Expandia využíva riešenia GFI MailEssentials na odfiltrovanie spamových e-mailov prichádzajúcich do mobilných telefónov

Spo­loč­nosť GFI Software, pop­red­ný pos­ky­to­va­teľ infra­štruk­tú­ry pre ma­lé a stred­ne veľ­ké pod­ni­ky (SMB), dnes ozná­mi­la, že spo­loč­nost Expan­dia, a. s., pop­red­ná tu­zem­ská súk­rom­ná in­ves­tič­ná spo­loč­nosť, ús­peš­ne vy­uží­va rie­še­nie GFI Mai­lEs­sen­tials na re­duk­ciu ne­vy­žia­da­nej poš­ty pri­chá­dza­jú­cej do fir­my. Rie­še­nie na­sa­di­la fir­ma Ar­tex, in­for­mač­né sys­té­my, par­tner spo­loč­nos­ti GFI Čes­ká re­pub­li­ka a Slo­ven­sko.

Expan­dia sa v ob­las­ti e-mai­lo­vej ko­mu­ni­ká­cie po­tý­ka­la s veľ­kým množ­stvom ne­vy­žia­da­nej poš­ty. Spo­loč­nosť s oh­ľa­dom na svo­ju me­dzi­ná­rod­nú pô­sob­nosť dos­tá­va­la me­sač­ne viac ako 70 000 spa­mo­vých e-mai­lov, čo bo­lo cez 83 % cel­ko­vej poš­to­vej pre­vádz­ky. Pri tes­to­va­ní sa uká­za­lo, že do­te­raj­šie har­dvé­ro­vé fi­rewal­ly ne­bo­li schop­né zvlád­nuť ta­ké za­ťa­že­nie a ús­peš­nosť ni­mi za­chy­te­né­ho spa­mu bo­la níz­ka. Na poš­to­vé server­y sa tak dos­tá­val veľ­ký po­čet e-mai­lov a server­y po­tom nes­tí­ha­li tie­to e-mai­ly spra­co­vá­vať.

Na­sa­de­ním rie­še­nia GFI Mai­lEs­sen­tials doš­lo k vý­raz­né­mu ob­me­dzeniu spa­mu pri­chá­dza­jú­ce­ho ako do po­čí­ta­čov, tak na mo­bil­né te­le­fó­ny, vďa­ka čo­mu rie­še­nie šet­rí pop­lat­ky za mo­bil­né dá­to­vé spo­je­nia. Zní­ži­lo sa tiež ri­zi­ko pre­hliad­nu­tia dô­le­ži­tých ob­chod­ných e-mai­lov, čo mô­že mať znač­né práv­ne a fi­nan­čné do­pa­dy. Z tech­nic­ké­ho poh­ľa­du doš­lo k zní­že­niu zá­ťa­že server­ov a pra­cov­ných sta­níc a k zrý­chle­niu klien­ta Mic­ro­soft Out­look.

„Na­ši pra­cov­ní­ci sa v rám­ci svo­jej čin­nos­ti čas­to po­hy­bu­jú v za­hra­ni­čí, a pre­to je veľ­mi dô­le­ži­té, aby sa moh­li spo­ľah­núť na bez­peč­nú e-mai­lo­vú ko­mu­ni­ká­ciu," po­ve­dal Ro­bert No­vák zo spo­loč­nos­ti Expan­dia. „Veľ­mi ich ale trá­pi­lo veľ­ké množ­stvo ne­vy­žia­da­nej poš­ty, a to pre­dov­šet­kým tých, kto­rí na sťa­ho­va­nie elek­tro­nic­kej poš­ty pou­ží­va­jú mo­bil­né te­le­fó­ny. Chcel by som pre­to oce­niť nie­len špič­ko­vú fun­kčnosť rie­še­nia GFI Mai­lEs­sen­tials, ale tiež vy­so­kú úro­veň slu­žieb a od­bor­ných skú­se­nos­tí spo­loč­nos­ti Ar­tex, kto­rá rie­še­nie do na­šej or­ga­ni­zá­cie do­da­la."

Spo­loč­nosť Ar­tex dl­ho­do­bo za­is­ťu­je servis vý­poč­to­vej tech­ni­ky pre viac ako 100 klien­tov. S pro­duk­tom GFI Mai­lEs­sen­tials má fir­ma veľ­mi dob­ré skú­se­nos­ti, hlav­ne vy­zdvi­hu­je jed­no­du­chú a rých­lu in­šta­lá­ciu a nas­ta­ve­nie, níz­ke za­ťa­že­nie server­ov a preh­ľad­ný log s ne­vy­žia­da­nou poš­tou.

„Pre nás je v rám­ci GFI Mai­lEs­sen­tials veľ­mi dô­le­ži­tý preh­ľad­ný log s ne­vy­žia­da­nou poš­tou," Lu­káš Přík­lenk, ma­na­žér servis­u vý­poč­to­vej tech­ni­ky v spo­loč­nos­ti Ar­tex, in­for­mač­né sys­té­my. „Tak­mer den­ne s na­ši­mi klien­tmi rie­ši­me, pre­čo im ne­doš­li ich e-mai­ly. Ten­to preh­ľad­ný log nám po­má­ha iden­ti­fi­ko­vať prob­lém, kto­rý je vo väč­ši­ne prí­pa­dov na stra­ne od­osie­la­te­ľov e-mai­lov."

Viac o rie­še­ní GFI Mai­lEs­sen­tials náj­de­te na http://www.gfi.cz/exchan­ge-server-anti­spam-anti­vi­rus/.

Zdroj: GFI SoftwareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter