ČR: SODATSW sa stal členom Czech ICT Alliance, ponuku novo zacieli na zahraničné trhy

Spo­leč­nost SO­DATSW se nově sta­la čle­nem Czech ICT Allian­ce, kte­rá dlou­ho­době pro­pa­gu­je čes­ké fir­my z ob­las­ti in­for­mač­ních tech­no­lo­gií v za­hra­ni­čí. Prostřed­nic­tvím té­to spo­lup­rá­ce zís­ká spo­leč­nost SO­DATSW, spe­cial­ista na šif­ro­vá­ní dat, mož­nost os­lo­vit za­hra­nič­ní par­tne­ry. Bu­de tak mo­ci na­bíd­nout kva­lit­ní nás­tro­je pro ochra­nu dat ši­ro­ké­mu spek­tru no­vých zá­kaz­níků, na kte­ré do­sud ne­cí­li­la.

No­vé člen­ství v or­ga­ni­za­ci Czech ICT Allian­ce přiná­ší spo­leč­nos­ti SO­DATSW mož­nost pre­zen­ta­ce svých pro­duktů na za­hra­nič­ních tr­zích. Dí­ky účas­ti v tom­to pro­jek­tu by moh­la spo­leč­nost SO­DATSW zá­ro­veň zís­kat ta­ké kon­krét­ní kon­tak­ty na po­ten­ciál­ní par­tne­ry. Ty os­lo­ví s na­bíd­kou řeše­ní na za­bez­pe­čo­vá­ní, mo­ni­to­ro­vá­ní i sprá­vu cit­li­vých dat.

„Člen­ství v Czech ICT Allian­ce nám ote­ví­rá no­vé ob­zo­ry. Může­me je­ho prostřed­nic­tvím os­lo­vit za­hra­nič­ní fir­my, se kte­rý­mi jsme do­sud ne­by­li v už­ším kon­tak­tu. Vstup do alian­ce pro nás te­dy zna­me­ná důle­ži­tý krok, kte­rým se za­řazu­je­me po bok mno­ha vý­znam­ných me­zi­ná­rod­ních spo­leč­nos­tí," sdělil Mar­tin Han­zal, jed­na­tel spo­leč­nos­ti SO­DATSW, kte­rá vy­ví­jí řeše­ní pro bez­peč­nost a sprá­vu cit­li­vých dat. „Za­hra­nič­ním klientům na­bíd­ne­me na­še kva­lit­ní nás­tro­je pro ochra­nu dat stejně ja­ko spe­cia­li­zo­va­ná řeše­ní pro za­bez­pe­čo­vá­ní a sprá­vu inter­ních údajů," do­dal Han­zal.

Zdroj: SODATSWOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter