D-Link predstavuje nový vysokorýchlostný cloudový router DIR-826L

D-Link před­sta­vu­je dvou­pás­mo­vý rou­ter pro sítě Wire­less N. No­vý mo­del Cloud Gi­ga­bit Rou­ter DIR-826L do­sa­hu­je přeno­so­vé rych­los­ti až 600 Mb/s a lze jej po­hodlně pro­vo­zo­vat a spra­vo­vat na ino­va­tiv­ní clou­do­vé plat­formě myd­link. Uži­va­te­lé mo­hou prostřed­nic­tvím smar­tpho­nu či tab­le­tu se sys­té­mem An­droid i iOS vy­uží­vat fun­kce rou­te­ru DIR-826L na maximum. Za­říze­ní na­bí­zí řadu bez­peč­nos­tních fun­kcí včetně kon­tro­ly uži­va­telů připo­je­ných k rou­te­ru a neauto­ri­zo­va­ných po­kusů o přís­tup i pok­ro­či­lé fun­kce rych­lé­ho strea­mo­vá­ní hud­by a vi­deí do kon­co­vých za­říze­ní s vy­uži­tím ap­li­ka­ce Sha­re­Port. Ele­gan­tní vál­co­vi­tý de­sign rou­te­ru do­ko­na­le za­pad­ne do kaž­dé di­gi­tál­ní do­mác­nos­ti.

K zá­klad­ní vý­bavě mo­de­lu DIR-826L patří port USB pro úlož­ná za­říze­ní. Uži­va­te­lé tak ma­jí přís­tup k sou­borům, hudbě a vi­deím, ať už z exter­ní­ho pev­né­ho dis­ku ne­bo z jed­not­ky USB flash. I ta­dy je zá­sad­ní bez­peč­nost. Sha­re­Port, ap­li­ka­ce dí­ky kte­ré ma­jí uži­va­te­lé prostřed­nic­tvím sí­tí WLAN a 3G neus­tá­lý přís­tup ke všem úlož­ným za­říze­ním připo­je­ným k rou­te­ru, vy­tvoří osob­ní clou­do­vé prostředí kaž­dé­ho uži­va­te­le za­hr­nu­jí­cí všech­na kon­co­vá za­říze­ní bez oh­le­du na to, kde se na­chá­ze­jí. Přís­tu­po­vá prá­va jed­not­li­vých uži­va­telů ke kaž­dé­mu připo­je­né­mu za­říze­ní lze snad­no na­kon­fi­gu­ro­vat. Ap­li­ka­ce Sha­re­Port umož­ňu­je ta­ké jed­no­du­še kdy­ko­li a od­kud­ko­li strea­mo­vat do smar­tpho­nu ne­bo tab­le­tu App­le či An­droid ce­lou kni­hov­nu mé­dií. To­též je mož­né rovněž pro všech­na vý­stup­ní za­říze­ní kom­pa­ti­bil­ní se stan­dar­dem DL­NA. Fun­gu­je to i opačně. Fot­ky poříze­né na ces­tách mo­bil­ním te­le­fo­nem ne­bo tab­le­tem lze přes inter­net rych­le a po­hodlně od­es­lat do úlo­žiště USB připo­je­né­ho k DIR-826L.

Vý­kon­ný por­tál myd­link za­jiš­ťu­je dos­tup­nost rou­te­ru v re­ži­mu 24/7 od­kud­ko­li. Hes­lem chráně­ný clou­do­vý por­tál myd­link ucho­vá­vá in­for­ma­ce o pro­ce­sech, kte­ré v rou­te­ru ak­tuálně pro­bí­ha­jí, a pos­ky­tu­je uži­va­telům rych­lý přís­tup k důle­ži­tým fun­kcím. Por­tál na­bí­zí ta­ké in­for­ma­ce o neauto­ri­zo­va­ných po­ku­sech o přís­tup k rou­te­ru a sí­ti WLAN a lze na něm nas­ta­vit mož­nost za­slá­ní e-mai­lo­vé­ho va­ro­vá­ní. Vy­bra­ným klientům lze v přís­tu­pu k rou­te­ru tr­va­le za­brá­nit, pro hos­ty je pak nas­ta­ve­na izo­lo­va­ná síť WLAN, kte­rá umož­ňu­je přís­tup k inter­ne­tu, ne­do­vo­lu­je však pou­ží­vat dal­ší fun­kce rou­te­ru.

Čet­né fun­kce rou­te­ru DIR-826L sto­jí na ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gii mo­du­lu pro sítě WLAN 802.11a/b/g/n, kte­rý do­ká­že vy­užít pro ko­mu­ni­ka­ci jak frek­ven­ční pás­mo 2,4 GHz, tak pás­mo 5 GHz a do­sa­hu­je rych­los­ti až 600 Mb/s. Uži­va­te­lé mo­hou ke čtyřem portům gi­ga­bi­to­vé­ho et­her­ne­tu přímo připo­jit vy­so­ce vý­kon­ná kon­co­vá za­říze­ní, ja­ko jsou napřík­lad úlo­žiště NAS. Ta­ké u připo­je­ní k mo­demům DSL či ka­be­lo­vým mo­demům lze do­sáh­nout gi­ga­bi­to­vé rych­los­ti. S oh­le­dem na nepřetr­ži­tý pro­voz za­říze­ní spo­leč­nost D-Link vy­uží­vá nejrůznější ús­por­né tech­no­lo­gie, kte­ré mi­ni­ma­li­zu­jí spotřebu ener­gie. Kon­fi­gu­ra­ce to­ho­to všes­tran­né­ho po­moc­ní­ka je snad­ná. Ap­li­ka­ce QRS (Quick Rou­ter Se­tup) auto­ma­tic­ky vy­hle­dá no­vý rou­ter v sí­ti a uži­va­te­le rych­le a jed­no­du­še pro­ve­de pro­ce­sem in­sta­la­ce.

Rou­ter DIR-826L je na čes­kém tr­hu dos­tup­ný za do­po­ru­če­nou ma­loob­chod­ní ce­nu 2 525 Kč bez DPH a na slo­ven­ském tr­hu za 100 € bez DPH.

Pro ví­ce in­for­ma­cí o spo­leč­nos­ti D-Link nav­štiv­te www.dlink.cz ne­bo www.fa­ce­book.com/dlinkcz.

Zdroj: D-LinkOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter