S&T Slovakia potvrdzuje svoju pozíciu na trhu IT služieb

Spo­loč­nosť S&T Slo­va­kia s.r.o. do­siah­la k 30. jú­nu 2012 tr­žby vo vý­ške 13,6 mil. Eur, čo pred­sta­vu­je v po­rov­na­ní s ro­kom 2011 ná­rast o 80%. Reš­truk­tu­ra­li­zá­cia, fi­nan­čné po­sil­ne­nie, ako aj vstup no­vých in­ves­to­rov do ma­ter­skej spo­loč­nos­ti tak ma­li po­zi­tív­ny vplyv na cel­ko­vú sta­bi­li­zá­ciu.

V pr­vom polro­ku 2012 S&T Slo­va­kia do­siah­la tr­žby 13,6 mil. Eur, čo pred­sta­vu­je ná­rast o vy­še 6 mil. Eur v po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím v ro­ku 2011. Vý­raz­ne lep­šie vý­sled­ky bo­li do­siah­nu­té aj vďa­ka dô­raz­nej­šie­mu za­me­ra­niu na ob­las­ti, kde má S&T Slo­va­kia tra­dič­ne sil­né kom­pe­ten­cie a zvý­še­né­mu po­die­lu slu­žieb na cel­ko­vých tr­žbách.

„Do­siah­nu­tý vý­sle­dok ma te­ší naj­mä z poh­ľa­du štruk­tú­ry - ná­rast sme za­zna­me­na­li pri­már­ne v ob­las­ti vlas­tných slu­žieb a tr­žieb ply­nú­cich z dl­ho­do­bých kon­trak­tov. Tie­to úda­je ho­vo­ria o dô­ve­re a lo­ja­li­te na­šich zá­kaz­ní­kov, čo nás nes­mier­ne te­ší a mo­ti­vu­je nás aj na­ďa­lej zlep­šo­vať na­še služ­by," ho­vo­rí Pe­ter Dov­hun, Coun­try Ma­na­ger S&T Slo­va­kia.

Roz­siah­le zme­ny z mi­nu­lé­ho ro­ka, kto­ré bo­li v ce­lej sku­pi­ne S&T ov­plyv­ne­né vstu­pom no­vých in­ves­to­rov, nás­led­nou reš­truk­tu­ra­li­zá­ciou spo­loč­nos­ti a naj­mä fi­nan­čným po­sil­ne­ním, sa pre­miet­li do sú­čas­né­ho po­zi­tív­ne­ho vý­sled­ku.

„Pri­ja­té ma­na­žér­ske roz­hod­nu­tia aj na úrov­ni ma­ter­skej spo­loč­nos­ti, a naj­mä na Slo­ven­sku pri­nies­li sta­bi­li­zá­ciu spo­loč­nos­ti a potvr­de­nie na­šej po­zí­cie na kľú­čo­vých tr­hoch," do­dá­va Pe­ter Dov­hun.

Spo­loč­nosť S&T Slo­va­kia bo­la v pr­vom polro­ku ús­peš­ná aj v pl­ne­ní cie­ľov di­ver­zi­fi­ká­cie por­tfó­lia. Po­da­ri­lo sa jej zís­kať no­vých zá­kaz­ní­kov v sek­to­re fi­nan­čných slu­žieb, aj pri­ná­šať no­vé tech­no­lo­gic­ké rie­še­nia.

Nap­rík­lad v ob­las­ti CRM nás­tro­jov pre ria­de­nie vzťa­hov a sta­ros­tli­vos­ti o zá­kaz­ní­kov a por­tá­lo­vých rie­še­ní, zís­ka­la S&T Slo­va­kia v má­ji 2012 oce­ne­nie za naj­lep­šie zá­kaz­níc­ke Cloud Com­pu­ting rie­še­nie na plat­for­me Mic­ro­soft Dy­na­mics. Rie­še­nie CRM v Clou­de, reali­zo­va­né pre spo­loč­nosť So­dexo Slo­ven­sko, účin­ne pod­po­ru­je pre­daj­né úsi­lie ob­chod­né­ho tí­mu a pri­ná­ša tak nie­len zvý­še­nie príj­mov, ale aj lep­šiu ob­služ­nosť zá­kaz­ní­kov spo­loč­nos­ti So­dexo.

Zdroj: S&T SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter