LG Cinema 3D Smart televízory spôsobili vďaka prelomovej technológii revolúciu v televíznom priemysle

Len zried­ka je no­vý tech­no­lo­gic­ký trend ta­kou ino­vá­ciou, aby zme­nil zvy­ky v ná­kup­nom sprá­va­ní ce­lé­ho sve­ta. Ob­jav žia­rov­ky vie­dol k zá­ni­ku pet­ro­le­jok, ka­ze­ty nah­ra­di­li vi­ny­lo­vé dos­ky a smar­tfó­nom sa v no­vom ti­síc­ro­čí po­da­ri­lo zni­čiť PDAč­ka.

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG) je v sú­čas­nej do­be z his­to­ric­ké­ho hľa­dis­ka v rov­na­kom pos­ta­ve­ní ako spo­mí­na­ní vý­rob­co­via. V roz­pä­tí len osem­násť me­sia­cov, ob­rá­ti­la LG te­le­víz­ny prie­my­sel ho­re no­ha­mi pred­sta­ve­ním 3D Smart TV s no­vou pa­sív­nou 3D tech­no­ló­giou FPR (Film Pat­ter­ned Re­tar­der), kto­rá vy­zva­la na sú­boj v tej do­be po­pu­lár­nu ak­tív­nu 3D TV tech­no­ló­giu zá­vis­lú na uzá­vier­ko­vých oku­lia­roch (shut­ter glas­ses - SG) .

"Na roz­diel od kon­ku­ren­čných ak­tív­nych 3D te­le­ví­zo­rov ne­vy­ža­du­jú LG CI­NE­MA 3D Smart te­le­ví­zo­ry ťaž­ké a ob­jem­né oku­lia­re, kto­ré pot­re­bu­jú pra­vi­del­né do­bí­ja­nie. V tom­to oh­ľa­de sme úpl­ne zme­ni­li ná­zor zá­kaz­ní­kov na 3D a na­vy­še nám le­ká­ri z Európ­skej oč­nej kli­ni­ky LEXUM potvr­di­li ne­zá­vad­nosť na­šej tech­no­ló­gie na ľud­ské oko, čo do tej do­by bol všeo­bec­ný mý­tus o ne­ga­tív­nych do­pa­doch 3D te­le­ví­zo­rov," ho­vo­rí Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca LG.

S bo­jom kon­ku­ren­čných 3D tech­no­ló­gií o pria­zeň zá­kaz­ní­kov rás­tlo aj po­ve­do­mie o 3D pro­duk­toch aj ob­jem ob­sa­hu v 3D. Vý­znam­ným dô­vo­dom pre vznik 3D Smart te­le­ví­zo­rov bo­lo vy­dá­va­nie po­pu­lár­nych fil­mov v 3D na Blu-ray no­si­čoch, kto­ré sú ob­ľú­be­né naj­mä u ro­dín s deť­mi. Vďa­ka to­mu by sa mal pod­ľa pries­ku­mu tr­hu spo­loč­nos­ti Dis­play­Search v tom­to ro­ku pre­daj 3D te­le­ví­zo­rov vy­špl­hať na 25 mi­lió­nov ku­sov.

LG 3D Smart te­le­ví­zo­ry sú nie­len po­hodl­né a bez bli­ka­nia (vďa­ka fun­kcii flic­ker free), ale 3D ob­raz nie je zdvo­je­ný, čo zni­žu­je ri­zi­ko bo­les­ti hla­vy. S tak­to jas­nou vý­ho­dou v kom­for­te pou­ži­tia op­ro­ti kon­ku­ren­tom za­ča­la LG CI­NE­MA 3D Smart TV dos­tá­vať stá­le viac a viac po­zi­tív­nych hod­no­te­ní od pop­red­ných mé­dií, sta­la sa ve­dú­cim pro­duk­tom na tr­hu a trend sa za­čal ob­ra­cať v pros­pech pa­sív­nej 3D tech­no­ló­gie FPR.

V tom­to ro­ku bu­de LG ďa­lej po­sil­ňo­vať svo­ju po­zí­ciu na tr­hu s 3D a rast bu­de pok­ra­čo­vať aj v po­die­le pro­duk­tov s tou­to fun­kciou v por­tfó­liu spo­loč­nos­ti. Spo­loč­nosť LG pred­sta­vi­la CI­NE­MA SCREEN di­zajn, vďa­ka kto­ré­mu sa rám­ček 3D Smart te­le­ví­zo­rov zmen­šil a tak­mer ho nie je vi­dieť. Svoj naj­väč­ší te­le­ví­zor zväč­ši­la na 84 pal­cov, kto­rý tak do­ká­že zob­ra­ziť úch­vat­ných 8 mi­lió­nov bo­dov.

Kom­bi­ná­cia fun­kcií Smart TV, bo­ha­té­ho 3D ob­sa­hu a uží­va­teľ­sky orien­to­va­ných fun­kcií User Expe­rien­ce (UX), User Inter­fa­ce (UI) a in­tui­tív­ne­ho di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia Ma­gic Re­mo­te, po­moh­la LG k pl­né­mu us­po­ko­je­niu po­trieb zá­kaz­ní­kov.

Tu je len krát­ky zoz­nam ne­dáv­nych oce­ne­ní, kto­ré LG CI­NE­MA 3D TV dod­nes dos­ta­la od vplyv­ných spot­re­bi­teľ­ských ča­so­pi­sov:

Ste­reo & Vi­deo (ČR):
Čes­ký me­sač­ník Ste­reo & Vi­deo v je­de­násťstrán­ko­vom tes­te oven­či­li sé­riu te­le­ví­zo­rov LM sa­mý­mi su­perla­tív­mi.

Which? (VB):
47-pal­co­vý LG CI­NE­MA 3D Smart TV (47LM860) bol zvo­le­ný ako Best Buy pro­dukt vďa­ka skve­lej kva­li­te ob­ra­zu vo vy­so­kom roz­lí­še­ní, vy­ni­ka­jú­ce­mu zvu­ku a tiež in­tui­tív­ne­mu di­aľ­ko­vé­mu ov­lá­da­niu Ma­gic Re­mo­te.

CNET:
Ča­so­pis ude­lil oce­ne­nie Edi­tor's Choice dvom pro­duk­tom spo­loč­nos­ti LG - 55 pal­co­vé­mu CI­NE­MA 3D Smart TV (55LM9600) a 42 pal­co­vé­mu CI­NE­MA 3D Smart TV (42LM660T). Pre ča­so­pis bol zá­sad­ný 3D vý­kon pro­duk­tov. Ozna­čil ich za naj­lep­šie pa­sív­ne 3D te­le­ví­zo­ry na tr­hu. Do­kon­ca 42-pal­co­vý CI­NE­MA 3D Smart TV oce­nil CNET za je­ho "skve­lý di­zajn, vy­ni­ka­jú­ce Smart TV fun­kcie, pr­vo­tried­nu pod­po­ru 3D a do­ko­na­lý ob­raz vo vy­so­kom roz­lí­še­ní."

Di­gi­tal Trends (USA):
Ča­so­pis Di­gi­tal Trends ude­lil CI­NE­MA 3D Smart TV (55LM6700) oce­ne­nie Edi­tor's Choice a dal mu de­väť hviez­di­čiek z 10-ich mož­ných.

Hi­Vi (Ja­pon­sko):
Naj­výz­nam­nej­ší ja­pon­ský ča­so­pis za­cie­le­ný na audio a vi­deo - Hi­Vi a pop­red­ný ja­pon­ský den­ník - Nik­kei, pub­li­ko­va­li veľ­mi vre­lé re­cen­zie o LG CI­NE­MA 3D Smart te­le­ví­zo­roch. To je v Ja­pon­sku, vzhľa­dom k to­mu, že kra­ji­na sa his­to­ric­ky brá­ni cu­dzím znač­kám, úpl­ná ra­ri­ta.

Zdroj: LG ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter