ČR: Do predstavenstva Servodata bol vymenovaný Petr Cenek

No­vým čle­nem před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti Servod­at­a byl jme­no­ván Petr Ce­nek, dlou­ho­le­tý fi­nan­ční ředi­tel fir­my. Nah­ra­dí Ja­na Knytt­la, kte­rý ze spo­leč­nos­ti Servod­at­a od­chá­zí.

Petr Ce­nek (*1969) pra­cu­je ve spo­leč­nos­ti Servod­at­a od ro­ku 2003. Kromě fi­nan­ční­ho říze­ní fir­my, od­povědnos­ti za ve­de­ní účet­nic­tví a re­por­tin­gu patří do je­ho kom­pe­ten­cí rovněž jed­ná­ní o fi­nan­co­vá­ní pro­jektů s do­da­va­te­li, ban­ka­mi, par­tne­ry i zá­kaz­ní­ky Servod­at. Před nás­tupem do Servod­at půso­bil Petr Ce­nek ja­ko fi­nan­ční ředi­tel Ev­rop­ské Ces­tov­ní Po­jiš­ťov­ny. Ka­rié­ru v ob­las­ti fi­nan­cí za­há­jil v čes­ké po­boč­ce KPMG a po­té úspěšně pok­ra­čo­val ve spo­leč­nos­ti Kraft Ja­cobs Su­chard.

Petr Ce­nek vy­stu­do­val me­zi­ná­rod­ní fi­nan­ce, hos­po­dářskou po­li­ti­ku a eko­no­mii na Vy­so­ké ško­le eko­no­mic­ké v Pra­ze a průběžně se věnu­je dal­ší­mu vzdělá­vá­ní ve svém obo­ru. Mlu­ví an­glic­ky, němec­ky a rus­ky.

„I dí­ky fi­nan­ční­mu říze­ní Pet­ra Cen­ka jsou Servod­at­a vý­kon­nou a efek­tiv­ní fir­mou s vý­bor­ný­mi vzta­hy s vý­rob­ci, par­tne­ry a zá­kaz­ní­ky. Pro­to by­lo roz­hod­nu­tí o je­ho jme­no­vá­ní na uvolněnou po­zi­ci v před­sta­ven­stvu rych­lé a jed­noz­nač­né," řekl Ros­tis­lav Jir­kal, ge­ne­rál­ní ředi­tel a před­se­da před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti Servod­at­a.

Vzhle­dem k neo­če­ká­va­ným sku­teč­nos­tem nep­roběhne změna na po­zi­ci ředi­te­le ob­chod­ní di­vi­ze Aba­kus spo­leč­nos­ti Servod­at­a, kte­rou opouš­tí Jan Knyttl, způso­bem ozná­me­ným v tis­ko­vé zprávě ze dne 26. čer­ven­ce 2012. Petr Li­nek, kte­rý měl přev­zít ve­de­ní di­vi­ze po od­chá­ze­jí­cím Ja­nu Knyt­tlo­vi, do spo­leč­nos­ti Servod­at­a ne­nas­tou­pí. Do jme­no­vá­ní no­vé­ho ředi­te­le po­ve­de di­vi­zi Aba­kus ob­chod­ní ředi­tel Servod­at Mar­tin Ma­lý.

Zdroj: ServodataOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter