SAP poskytne vývojárom otvorený prístup k vytváraniu aplikácií typu B2B a B2C

Spo­loč­nosť SAP AG, lí­der v ob­las­ti pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, po­núk­ne bez­plat­né li­cen­cie pre vý­vo­já­rov mo­bil­ných ap­li­ká­cií. Jed­ná sa o no­vý par­tner­ský prog­ram SAP Mo­bi­le Apps Par­tner prog­ram a ďal­šiu pod­po­ru pre in­teg­rá­ciu rám­cov na vý­voj sof­tvé­ru od spo­loč­nos­tí Ado­be, Ap­pce­le­ra­tor Ti­ta­nium a Sen­cha s mo­bil­nou plat­for­mou SAP. Spo­loč­nosť SAP po­zý­va ši­ro­kú ko­mu­ni­tu vý­vo­já­rov, aby v spo­lup­rá­ci s ňou ino­vo­va­li a vy­tvá­ra­li rôz­ne mo­bil­né ap­li­ká­cie pre všet­ky pros­tre­dia ty­pu bu­si­ness-to-bu­si­ness (B2B) a bu­si­ness-to-con­su­mer (B2C).

„Mo­bil­né tech­no­ló­gie sa sta­li bo­dom, kto­rý spá­ja všet­kých pra­cov­ní­kov v rám­ci akej­koľ­vek or­ga­ni­zá­cie bez oh­ľa­du na jej veľ­kosť," uvie­dol San­jay Poo­nen, pre­zi­dent di­ví­zie SAP pre mo­bil­né rie­še­nia. „ Ana­ly­ti­ci dnes uz­ná­va­jú, že ve­dú­cim pos­ky­to­va­te­ľom mo­bil­ných plat­fo­riem je spo­loč­nosť SAP. To pred­sta­vu­je veľ­kú príl­eži­tosť pre mi­lió­ny vý­vo­já­rov mo­bil­ných ap­li­ká­cií z ce­lé­ho sve­ta, kto­rí hľa­da­jú mož­nos­ti zá­rob­ku a ras­tu pre­da­ja. Z toh­to dô­vo­du prip­ra­vi­la spo­loč­nosť SAP kom­plex­ný sys­tém pod­po­ry, kto­rý im po­má­ha za­bez­pe­čiť jed­no­du­chý prís­tup k zdro­jom SAP - od náš­ho vý­vo­jo­vé­ho cen­tra cez par­tner­ský prog­ram až po roz­siah­le mož­nos­ti, kto­ré po­nú­ka­jú par­tner­ské rie­še­nia, ako je Ado­be, Ap­pce­le­ra­tor a Sen­cha."

Po­nu­ky spo­loč­nos­ti SAP pre vý­vo­já­rov mo­bil­ných ap­li­ká­cií sú navr­hnu­té tak, aby bo­li jed­no­du­ché a dos­tup­né. Vy­uží­va­jú ot­vo­re­nú plat­for­mu, kto­rá sa ľah­ko in­teg­ru­je s nás­troj­mi tre­tích strán a pod­po­ru­je od­vet­vo­vé štan­dar­dy bez nut­nos­ti po­čia­toč­nej in­ves­tí­cie. V prie­be­hu ce­lé­ho pro­ce­su ma­jú vý­vo­já­ri prís­tup k pod­po­re pros­tred­níc­tvom vý­vo­jo­vé­ho cen­tra na SAP Com­mu­ni­ty Network a pros­tred­níc­tvom vý­vo­jár­skej ko­mu­ni­ty. SAP na­viac po­nú­ka aj flexibil­ný a od­stup­ňo­va­ný mo­del an­ga­žo­va­nos­ti:

Bez­plat­ná 30-dňo­vá skú­šob­ná ver­zia: Je ur­če­ná pre vý­vo­já­rov, kto­rí chcú po­sú­diť po­nu­ky spo­loč­nos­ti SAP pre mo­bil­né ap­li­ká­cie. Za­hŕňa kom­plet­né hos­tin­go­vé pros­tre­die vrá­ta­ne mo­bil­nej plat­for­my SAP a ap­li­ká­cie SAP® ERP bez pot­re­by in­šta­lá­cie na disk.

Bez­plat­ná vý­vo­jár­ska li­cen­cia na Ama­zon Web Servic­es (AWS): Tá­to mož­nosť po­nú­ka prís­tup k hos­tin­go­vé­mu vý­vo­jo­vé­mu pros­tre­diu cez AWS a stiah­nu­tie vý­vo­jo­vé­ho ba­líč­ka Software De­ve­lo­per Kit (SDK) na disk. Li­cen­cia je bez vý­vo­jár­skych pop­lat­kov a pou­ží­va­te­lia pla­tia iba za cloud hos­ting.

Par­tner­ský prog­ram SAP Mo­bi­le Apps Par­tner prog­ram: Za­hŕňa kom­plexnú tech­nic­kú pod­po­ru a pod­po­ru pri uvá­dza­ní na trh, vrá­ta­ne mož­nos­ti uve­de­nia ba­lí­ko­vých ap­li­ká­cií do SAP® Sto­re.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na inter­ne­to­vej strán­ke www.sap­mo­bi­leap­pspar­tner­cen­ter.com

Zdroj: SAPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter