WebMethods Nirvana Messaging presúva dáta po webe rýchlo, bezpečne a vo veľkých objemoch

Spo­loč­nosť Software AG ozná­mi­la dos­tup­nosť web­Met­hods Nir­va­na Mes­sa­ging 7 - svo­je­je no­vej mid­dleware plat­for­my pre uni­ver­zál­ny mes­sa­ging (vý­me­na správ me­dzi sys­té­ma­mi). Ide o nás­troj pre spra­co­va­nie to­ku kri­tic­kých dát (strea­ming) v reál­nom ča­se na­prieč vlas­tnou or­ga­ni­zá­ciou, do/z webo­vé­ho pros­tre­dia, v clou­do­vých tech­no­ló­giách, na mo­bil­né za­ria­de­nia a v pros­tre­dí „inter­ne­tu ve­cí". Pred­sta­vu­je ob­rov­skú príl­eži­tosť pre or­ga­ni­zá­cie, kto­ré do­ká­žu v reál­nom ča­se extra­ho­vať a spra­co­vať re­le­van­tné in­for­má­cie z neus­tá­le ras­tú­cich ob­je­mov dát. Schop­nosť ana­ly­zo­vať tie­to ob­rov­ské ob­je­my dát, kto­ré mô­žu po­chá­dzať z rôz­nych zdro­jov,a dis­tri­bú­cie vý­sled­kov ti­sí­com klien­tov bu­dú znač­nou kon­ku­ren­čnou vý­ho­dou. Jed­not­ná plat­for­ma pre uni­ver­zál­ny mes­sa­ging tak za­ru­čí efek­ti­vi­tu nák­la­dov i dos­ta­toč­nú šká­lo­va­teľ­nosť.

„Nie je žiad­ny iný sof­tvé­ro­vý do­dá­va­teľ s tak kom­plexnou po­nu­kou pre mes­sa­ging v jed­nom pro­duk­te, kto­rý by pod­po­ro­val ši­ro­kú šká­lu ko­mu­ni­kač­ných štan­dar­dov a pro­to­ko­lov pre mes­sa­ging a inter­net, „po­ve­dal Wolfram Jost, šéf vý­vo­ja Software AG. „Tá­to tech­no­ló­gia bu­de mať zá­sad­nú úlo­hu pri ús­peš­nom a nák­la­do­vo efek­tív­nom pl­ne­ní stra­té­gie pre clou­dy, in-me­mo­ry, Big Da­ta ale­bo mo­bil­ný com­pu­ting.".

Vy­lep­še­nia ver­zie 7 za­hŕňa­jú:

  • Fun­kcio­na­li­ta pre mul­ti­cas­to­vé vy­sie­la­nie pri níz­kej la­ten­cii (je­den zdroj -viac cie­ľov) - pri in­ter-host ko­mu­ni­ká­cii umož­ní tá­to fun­kcio­na­li­ta dos­ta­toč­né šká­lo­va­nie, aby ob­slú­ži­la ob­rov­ský po­čet klien­tov pri vy­so­kej prie­pus­tnos­ti s la­ten­ciou pod 50 mik­ro­se­kúnd.
  • Pod­po­ra zdie­ľa­nej pa­mä­ti - no­vý ov­lá­dač zdie­ľa­nej pa­mä­ti pri in­tra-host ko­mu­ni­ká­cii za­ru­čí vy­so­kú prie­pus­tnosť s mi­ni­mál­nou la­ten­ciou - stov­ky ti­síc správ za se­kun­du s la­ten­ciou pod 5 mik­ro­se­kúnd.
  • Pod­po­ra MQTT mes­sa­ging - pod­po­ra pre M2M ko­mu­ni­ká­ciu (s níz­kou spot­re­bou elek­tric­ké­ho prú­du a s ma­lou ná­roč­nos­ťou pre­no­su dát) pre pros­tre­die „inter­ne­tu ve­cí". Ten pre­pá­ja za­ria­de­nia a mo­bil­né ap­li­ká­cie, kto­ré mu­sia šet­riť elek­tric­kou ener­giou a dá­to­vou pre­vádz­kou pre čo naj­dlh­šiu vý­drž ba­té­rií.
  • Pod­po­ra pre naj­nov­šiu ver­ziu pre­hlia­da­čov a mo­bil­ných tech­no­ló­gií - nap­rík­lad no­vý tran­sport­ný me­chan­izmus v HTML5.
web­Met­hods Nir­va­na Mes­sa­ging je pr­vá in­teg­ro­va­ná ver­zia nás­tro­ja Nir­va­na spo­loč­nos­ti my-Chan­nels, kto­rú Software AG kú­pi­la v ap­rí­li 2012. web­Met­hods Nir­va­na Mes­sa­ging 7 si mô­že­te vy­skú­šať za­dar­mo na ad­re­sehttp://www.softwareag.com/Get­Nir­va­na.

Zdroj: Software AGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter