ČR: IGNUM oznamuje zmenu na pozícii výkonného riaditeľa

S plat­nos­tí od 1. sr­pna 2012 se vý­kon­ným ředi­te­lem spo­leč­nos­ti IG­NUM stal Mi­ros­lav Ju­ra a na nově vy­tvořenou po­zi­ci tech­nic­ké­ho ředi­te­le přešel Ma­rek Er­ne­ker, do­sa­vad­ní vý­kon­ný ředi­tel.

„Roz­šíření ma­na­žer­ské­ho tý­mu je lo­gic­kým kro­kem k dal­ší­mu roz­vo­ji spo­leč­nos­ti a rozděle­ní od­povědnos­tí za ob­chod­ní a tech­nic­kou strán­ku fun­go­vá­ní IG­NUM. Na­ším cí­lem je předev­ším pružnější reak­ce na potřeby zá­kaz­níků a rych­lej­ší vý­voj no­vých pro­duktů," uvedl Ro­bert Pro­keš, jed­na­tel a spo­lu­ma­ji­tel spo­leč­nos­ti IG­NUM.

Ma­rek Er­ne­ker za­stá­val po­zi­ci vý­kon­né­ho ředi­te­le IG­NUM od ro­ku 2006. Ny­ní bu­de ja­ko tech­nic­ký ředi­tel od­pověd­ný za pro­voz sys­témů pro pos­ky­to­vá­ní hos­tin­go­vých a do­mé­no­vých slu­žeb zá­kaz­níkům a dal­ší směřová­ní vý­vo­je tech­no­lo­gic­kých plat­fo­rem spo­leč­nos­ti IG­NUM.

„Hos­tin­go­vé tech­no­lo­gie pro­chá­ze­jí zá­sad­ní změnou směrem k šir­ší­mu vy­uži­tí cloud com­pu­tin­gu," řekl Ma­rek Er­ne­ker, nově jme­no­va­ný tech­nic­ký ředi­tel spo­leč­nos­ti IG­NUM. „Pro­to jsme již před ro­kem před­sta­vi­li na­ši clou­do­vou služ­bu WEB­CLOUD.CZ, na kte­rou pos­tupně na­vá­že­me dal­ší­mi pro­duk­ty pro fi­rem­ní i souk­ro­mé zá­kaz­ní­ky."

Mi­ros­lav Ju­ra pra­co­val před svým nás­tu­pem do IG­NUM ja­ko ne­zá­vis­lý kon­zul­tant. V le­tech 2007 až 2010 po­má­hal v ro­li ob­chod­ní­ho a mar­ke­tin­go­vé­ho ředi­te­le vy­bu­do­vat čes­ké za­stou­pe­ní spo­leč­nos­ti miv­vy, dis­tri­buč­ní­ho par­tne­ra hon­gkong­ských vý­rob­ních fi­rem.

„Vá­žím si příle­ži­tos­ti vést tým před­ní­ho pos­ky­to­va­te­le hos­tin­go­vých a do­mé­no­vých slu­žeb na čes­kém tr­hu a věřím, že mo­hu přispět svý­mi zku­še­nos­tmi z me­zi­ná­rod­ní­ho bu­si­nes­su a řady lo­kál­ních inter­ne­to­vých pro­jektů pro vý­znam­né spo­leč­nos­ti," do­dal Mi­ros­lav Ju­ra, no­vý vý­kon­ný ředi­tel spo­leč­nos­ti IG­NUM.

Mi­ros­lav Ju­ra (*1981) vy­stu­do­val obor říze­ní pod­ni­ku a pod­ni­ko­vé fi­nan­ce na Vy­so­ké ško­le fi­nan­ční a správ­ní a MBA Ge­ne­ral Ma­na­ge­ment na TC Bu­si­ness School. Rovněž ab­sol­vo­val pěti­le­tý vý­cvik ve sku­pi­no­vé psy­cho­te­ra­pii na Praž­ské psy­cho­te­ra­peu­tic­ké fa­kultě.

Zdroj: IGNUMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter