Štyri výrobky Canon získali ceny EISA na rok 2012-2013

Spo­loč­nosť Ca­non dnes ozna­mu­je, že jej šty­ri vý­rob­ky oce­ni­la aso­ciá­cia Euro­pean Ima­ging and Sound As­so­cia­tion ( EISA). Di­gi­tál­na zr­kad­lov­ka EOS 5D Mark III zís­ka­la ce­nu ako „Európ­ska pok­ro­ko­vá zr­kad­lov­ka 2012-2013", Power­Shot G1 X dos­tal ná­zov „Európ­sky kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát 2012-2013", vi­deo­ka­me­ra LE­GRIA HF M52 zís­ka­la ce­nu „Európ­ska vi­deo­ka­me­ra 2012-2013" a PIXMA PRO-1 bo­la oce­ne­ná ako „Európ­ska fo­tot­la­čia­reň 2012-2013", čo zvý­raz­ňu­je ve­dú­ce pos­ta­ve­nie spo­loč­nos­ti Ca­non na tr­hu s pro­duk­tmi fo­to a vi­deo od vstu­pu až po vý­stup.

Ce­ny EISA sa ude­ľu­jú hla­so­va­ním tí­mu re­dak­to­rov rep­re­zen­tu­jú­cich 50 pro­mi­nen­tných ča­so­pi­sov v 18 kra­ji­nách. Ce­ny sa ude­ľu­jú vý­rob­kom, kto­ré spá­ja­jú naj­pok­ro­ko­vej­šiu tech­no­ló­giu, po­ža­do­va­né vlas­tnos­ti a pop­red­ný di­zajn s ori­gi­nál­nou hod­no­tou, a toh­to­roč­ný tím po­su­dzo­va­te­ľov ozna­čil tie­to vý­rob­ky Ca­non ako naj­lep­šie v ich trie­dach.

„Chce­me dať kaž­dé­mu mož­nosť za­chy­tiť a zdie­ľať vzác­ne chví­le na fo­tog­ra­fiách ale­bo vi­deách v ta­kej kva­li­te, aby sa kaž­dý cí­til, ako ke­by bol pri tom," ho­vo­rí Ste­ve Mar­shall, ria­di­teľ pro­duk­to­vé­ho mar­ke­tin­gu, Con­su­mer Ima­ging Group, Ca­non Euro­pe. „Uz­na­nie, kto­ré pred­sta­vu­jú tie­to ce­ny EISA, je od­me­nou pre na­še špe­cia­li­zo­va­né pro­duk­to­vé tí­my, kto­ré sa stá­le sna­žia po­núk­nuť spot­re­bi­te­ľom aj pro­fe­sio­ná­lom na kaž­dom stup­ni pro­ce­su tú naj­lep­šiu kva­li­tu."

Európ­ska pok­ro­ko­vá zr­kad­lov­ka 2012-2013: Ca­non EOS 5D Mark III
EOS 5D Mark III sta­via na ús­pe­chu zná­me­ho mo­de­lu EOS 5D Mark II a za­hŕňa spät­nú väz­bu od pro­fe­sio­nál­nych fo­tog­ra­fov z ce­lé­ho sve­ta, pre­to po­nú­ka bez­pre­ce­den­tnú ume­lec­kú voľ­nosť aj pri tých naj­ná­roč­nej­ších zá­be­roch.

K fo­toa­pa­rá­tu Ca­non EOS 5D Mark III po­ve­dal tím po­su­dzo­va­te­ľov EISA: „Ca­non EOS 5D Mark III je mi­mo­riad­ne všes­tran­ný fo­toa­pa­rát, ale zá­ro­veň aj jed­no­du­cho pou­ží­va­teľ­ná pro­fe­sio­nál­na fil­mo­vá ka­me­ra v di­gi­tál­nej zr­kad­lov­ke. Aj keď tech­nic­ké pa­ra­met­re vy­ze­ra­jú po­dob­ne ako u jej pred­chod­cu, Ca­non EOS 5D Mark III vy­ka­zu­je vý­raz­né zlep­še­nie v bež­nej fo­tog­ra­fii, ako aj vo vý­kon­nos­ti. Je­ho 22 Mpix sní­mač CMOS vy­ka­zu­je skve­lé vý­sled­ky za nor­mál­nych pod­mie­nok aj pri sla­bom svet­le a fo­toa­pa­rát má svoj vy­lep­še­ný 61-bo­do­vý AF sys­tém z no­vých pro­fe­sio­nál­nych mo­de­lov Ca­non. Ok­rem to­ho má tá­to no­vá ge­ne­rá­cia EOS 5D vý­raz­ne zlep­še­nú od­ol­nosť vo­či po­ve­ter­nos­ti a rých­losť sé­rio­vé­ho fo­tog­ra­fo­va­nia 6 obr./s."

Európ­sky kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát 2012-2013: Ca­non Power­Shot G1 X
Power­Shot G1 X zdví­ha lat­ku ob­ra­zo­vé­ho vý­ko­nu v kom­pak­tnom fo­toa­pa­rá­te a bol uz­na­ný ako naj­lep­ší kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát, aký ke­dy spo­loč­nosť Ca­non vy­ro­bi­la. Power­Shot G1 X bol navr­hnu­tý ako do­ko­na­lý dopl­nok k pro­fe­sio­nál­nym di­gi­tál­nym zr­kad­lov­kám a sám ose­be ako neu­ve­ri­teľ­ný fo­toa­pa­rát, tak­že je na vr­cho­le zná­me­ho ra­du Ca­non G ako ideál­ny fo­toa­pa­rát pre pro­fe­sio­ná­lov a váž­nych fo­tog­ra­fov, kto­rí po­ža­du­jú pro­fe­sio­nál­nu kva­li­tu aj od kom­pak­tné­ho fo­toa­pa­rá­tu.

O fo­toa­pa­rá­te Ca­non Power­Shot G1 X po­ve­dal tím po­su­dzo­va­te­ľov EISA: „Kva­li­ta ob­ra­zu z fo­toa­pa­rá­tu Ca­non Power­Shot G1 X je na úrov­ni, kto­rá mô­že sú­ťa­žiť s mno­hý­mi di­gi­tál­ny­mi zr­kad­lov­ka­mi. Je to úžas­né pre fo­toa­pa­rát v ta­kom kom­pak­tnom te­le. Pou­ži­tie veľ­kos­ti sní­ma­ča, kto­rá je me­dzi APS-C a for­má­tom mik­ro 4/3 po­má­ha to­mu­to Power­Sho­tu udr­žať šum pod kon­tro­lou aj pri cit­li­vos­ti 12 800 ISO. Vý­kon­ný pro­ce­sor DI­GIC 5 hrá tiež dô­le­ži­tú úlo­hu pri zni­žo­va­ní šu­mu a po­má­ha spra­co­vať 14,3 mi­lió­na pixelov v 14-bi­to­vých ob­ráz­koch veľ­kou rých­los­ťou. Váž­ni ama­té­ri aj pro­fe­sio­ná­li oce­nia schop­nosť toh­to fo­toa­pa­rá­tu uk­la­dať sú­bo­ry vo for­má­toch RAW a JPEG. 4-ná­sob­ný zoom pod­ľa tes­tov ča­so­pi­su EISA po­nú­ka dob­rú kva­li­tu ob­ra­zu pre ta­ký kom­pakt­ný di­zajn, a za­bu­do­va­ný sta­bi­li­zá­tor, kto­rý vy­uží­va rov­na­kú tech­no­ló­giu hyb­rid­nej sta­bi­li­zá­cie ako niek­to­ré pro­fe­sio­nál­ne ob­jek­tí­vy Ca­non, je veľ­mi účin­ný."

Európ­ska vi­deo­ka­me­ra 2012-2013: Ca­non LE­GRIA HF M52
LE­GRIA HF M52 bo­la navr­hnu­tá tak, aby uľah­čo­va­la nak­rú­ca­nie a zdie­ľa­nie vy­so­ko kva­lit­ných fil­mov Full HD, vy­nik­la v pod­mien­kach so sla­bým os­vet­le­ním a ma­la fun­kčnosť Wi-Fi (MPEG4). No­vý in­te­li­gent­ný sta­bi­li­zá­tor ob­ra­zu uľah­ču­je za­chy­te­nie hlad­kých zá­be­rov bez ot­ra­sov a fun­kcia Tvor­ca prí­be­hov fun­gu­je ako osob­ný re­ži­sér, kto­rý ve­die uží­va­te­ľov cez všet­ky dru­hy scén, kto­rý­mi chcú vy­roz­prá­vať svoj prí­beh.

O ka­me­re Ca­non LE­GRIA HF M52 po­ve­dal tím po­su­dzo­va­te­ľov EISA: „Kom­pak­tná ruč­ná vi­deo­ka­me­ra Ca­non HF M52 vám dá­va mož­nosť nas­ní­mať vy­so­ko kva­lit­né vi­deo s ultra­rý­chlym za­os­tro­va­ním a účin­nou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu. Za­bu­do­va­ná 32 GB pa­mäť flash pos­ky­tu­je až tri ho­di­ny sní­ma­nia s naj­vyš­šou kva­li­tou ob­ra­zu, pri­čom vi­deo­ka­me­ra mô­že pou­žiť aj exter­né pa­mä­ťo­vé kar­ty SD, vrá­ta­ne SDXC, tak­že sa vám nes­ta­ne, že by ste ne­ma­li mies­to. Za­bu­do­va­ná Wi-Fi uľah­ču­je zdie­ľa­nie zá­be­rov na so­ciál­nych sie­ťach, DL­NA cer­ti­fi­ko­va­ných te­le­ví­zo­roch a za­ria­de­niach iOS - ale mi­mo­riad­nou zos­tá­va vy­ni­ka­jú­ca kva­li­ta ob­ra­zu vďa­ka sní­ma­ču Ca­non HD CMOS Pro a mož­nos­ti zlep­šiť kva­li­tu zvu­ku pri­po­je­ním exter­né­ho mik­ro­fó­nu."

Európ­ska fo­tot­lačiareň 2012-2013: Ca­non PIXMA PRO-1
PIXMA PRO-1 je pr­vá tla­čia­reň A3+ na sve­te, kto­rá má 12-at­ra­men­to­vý sys­tém a sta­la sa no­vou vlaj­ko­vou lo­ďou v uz­ná­va­nom fi­rem­nom ra­de Pro. PIXMA PRO-1 ur­če­ná pre pro­fe­sio­nál­nych fo­tog­ra­fov má di­zajn in­špi­ro­va­ný EOSom a má naj­vyš­šiu mož­nú kva­li­tu tla­če tak vo far­be, ako aj čier­no­bie­lo, tak­že je ideál­nou v štú­diách aj na ko­mer­čných vý­sta­vách.

O tla­čiar­ni Ca­non PIXMA PRO-1 po­ve­dal tím po­su­dzo­va­te­ľov EISA: „S 12 vy­so­ko­ka­pa­cit­ný­mi pig­men­to­vý­mi zá­sob­ník­mi at­ra­men­tu je PIXMA PRO-1 per­fek­tnou voľ­bou pre tr­vá­ce vý­tlač­ky mi­mo­riad­nej kva­li­ty. Je to tla­čia­reň cie­le­ná na váž­nych ama­té­rov, ale aj pro­fe­sio­nál­nych fo­tog­ra­fov. Nie­len že má vy­ni­ka­jú­ce a kon­zis­ten­tné po­da­nie fa­rieb, ale s pia­ti­mi špe­ciál­ny­mi čier­no­bie­ly­mi at­ra­men­tmi sú aj čier­no­bie­le vý­tlač­ky vy­so­ko de­tail­né a sku­toč­ne mi­mo­riad­ne. Vo far­be vy­ze­ra­jú od­tie­ne ple­ti pri­ro­dze­ne a sú rep­ro­du­ko­va­né s vy­so­kou pres­nos­ťou. Tla­čia­reň pod­po­ru­je mé­dií až do veľ­kos­ti A3+ a pra­cu­je rých­lo, za me­nej než tri mi­nú­ty vy­tla­čí fo­tog­ra­fiu veľ­kos­ti A3. Dru­hý po­dá­vač pa­pie­ra pri­dá­va extra pruž­nosť pre tých, kto­rí tla­čia na extra hru­bé mé­diá. PIXMA PRO-1 je pl­ná mo­der­ných tech­no­ló­gií, kto­ré pos­ky­tu­jú exce­len­tnú kva­li­tu pri re­la­tív­ne níz­kych pre­vádz­ko­vých nák­la­doch."

Zdroj: CanonOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter