ČR: Dvojpásmový USB Wi-Fi adaptér ASUS USB-N66 s veľkým dosahom

ASUS před­sta­vil dvou­pás­mo­vý N900 USB Wi-Fi adap­tér USB-N66, kte­rý umož­ňu­je rych­lé sí­ťo­vé připo­je­ní 450 Mb/s v pás­mech 2,4 GHz a 5 GHz a do­ká­že pl­nit různé po­ža­dav­ky na vy­uži­tí připo­je­ní od pro­chá­ze­ní webo­vých strá­nek až po in­ten­ziv­ní hra­ní her a přeh­rá­vá­ní ob­sa­hu ve vy­so­kém roz­li­še­ní. An­té­ny za­říze­ní, kte­ré svým tva­rem připo­mí­ná py­ra­mi­du, zvy­šu­jí kva­li­tu sig­ná­lu, roz­šiřují bez­drá­to­vé pok­ry­tí a přep­nu­tím ze stan­dar­dní­ho na vý­kon­ný re­žim mo­hou ztroj­ná­so­bit sí­lu sig­ná­lu a roz­šířit pok­ry­tí až o 150 %. Adap­tér se pro­to ho­dí do vel­kých do­mác­nos­tí, kan­ce­láří ne­bo pat­ro­vých bu­dov. Zá­slu­hou softwaro­vé fun­kce přís­tu­po­vé­ho bo­du (AP) lze po­hodlně sdí­let připo­je­ní, což je vý­ho­dou pro uži­va­te­le, kteří čas­to ces­tu­jí. Do­po­ru­če­ná ce­na no­vin­ky či­ní 1700 Kč s DPH.

USB Wi-Fi adap­tér s vel­kým do­sa­hem
Adap­tér USB-N66 vy­uží­vá tech­no­lo­gii MI­MO (Mul­tip­le In­put Mul­tip­le Out­put), kte­rá pra­cu­je v pás­mu 2,4 GHz i 5 GHz a ob­sta­rá­vá ví­ce přenosů sou­časně. Cel­ko­vá rych­lost přitom může do­sáh­nout až 450 Mb/s. Přeno­so­vé pás­mo 2,4 GHz je vhod­né pro kaž­do­den­ní on-li­ne ak­ti­vi­ty, ja­ko je napřík­lad pro­chá­ze­ní webo­vých strá­nek ne­bo so­ciál­ních sí­tí, za­tím­co pás­mo 5 GHz je vzhle­dem k niž­ším prod­le­vám ur­če­no spí­še ná­ročnějším ak­ti­vi­tám, napřík­lad ply­nu­lé­mu přeh­rá­vá­ní ob­sa­hu ve vy­so­kém roz­li­še­ní, hra­ní on-li­ne her a rych­lej­ší­mu sta­ho­vá­ní. No­vin­ka na­bí­zí re­žim stan­dar­dní­ho a vy­so­ké­ho vý­ko­nu, me­zi kte­rý­mi mo­hou uži­va­te­lé pod­le potřeby přepí­nat. V re­ži­mu vy­so­ké­ho vý­ko­nu jsou sí­la sig­ná­lu a šířka pok­ry­tí až o 150 % větší, tak­že se bez­drá­to­vý sig­nál dos­ta­ne i do vzdá­lenějších míst. Re­žim vy­so­ké­ho vý­ko­nu rovněž na­po­má­há před­chá­zet ob­vyk­lým prob­lémům se sla­bým sig­ná­lem způso­be­ným zdmi a ná­byt­kem do­ma či v kan­ce­láři. Ten­to re­žim je vhod­ný obzvláště pro přenos Wi-Fi sig­ná­lu na dlou­hé vzdá­le­nos­ti.

Kol­mé an­té­ny za­jis­tí vy­šší vý­kon Wi-Fi
Py­ra­mi­do­vý tvar USB-N66 má dvo­jí účel - es­te­tic­ký i prak­tic­ký. Svým pro­ve­de­ním je ten­to mo­del v ka­te­go­rii bez­drá­to­vých sí­ťo­vých za­říze­ní zce­la oje­dině­lý. Spe­ci­fic­ký de­sign ta­ké umož­nil in­teg­ro­vat tři pa­ten­to­va­né or­to­go­nál­ní an­té­ny, kte­ré nej­sou to­lik ná­chyl­né na ru­še­ní a na­bí­ze­jí lep­ší pok­ry­tí. Adap­tér USB-N66 umož­ňu­je okam­ži­tý up­gra­de fun­kcí bez­drá­to­vé­ho sí­ťo­vé­ho připo­je­ní stol­ní­ho po­čí­ta­če ne­bo no­te­boo­ku do­ma, v kan­ce­láři i na ces­tách.

Snad­né sdí­le­ní připo­je­ní
Adap­tér USB-N66 bez prob­lémů spl­ní po­ža­dav­ky ces­tu­jí­cích uži­va­telů. Na­bí­zí fun­kci softwaro­vé­ho AP, s je­jíž po­mo­cí lze rozdělit je­di­né připo­je­ní me­zi ví­ce za­říze­ní. Rych­lé nas­ta­ve­ní ma­lé WLAN sítě v kom­bi­na­ci s pro­to­ko­ly Inter­net Con­nec­tion Sha­ring (ICS) a fun­kcí Ac­cess Con­trol List (ACL) umož­ňu­jí uži­va­telům spra­vo­vat přís­tu­po­vá prá­va a okam­žitě proměnit ja­ký­ko­li po­čí­tač v přís­tu­po­vý bod bez­drá­to­vé sítě všu­de, kde je k dis­po­zi­ci sig­nál Wi-Fi.

Zdroj: ASUSOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter