Ericsson označený v správe Gartner Magic Quadrant lídrom v oblasti sietí LTE

Eric­sson (bur­za NAS­DAQ: ERIC) sa umies­tnil v kvad­ran­te „Líd­ri" v pos­led­nej sprá­ve Ma­gic Quad­rant od fir­my Gar­tner, kto­rá sa za­obe­rá sie­ťa­mi LTE. Fir­ma Gar­tner, kto­rá sa za­obe­rá pries­ku­mom a po­ra­den­stvom v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gii po ce­lom sve­te, hod­no­ti­la kon­co­vých pre­daj­cov za­ria­de­ní LTE pod­ľa ich schop­nos­ti us­ku­toč­ňo­vať a do­kon­čo­vať svo­je ví­zie na tr­hu so za­ria­de­nia­mi LTE.

S me­nia­ci­mi sa vzor­ca­mi vy­uží­va­nia slu­žieb a dá­to­vej pre­vádz­ky sa kva­li­ta a vý­kon sie­te stá­va­jú jas­ný­mi kon­ku­ren­čný­mi vý­ho­da­mi. Vzhľa­dom k rých­le­mu nás­tu­pu chyt­rých te­le­fó­nov sa oča­ká­va, že ob­jem mo­bil­nej dá­to­vej pre­vádz­ky do ro­ku 2017 vzras­tie 15krát. Mo­bil­ní ope­rá­to­ri sú nú­te­ní ús­peš­ne a tr­va­lo za­bez­pe­čiť dob­rú uží­va­teľ­skú skú­se­nosť u slu­žieb vy­uží­va­ných v rám­ci chyt­rých te­le­fó­nov, tab­le­tov a iných no­vých prís­tro­jov. Ten­to ras­tú­ci dô­raz na vý­kon sie­te vy­chá­dza z tr­hov, kde sa sie­te LTE za­ča­li pou­ží­vať naj­skôr, nap­rík­lad v USA a Kó­rei, av­šak aj z iných tr­hov, kde je vy­so­ký po­čet uží­va­te­ľov chyt­rých te­le­fó­nov. V sú­čas­nos­ti je po ce­lom sve­te pri­po­je­ných k sie­ťam od Eric­sso­nu prib­liž­ne 50 % chyt­rých te­le­fó­nov.

Schop­nosť do­dá­vať vy­so­ko vý­kon­né sie­te ne­vyp­lý­va len z uve­de­nia no­vej tech­no­ló­gie na trh, ale aj z efek­tív­nej kom­bi­ná­cie exis­tu­jú­ce­ho za­ria­de­nia a naj­mo­der­nej­ších rie­še­ní za­lo­že­ných na tech­no­ló­gii 3GPP. Eric­sson po­nú­kol tech­no­ló­giu LTE ako pr­vý a kon­com ro­ku 2011 pred­sta­vo­val je­ho po­diel na tr­hu pod­ľa ob­je­mu zá­ka­zok prib­liž­ne 60 %. Vďa­ka to­mu je schop­ný pos­ky­to­vať mo­bil­ným ope­rá­to­rom ne­vyh­nut­né skú­se­nos­ti a za­bez­pe­čiť veľ­ké ob­je­my do­dá­vok v ďal­šej fá­ze bu­do­va­nia sie­tí LTE.

„Zís­ka­li sme veľ­ký po­čet cen­ných a po­zi­tív­nych oh­la­sov tý­ka­jú­cich sa vý­ko­nu na­šich sie­tí a sme hr­dí na sku­toč­nosť, že na­ša po­zí­cia líd­ra v ob­las­ti sie­tí LTE bo­la zoh­ľad­ne­ná za­ra­de­ním do kvad­ran­tu „Líd­ri" v sprá­ve Ma­gic Quad­rant od fir­my Gar­tner," vy­hlá­sil Tho­mas No­ren, vice­pre­zi­dent a ria­di­teľ di­ví­zie rá­dio­vých pro­duk­tov Eric­sso­nu. „Eric­sson sa svo­jim zá­kaz­ní­kom sna­ží do­dá­vať vy­so­ko vý­kon­né sie­te a svo­je in­ves­tí­cie do vý­sku­mu a vý­vo­ja za­me­ria­va tak, aby tým­to zá­kaz­ní­kom za­bez­pe­čil naj­lep­šie vy­uži­tie ich ob­me­dze­né­ho spek­tra."

Do dneš­né­ho dňa si se­dem z de­sia­tich mo­bil­ných ope­rá­to­rov s naj­väč­ší­mi príj­ma­mi (za rok 2010) zvo­li­lo do­dá­va­te­ľa tech­no­ló­gie LTE pre svo­je sie­te. Eric­sson pod­pí­sal ko­mer­čné zmlu­vy so šies­ti­mi zo sied­mich tých­to mo­bil­ných ope­rá­to­rov.

Eric­sson je hlav­ným ak­té­rom pri pre­sa­dzo­va­ní ot­vo­re­ných štan­dar­dov a má naj­väč­ší vplyv na po­do­bu do­po­siaľ uve­rej­ne­ných špe­ci­fi­ká­cii tech­no­ló­gie LTE. Spo­loč­nosť Eric­sson oča­ká­va, že si udr­ží 25% po­diel me­dzi všet­ký­mi kľú­čo­vý­mi pa­ten­tmi k tech­no­ló­gii LTE a sta­ne sa tak naj­väč­ším vlas­tní­kom pa­ten­tov v tom­to od­vet­ví. Eric­sson je vod­com v ob­las­ti ma­na­žo­va­ných slu­žieb, za­bez­pe­ču­je sprá­vu sie­tí s viac než 900 mi­lión­mi uží­va­te­ľov a pos­ky­tu­je pod­po­ru sie­ťam s viac než 2,5 mi­liar­da­mi uží­va­te­ľov.

Ok­rem za­ra­de­nia do sprá­vy Ma­gic Quad­rant za­me­ra­nej na infra­štruk­tú­ru sie­tí LTE bol Eric­sson tak­tiež za­ra­de­ný do kvad­ran­tu „Líd­ri" po­dob­ných správ fir­my Gar­tner za­me­ra­ných na ar­chi­tek­tú­ru ty­pu Softswitch a FTTH.

Zdroj: EricssonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter