SOFTIP rozširuje ponuku o komplexný ERP systém pre veľko- a maloobchod

Spo­loč­nos­ti SOF­TIP a KA­SO TECH­NO­LO­GIES uzav­re­li zmlu­vu o spo­lup­rá­ci pri pro­pa­gá­cii, pre­da­ji a im­ple­men­tá­cii in­for­mač­né­ho sys­té­mu Ba­rIS v seg­men­te veľ­koob­cho­du a ma­loob­cho­du. Ba­rIS pred­sta­vu­je mo­du­lár­ne ap­li­kač­né rie­še­nie ERP all-in-one dru­hej ge­ne­rá­cie.

SOF­TIP sa roz­ho­dol pre pod­po­ru IS Ba­rIS, keď­že pok­rý­va všet­ky pro­ce­sy vo veľ­ko- a ma­loob­cho­de, pod­po­ru­je a za­vá­dza prog­re­sív­ne tren­dy ria­de­nia a má tech­no­lo­gic­ký nás­kok pred os­tat­ný­mi IS dos­tup­ný­mi pre ten­to seg­ment tr­hu. „Spo­lu s na­ši­mi sil­ný­mi ob­chod­ný­mi a kon­zul­tan­tský­mi ka­pa­ci­ta­mi, dl­ho­roč­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi a dob­rou zna­los­ťa­mi pro­ce­sov a po­trieb tr­hu to dá­va pred­pok­lad na pos­kyt­nu­tie bez­kon­ku­ren­čnej pri­da­nej hod­no­ty pre zá­kaz­ní­kov," skon­šta­to­val Ra­do­van Bá­lent, ria­di­teľ di­ví­zie SME spo­loč­nos­ti SOF­TIP.

In­for­mač­ný sys­tém Ba­rIS sa vy­zna­ču­je vy­so­kou úrov­ňou in­teg­rá­cie a de­tail­nou fun­kcio­na­li­tou. Ro­bus­tnosť, rých­losť spra­co­va­nia dát a ich bez­peč­nosť sú ga­ran­to­va­né pou­ži­tím da­ta­bá­zy spo­loč­nos­ti ORAC­LE. Je­ho 60 mo­du­lov pok­rý­va čin­nosť zá­kaz­ní­ka od naj­niž­ších pra­cov­ných po­zí­cií až po ak­cio­ná­rov. „Žiad­nu z fun­kcio­na­lít si ne­vy­mys­le­li in­ži­nie­ri, ale sú vy­tvo­re­né na zá­kla­de po­žia­da­viek z praxe," vy­svet­ľu­je Ja­ros­lav Klein, ko­na­teľ a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ KA­SO

TECH­NO­LO­GIES.
Pou­ží­va­te­lia oce­nia vy­so­ký kom­fort a flexibi­li­tu sys­té­mu, kto­rá čer­pá zo skú­se­nos­tí viac ako 90 slo­ven­ských a če­ských fi­riem - zá­kaz­ní­kov KA­SO. Zá­me­rom spo­loč­nos­ti je tvo­riť a do­dá­vať rie­še­nia tej naj­vyš­šej kva­li­ty, kto­ré bu­dú vždy reš­pek­to­vať tren­dy a sme­ry v ob­las­ti HW a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, a tým pred­bie­hať kon­ku­ren­ciu. Im­ple­men­tá­cie IS Ba­rIS sa vy­zna­ču­jú kom­plexnos­ťou na­sa­de­nia, t.j. zá­kaz­ník ne­pou­ží­va iné dopl­nko­vé sys­té­my.

Zdroj: SOFTIPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter