SAS Fórum prilákalo marketérov aj manažérov rizík

Kva­lit­né dá­ta a ich so­fis­ti­ko­va­né ana­lý­zy ma­jú pre ús­pech v dneš­nom biz­ni­se čo­raz väč­ší vý­znam. Potvr­dil to 15. roč­ník kon­fe­ren­cie SAS Fó­rum, na kto­rom sa zú­čas­tni­li v Bra­tis­la­ve tri stov­ky mar­ke­té­rov, ve­dú­cich pra­cov­ní­kov od­de­le­ní pre ria­de­nie ri­zík a iných top ma­na­žé­rov a ana­ly­ti­kov z rôz­nych od­vet­ví - od ban­kov­níc­tva a pois­ťov­níc­tva, cez te­le­ko­mu­ni­ká­cie, ve­rej­ný sek­tor až po uti­li­ty. Tí sa spo­loč­ne so zá­stup­ca­mi kon­zul­tač­nej a sof­tvé­ro­vej spo­loč­nos­ti SAS, kto­rá kon­fe­ren­ciu zor­ga­ni­zo­va­la, ale aj pre­zen­tu­jú­ci­mi hos­ťa­mi zo sied­mich kra­jín, poz­re­li na rôz­ne prík­la­dy vy­uži­tia ana­ly­ti­ky v praxi.

„Za­me­ra­li sme sa na tie naj­ak­tuál­nej­šie pod­ni­ka­teľ­ské prob­lé­my, s kto­rý­mi sa fir­my stre­tá­va­jú čo­raz in­ten­zív­nej­šie. Sú to zvý­še­ná mie­ra pod­vo­dov po­čas fi­nan­čnej krí­zy, pot­re­ba efek­tív­nej ko­mu­ni­ká­cie a auto­ma­ti­zá­cie mar­ke­tin­go­vých čin­nos­tí a tak­tiež pot­re­ba ro­biť pod­ni­ka­teľ­ské roz­hod­nu­tia v reál­nom ča­se," vy­svet­li­la Ha­na Kvar­to­vá, ria­di­teľ­ka SAS Slo­va­kia.

Exklu­zív­ny pries­kum, kto­rý pri príl­eži­tos­ti kon­fe­ren­cie vy­pra­co­va­la agen­tú­ra GfK, uká­zal, že Slo­vá­ci nie sú di­rect mar­ke­tin­gom fi­riem pre­ťa­že­ní a pri­ví­ta­li by od svo­jich bánk, pois­ťov­ní, ope­rá­to­rov a do­dá­va­te­ľov ener­gií aj viac ko­mu­ni­ká­cie, mu­sí však byť pre nich za­ují­ma­vá a re­le­van­tná. „Pre fir­my je pre­to mi­mo­riad­ne dô­le­ži­té ko­mu­ni­ko­vať so zá­kaz­ník­mi cie­le­ne, os­lo­vo­vať ich s re­le­van­tný­mi po­nu­ka­mi a spô­so­bom, akým si že­la­jú," do­dá­va H. Kvar­to­vá.

Ta­ké­to po­žia­dav­ky si dob­re uve­do­mu­je Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa, kto­rá ako pr­vá ban­ka na Slo­ven­sku na­sa­di­la špe­cia­li­zo­va­ný sof­tvér SAS na ria­de­nie ko­mu­ni­ká­cie s klien­tmi. Ako na kon­fe­ren­cii uvie­dol ve­dú­ci kam­pa­ňo­vé­ho ma­naž­men­tu Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne Pa­vol Čel­ko, ban­ka sa sna­ží lep­šie pris­pô­so­biť ko­mu­ni­ká­ciu in­di­vi­duál­nym pot­re­bám a oča­ká­va­niam klien­tov. Roz­siah­la vlas­tná da­ta­bá­za a sof­tvér SAS jej do­vo­ľu­jú lep­šie iden­ti­fi­ko­vať po­žia­dav­ky jed­not­li­vých seg­men­tov, aj jed­not­li­vých klien­tov, a zá­ro­veň s ni­mi cie­le­ne pria­mo ko­mu­ni­ko­vať.

Spo­ri­teľ­ňa za pro­jekt auto­ma­ti­zá­cie mar­ke­tin­gu zís­ka­la na kon­fe­ren­cii jed­no z dvoch oce­ne­ní za naj­ino­va­tív­nej­ších klien­tov spo­loč­nos­ti SAS pre rok 2011. Dru­hé si od­nie­sol Slo­vak Te­le­kom za pro­jekt op­ti­ma­li­zá­cie mar­ke­tin­go­vých ak­ti­vít. „To­to rie­še­nie sme na­sa­di­li ako pr­vý te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor na Slo­ven­sku a sme pres­ved­če­ní o je­ho ak­tuál­nom i bu­dú­com prí­no­se vo vzťa­hu k za­cho­va­niu hod­no­ty na­šich zá­kaz­ní­kov," uvied­la Sla­vo­mí­ra Br­zo­vá, ma­na­žér­ka ria­de­nia kam­pa­ní v Slo­vak Te­le­ko­me.

SAS Fó­rum 2012 však ne­bo­lo iba o mar­ke­tin­gu. Ste­pan Za­yt­sev, ve­dú­ci od­de­le­nia vý­vo­ja pro­duk­tov kre­dit­ných ka­riet z rus­kej Prom­svyaz­bank vo svo­jej pre­zen­tá­cii de­monštro­val, ako sa nás­tro­je SAS-u pre roz­ho­do­va­nie v reál­nom ča­se da­jú vy­užiť pri schva­ľo­va­ní úve­rov v prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd. Auto­ma­ti­zo­va­ný roz­ho­do­va­cí pro­ces pris­pel vý­znam­nou mie­rou k zvý­še­niu zis­ko­vos­ti ban­ky.

Maya Maš­ko­vá, ve­dú­ca od­de­le­nia inter­né­ho audi­tu a kon­tro­ly čes­kej po­boč­ky pois­ťov­ne Allianz za­se vy­svet­li­la, ako sof­tvé­ro­vé nás­tro­je pre vy­šet­ro­va­nie pod­vo­dov nie­len urý­chľu­jú a uľah­ču­jú de­tek­ciu pod­vo­dov, ale ako im tiež po­má­ha­jú pred­chá­dzať. „Ana­ly­tic­ký sof­tvér je in­ves­tí­cia, kto­rá sa zú­ro­čí v kva­li­te vý­sled­kov iden­ti­fi­ká­cie pod­vo­dov a pl­ne­ní cie­ľov spo­loč­nos­ti," uvied­la.

V ďal­ších pre­zen­tá­ciách sa moh­li náv­štev­ní­ci kon­fe­ren­cie doz­ve­dieť, ako obo­ha­tiť pro­fil zá­kaz­ní­ka v te­le­ko­mu­ni­ká­ciách po­mo­cou ana­lý­zy so­ciál­nych sie­tí, ale­bo ako do­ká­že dá­to­vá kva­li­ta pris­pieť k bez­peč­nej sta­ros­tli­vos­ti o pa­cien­ta.

Kon­fe­ren­ciu zor­ga­ni­zo­va­la spo­loč­nosť SAS v spo­lup­rá­ci s par­tner­mi Uni­corn Sys­tems, Ac­cen­tu­re a GfK.

Zdroj: SASOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter