ČR: MSI uvádza Z77IA-E53: Malá vzhľadom, veľká možnosťami

Spo­leč­nost MSI uvá­dí na trh no­vou mi­ni ITX des­ku pro pro­ce­so­ry In­tel Ivy Brid­ge a San­dy Brid­ge. Dí­ky in­teg­ro­va­ným roz­hra­ním ja­ko je Blue­tooth a Wi-Fi se stá­vá Z77IA-E53 op­ti­mál­ním zá­kla­dem pro mno­hé do­mác­nos­ti a HTPC po­čí­ta­če. Ná­ročnější uži­va­te­lé uví­ta­jí pod­po­ru 2800MHz DDR3 pamě­tí, PCI Express 3.0 ne­bo tech­no­lo­gii auto­ma­tic­ké­ho přetak­to­vá­ní OC Ge­nie II, kte­ré jsou mnoh­dy dos­tup­né pou­ze u draž­ších a vý­konnějších ATX mo­delů.

Mul­ti­me­diál­ní zá­zrak
Z77IA-E53 umož­ňu­je snad­né připo­je­ní do ja­ké­ko­liv sítě. Na­bí­zí jak kla­sic­ké roz­hra­ní gi­ga­by­to­vé­ho LAN, tak i802.11b/g/n Wi-Fi ane­bo Blue­tooth připo­je­ní. Des­ka je vy­ba­ve­na THX TruS­tu­dio­Pro cer­ti­fi­ka­cí a může tak slou­žit ja­ko op­ti­mál­ní zá­klad pro mul­ti­me­diál­ní cen­trum. Op­tic­ký SPDIF vý­stup na­bíd­ne kva­lit­ní přenos zvu­ku, HDMI a D-Sub ko­nek­to­ry pak mno­ho mož­nos­tí připo­je­ní vý­stup­ních za­říze­ní. Na­bíd­ku portů dopl­ňu­je přítom­nost USB 3.0/2.0 a eSA­TA.

Win­dows 8 kom­pa­ti­bil­ní
No­vý ope­rač­ní sys­tém Win­dows 8 se rych­le blí­ží, pro­to je nez­byt­né, aby kaž­dá nově uváděná des­ka mě­la pl­nou pod­po­ru to­ho­to sys­té­mu. MSI Z77IA-E53 plně pod­po­ru­je všech­ny no­vé fun­kce sys­té­mu Win­dows 8 ja­ko je napřík­lad rych­lé a bez­peč­né boo­to­vá­ní a je tak již ny­ní do­ko­na­le přip­ra­ve­na na no­vé vlas­tnos­ti a mož­nos­ti, kte­ré s se­bou ten­to sys­tém přiná­ší.

Dos­tup­nost MSI Z77IA-E53 v ČR je pr­vní po­lo­vi­na zá­ří.

Zdroj: MSIOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter