Najľahší notebook na svete s 13,3'' uhlopriečkou displeja

Tos­hi­ba Euro­pe GmbH dnes oh­lá­si­la no­vú ge­ne­rá­ciu Ultra­boo­kov™ ra­du Z: Tos­hi­ba Z930 s hmot­nos­ťou len 1.12kg1 pred­sta­vu­je k dneš­né­mu dňu me­dzi po­čí­tač­mi s 33,8 cm (13,3'') uh­lo­prieč­kou dis­ple­ja naj­ľah­ší no­te­book na sve­te. Pré­mio­vé Ultra­boo­ky™ Tos­hi­ba kom­bi­nu­jú jed­no­du­chosť pou­ži­tia a vý­kon no­te­boo­ku s rých­los­ťou pre­bú­dzaniu tab­le­tu. Rad Z930 je ten­ký iba 15,9 mm, kryt je vy­ro­be­ný z hor­čí­ko­vej zlia­ti­ny a pri be­hu na ba­té­riu vy­dr­ží až 8 ho­dín. Pos­ta­ve­ný je na skú­se­nos­tiach svoj­ho pred­chod­cu, Ultra­boooku™, kto­rý zís­kal oce­ne­nie red dot2. Z930 za­hŕňa kom­plexnú sa­du vý­kon­ných stro­jov so všet­ký­mi pot­reb­ný­mi por­ta­mi v pl­nej veľ­kos­ti pre jed­no­du­ché a rých­le pri­po­je­nie. Rad Z930 bu­de v Euró­pe k dis­po­zí­cii v tre­ťom štvrťro­ku 2012.

Od­ol­né no­te­boo­ky v ele­gan­tnom a ten­kom pre­ve­de­ní
Strie­bor­né textú­ro­va­né púz­dro z hor­čí­ko­vej zlia­ti­ny do­dá­va Ultra­boo­kom™ Tos­hi­ba je­di­neč­ný vzhľad, kto­rý har­mo­nic­ky la­dí s ich ten­kým di­zaj­nom. Aj na­priek štíh­lym lí­niám a níz­kej hmot­nos­ti sú no­te­boo­ky Z930 vy­so­ko od­ol­né. Vďa­ka ro­bus­tné­mu kry­tu, kto­rý má na vnú­tor­nej stra­ne vý­stuž so štruk­tú­rou me­do­vé­ho plás­tu sú prip­ra­ve­né na ná­roč­né mo­bil­né vy­uži­tie. Pre po­hodl­né pí­sa­nie za­bu­do­va­li in­ži­nie­ri zo spo­loč­nos­ti Tos­hi­ba do toh­to Ultra­boo­ku ™ pod­svie­te­nú pl­no­for­má­to­vú klá­ves­ni­cu. Mat­ná, pro­ti po­lia­tiu od­ol­ná klá­ves­ni­ca3, dopĺňa di­zajn no­te­boo­kov a po­má­ha chrá­niť dá­ta v prí­pa­de ne­ča­ka­ných ná­hod­ných uda­los­tí.

Po­čas nie­koľ­kých se­kúnd prip­ra­ve­ný na pou­ži­tie na ce­lé ho­di­ny
Z930 pou­ží­va­jú naj­nov­šiu ge­ne­rá­ciu pro­ce­so­rov pre Ultra­boo­ky™ a pod­po­ru­jú tech­no­ló­giu In­tel® Ra­pid Start. Vďa­ka nej rých­lo štar­tu­jú a sú pl­ne fun­kčné v prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd. Naj­nov­šie tech­no­ló­gie SSD (so­lid sta­te dri­ve) pris­pie­va­jú tiež k rých­lej od­oz­ve ra­du Z930. Tie­to su­per ľah­ké Ultra­boo­ky™ ma­jú vsta­va­né vý­kon­né rep­ro­duk­to­ry a vy­so­ko­ka­pa­cit­nú ba­té­riu, kto­rá pos­ky­tu­je dos­ta­tok ener­gie pre prá­cu až po do­bu 8 ho­dín na jed­no na­bi­tie ale­bo nie­koľ­ko dní vy­čká­va­nia v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me.

Por­té­gé Z930: Ultra-ten­ký, ľah­ký, vý­kon­ný a od­ol­ný no­te­book pre pod­ni­ka­teľ­skú sfé­ru
Por­té­gé Z930 je ideál­nym po­moc­ní­kom pre pro­fe­sio­nál­ne pou­ži­tie v pod­ni­ko­vých pros­tre­diach. Ten­to ultra ten­ký a ľah­ký no­te­book je skve­lým spo­loč­ní­kom na ob­chod­né ces­ty. Je nie­len vý­kon­ný, ale tiež veľ­mi od­ol­ný. Dob­re zvlá­da ná­roč­né pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie. Vo­li­teľ­ne tiež pod­po­ru­je mo­der­né bez­peč­nos­tné fun­kcie vrá­ta­ne Trus­ted Plat­form Mo­du­le ale­bo čí­tač­ky od­tlač­kov pr­stov pre po­hodl­né a bez­peč­né prih­lá­se­nie do sys­té­mu jed­ným do­ty­kom prs­ta. Por­té­gé Z930 za­hŕňa mož­nos­ti pre sprá­vu IT za­lo­že­né na 3. ge­ne­rá­cii ra­du pro­ce­so­rov In­tel® Co­re™ vPro™ a pos­ky­tu­je in­te­li­gent­ný vý­kon s pou­ži­tím za­bu­do­va­ných bez­peč­nos­tných fun­kcií, aký­mi je šif­ro­va­nie dis­ku a ochra­na hes­lom (pri niek­to­rých mo­de­loch s tech­no­ló­giou In­tel® vPro™). Rých­ly prís­tup k dá­tam a ap­li­ká­ciám ulo­že­ným na pod­ni­ko­vej sie­ti umož­ňu­je pri prá­ci mi­mo kan­ce­lá­rie pod­po­ra rých­le­ho mo­bil­né­ho ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho pri­po­je­nia.

Ob­me­dzenie ne­ga­tív­ne­ho vply­vu na ži­vot­né pros­tre­die
No­te­boo­ky Z930 sú pre ús­po­ru ener­gie vy­ba­ve­né nás­tro­jom Tos­hi­ba Eco Uti­li­ty, kto­rý umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom ľah­ko op­ti­ma­li­zo­vať spot­re­bu ener­gie no­te­boo­ku. Všet­ky mo­de­ly ma­jú cer­ti­fi­ká­ciu Ener­gy Star ® 5.0.

Prís­lu­šen­stvo ši­té na mie­ru
Tos­hi­ba po­nú­ka pre rad Z930 množ­stvo prís­lu­šen­stva. Ok­rem iné­ho si mô­že­te za­kú­piť strie­bor­né puz­dro Tos­hi­ba Ultra­book™, kto­ré chrá­ni no­te­book pred pra­chom a špi­nou na ces­tách. Pre prá­cu v kan­ce­lá­rii je k dis­po­zí­cii uni­ver­zál­na USB 3.0 do­ko­va­cia sta­ni­ca Dy­na­dock™ U3.0, kto­rá je­di­ným káb­lom spá­ja Ultra­book™ so všet­ký­mi pe­ri­fér­ny­mi za­ria­de­nia­mi na sto­le.

Zdroj: Toshiba EuropeOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter