Mladí slovenskí astronómovia bodovali v Brazílii, majú zlato

Z Ria de Ja­nei­ra sa vrá­ti­li s dvo­ma zla­tý­mi a jed­nou strie­bor­nou me­dai­lou. Agen­tú­ru SI­TA o tom in­for­mo­va­la An­drea Sto­lá­ri­ko­vá zo sek­re­ta­riá­tu kan­ce­lá­rie Slo­ven­ské­ho syn­di­ká­tu no­vi­ná­rov.

Slo­ven­sko za­stu­po­va­li pia­ti sú­ťa­žia­ci, kto­rí zís­ka­li pot­reb­ný po­čet bo­dov, aby sa sta­li ús­peš­ný­mi rie­ši­teľ­mi. Pe­ter Ko­sec z Tren­čí­na a Ma­túš Ku­lich z Det­vy zís­ka­li zla­tú a Mi­chal Rač­ko z Mar­ti­na strie­bor­nú me­dai­lu. Na olym­piá­de, kto­rá sa ko­na­la od 4. do 14. augus­ta, sa zú­čas­tni­lo 29 de­le­gá­cií z 27 kra­jín, sú­ťa­žia­cich štu­den­tov bo­lo 135.

Slo­ven­sko pre­zen­to­va­la pä­ti­ca štu­den­tov
Vo vý­pra­ve pod ve­de­ním pred­se­du Vý­kon­né­ho vý­bo­ru As­tro­no­mic­kej olym­piá­dy na Slo­ven­sku a ve­dec­ké­ho pra­cov­ní­ka As­tro­no­mic­ké­ho ús­ta­vu SAV La­dis­la­va Hri­ca, bo­li Ma­túš Ku­lich z Gym­ná­zia v Det­ve, Pe­ter Ko­sec a Fi­lip Ayazi z Gym­ná­zia Ľ. Štú­ra v Tren­čí­ne, Mi­ros­lav Gaš­pá­rek, štu­dent Súk­rom­né­ho slo­ven­sko-an­glic­ké­ho gym­ná­zia v Ži­li­ne a Mi­chal Rač­ko z Gym­ná­zia J. Let­tri­cha v Mar­ti­ne.
Tá­to pä­ti­ca si pos­tup za­bez­pe­či­la umies­tne­ním na pr­vých prieč­kach vo fi­ná­le As­tro­no­mic­kej olym­piá­dy na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zo­va­la už 6. rok Slo­ven­ská as­tro­no­mic­ká spo­loč­nosť pri SAV v spo­lup­rá­ci s As­tro­no­mic­kým ús­ta­vom SAV v Tat­ran­skej Lom­ni­ci a v sú­čas­nos­ti aj s vý­raz­nou po­mo­cou Slo­ven­skej ús­tred­nej hvez­dár­ne v Hur­ba­no­ve.
„Tí­to žia­ci stred­ných škôl so zá­uj­mom o as­tro­nó­miu, fy­zi­ku a ma­te­ma­ti­ku, kto­rí sa svoj­mu ko­níč­ku ve­nu­jú dos­lo­va od­ma­la, prek­ro­či­li na­še oča­ká­va­nia," po­ve­dal po príl­ete z Juž­nej Ame­ri­ky or­ga­ni­zá­tor as­tro­no­mic­kých olym­piád pre mla­dých La­dis­lav Hric.

Ví­ťa­zi bu­dú štu­do­vať na pres­tíž­nych uni­ver­zi­tách
„Nie­len, že sú všet­ci ús­peš­ní rie­ši­te­lia, ale zá­slu­hou Pet­ra Ko­se­ca a Ma­tú­ša Ku­li­cha má­me aj dve zla­té me­dai­ly a vďa­ka Mi­cha­lo­vi Rač­ko­vi k to­mu jed­nu strie­bor­nú. Pe­ter Ko­sec dos­tal tiež di­plom za ab­so­lút­ne ví­ťaz­stvo v dá­to­vej ana­lý­ze, kto­rú uro­bil bez stra­ty bo­dov. V cel­ko­vom umies­tne­ní skon­čil ako pia­ty na sve­te," po­ve­dal Hric.
Za šesť ro­kov si mla­dí slo­ven­skí as­tro­nó­mo­via pri­nies­li z me­dzi­ná­rod­ných olym­piád päť zla­tých, dve strie­bor­né a tri bron­zo­vé me­dai­ly.
Me­dai­lis­ti pok­ra­ču­jú v štú­diu na vy­so­kých ško­lách, zväč­ša v za­hra­ni­čí. Do Veľ­kej Bri­tá­nie mie­ri aj Pe­ter Ko­sec, kto­rý po ús­pe­choch na me­dzi­ná­rod­ných fy­zi­kál­nych i as­tro­no­mic­kých olym­piá­dach a ús­peš­ných pri­jí­ma­cích tes­toch a inter­view za­čne na je­seň štu­do­vať na uni­ver­zi­te v Cam­brid­ge.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter