la Ma­rion King, pre­zi­den­tka spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card UK & Ire­land.

Spo­lup­rá­ca so spo­loč­nos­ťou Mas­ter­Card pred­sta­vu­je pre 27 mi­lió­nov na­šich zá­kaz­ní­kov vý­znam­ný krok v ob­las­ti sprís­tup­ňo­va­nia mo­bil­ných pla­tieb. Vďa­ka pre­su­nu po­nu­ky na­šich sú­čas­ných cob­ran­do­va­ných ka­riet na mo­bil­né za­ria­de­nia sa po­sú­va­me za­sa o krok bliž­šie

ku sve­tu, v kto­rom bu­dú môcť na­ši zá­kaz­ní­ci pou­ží­vať svoj te­le­fón na plat­bu za dop­ra­vu do prá­ce, za úh­ra­du drob­ných ná­ku­pov i vy­uží­va­nie ver­nos­tných od­mien vo svo­jich ob­ľú­be­ných ob­cho­doch. Mas­ter­Card a Eve­ryt­hing Eve­rywhe­re už v pos­led­ných troch ro­koch ús­peš­ne spo­lup­ra­cu­jú na pro­jek­te Oran­ge Quic­kTap. Ide o pr­vú ko­mer­čne dos­tup­nú pla­tob­nú služ­bu vo Veľ­kej Bri­tá­nii, vy­uží­va­jú­cu tech­no­ló­giu NFC. Dru­hým spo­loč­ným pro­jek­tom je pred­pla­te­ná kar­ta Oran­ge Cash. Oba tie­to pro­jek­ty bo­li spus­te­né v ro­ku 2011," po­ve­dal Gerry McQuade, mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Eve­ryt­hing Eve­rywhe­re.

Zdroj: MasterCardOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter