Šéf Aceru ostro kritizuje Microsoft. Prekáža mu Surface.

JT-Wang-Acer.jpg Ako sa da­lo oča­ká­vať, tab­let Mic­ro­sof­tu Sur­fa­ce, kto­rý bol pred­sta­ve­ný v jú­ni a na trh by sa mal dos­tať v ok­tób­ri, vy­vo­lal ne­vô­ľu na stra­ne vý­rob­cov ďal­ších tab­le­tov s Win­dows. Sur­fa­ce by sa to­tiž stal kon­ku­ren­ciou pre ich pro­duk­ty. Do­te­raz naj­os­trej­šia kri­ti­ka a z naj­vyš­ších miest za­zne­la od šé­fa Ace­ru. J. T. Wang v roz­ho­vo­re pre Fi­nan­cial Ti­mes uvie­dol, že no­vý tab­let bu­de pria­mo kon­ku­ro­vať ich Ico­nii či tab­le­tom HP Touch­Pad. Ten­to krok by mo­hol mať ne­priaz­ni­vý do­sah na ce­lý eko­sys­tém a mô­že vy­vo­lať ne­ga­tív­nu reak­ciu. Pre­to Wang upo­zor­ňu­je Mic­ro­soft, aby si ten­to krok rad­šej „dvak­rát roz­mys­lel".

Tá­to kri­ti­ka na­rú­ša priam sym­bio­tic­ký vzťah, v kto­rom Mic­ro­soft a vý­rob­co­via po­čí­ta­čov na­ží­va­li v pos­led­ných dvoch de­sať­ro­čiach. Naštr­bil ho však roz­mach tab­le­tov a smar­tfó­nov, pre­dov­šet­kým ús­pech iP­ho­nu a iPa­du od App­lu. Na­vy­še Mic­ro­soft mi­nu­lý me­siac oh­lá­sil his­to­ric­ky pr­vú kvar­tál­nu stra­tu a Sur­fa­ce je je­den z nás­tro­jov, kto­ré by ma­li tú­to stra­tu doh­nať.

Ako po­ve­dal Cam­pbell Kan, pre­zi­dent di­ví­zie pre­da­ja osob­ných po­čí­ta­čov Ace­ru, vo ve­de­ní spo­loč­nos­ti sa dis­ku­tu­je o tom, ako rea­go­vať na Sur­fa­ce a ďal­šie prob­lé­my, kto­ré by moh­li nas­tať, ak Mic­ro­soft roz­ší­ri svo­ju pô­sob­nosť do ob­las­ti har­dvé­ru. „Čo má­me uro­biť, ak sa Mic­ro­soft chys­tá vstú­piť do har­dvé­ro­vé­ho biz­ni­su? Má­me sa stá­le spo­lie­hať na Mic­ro­soft ale­bo hľa­dať iné al­ter­na­tí­vy?"

Ráz­na od­ve­ta by však ne­mu­se­la byť naj­lep­ším rie­še­ním, pre­to­že vý­rob­co­via po­čí­ta­čov si prá­ve od no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­sof­tu sľu­bu­jú oži­ve­nie ocha­bu­jú­ce­ho zá­uj­mu o tra­dič­né PC a no­te­boo­ky. Sám Wang sa poch­val­ne vy­jad­ril o no­vom Win­dows 8, kto­rý spá­ja ov­lá­da­nie kla­sic­kou klá­ves­ni­cou a pros­tred­níc­tvom do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja. „Klá­ves­ni­ca je stá­le ne­vyh­nut­ná, ale do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie sa stá­va mód­nou a pot­reb­nou fun­kciou. Win­dows 8 kom­bi­nu­je klá­ves­ni­cu a do­tyk. Ak ne­má­te do­tyk, pat­rí­te do sta­ro­žit­nos­tí."

Zdroj: ft.com

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter