Epicor sa umiestnil v Magickom kvadrante Gartneru medzi vizionármi

Spo­loč­nosť Epi­cor Software Cor­po­ra­tion, pop­red­ný do­dá­va­teľ sof­tvé­ro­vých rie­še­ní pre ria­de­nie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov pre or­ga­ni­zá­cie zo sek­to­rov vý­ro­by, dis­tri­bú­cie, pre­da­ja a slu­žieb, sa v ma­gic­kom kvad­ran­te fir­my Gar­tner umies­tni­la v sku­pi­ne vi­zio­ná­rov. Štú­dia hod­no­ti­la kom­plexné ERP sys­té­my pre pro­duk­to­vo za­me­ra­né fir­my stred­nej veľ­kos­ti.

Do ana­lý­zy bo­li za­hr­nu­té ce­los­ve­to­vo dos­tup­né rie­še­nia ERP (en­terpri­se re­sour­ce plan­ning, plá­no­va­nie pod­ni­ko­vých zdro­jov) špe­ciál­ne ur­če­né pre pro­duk­to­vo za­me­ra­né fir­my stred­nej veľ­kos­ti (roč­ný ob­rat od 50 mi­lió­nov do 1 mi­liar­dy do­lá­rov).

„Umies­tne­nie v kvad­ran­te vi­zio­ná­rov spo­loč­nos­ti Gar­tner po­va­žu­je­me za dô­kaz, že pl­ní­me zá­vä­zok pos­ky­to­vať na­šim zá­kaz­ní­kom ino­va­tív­ne tech­no­ló­gie, služ­by aj pod­po­ru," uvie­dol Per­vez Qures­hi, pre­zi­dent a vý­kon­ný ria­di­teľ (CEO) spo­loč­nos­ti Epi­cor. „Náš uni­kát­ny prís­tup k vý­vo­ju pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru fun­gu­je na zá­kla­de poz­na­nia to­ho, ako dnes ľu­dia pra­cu­jú. Zá­kaz­ní­ci spo­loč­nos­ti Epi­cor mô­žu vďa­ka to­mu zvý­šiť svo­ju efek­ti­vi­tu, aj ob­chod­nú vý­kon­nosť, a zís­kať tr­va­lú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du. ERP rie­še­nie Epi­cor po­má­ha fir­mám zlep­šo­vať ich pro­duk­ti­vi­tu."

ERP sys­tém Epi­cor si do­po­siaľ vy­bra­lo viac ako 3 000 zá­kaz­ní­kov v 63 kra­ji­nách. Tá­to plat­for­ma no­vej ge­ne­rá­cie pod­po­ru­je ob­chod­né ino­vá­cie, aj vy­lep­šo­va­nie pro­ce­sov, a po­nú­ka sku­toč­ne in­teg­ro­va­ný poh­ľad na pod­ni­ka­nie a re­ťa­zec, v rám­ci kto­ré­ho vzni­ká hod­no­ta.

Hlav­né tren­dy a zme­ny na tr­hu
Pod­ľa spo­loč­nos­ti Gar­tner doš­lo me­dzi pub­li­ko­va­ním dvoch pos­led­ných Ma­gic­kých kvad­ran­tov v tej­to čas­ti tr­hu k nie­koľ­kým vý­znam­ným zme­nám. SOA (servic­e orien­ted ar­chi­tec­tu­re, ar­chi­tek­tú­ra orien­to­va­ná na služ­by) a ar­chi­tek­tú­ra ria­de­ná mo­de­lom (mo­del-dri­ven) uká­za­li svo­ju hod­no­tu aj v rám­ci pred­prip­ra­ve­ných ba­líč­kov ap­li­ká­cií ur­če­ných pre stred­né fir­my. Sys­té­my s väč­šou pod­po­rou pre ar­chi­tek­tú­ru ria­de­nú mo­de­lom, ako je napr. prá­ve ERP sys­tém Epi­cor, pos­ky­tu­jú väč­šie mož­nos­ti kon­fi­gu­rá­cie, kto­ré umož­ňu­jú zá­kaz­ní­kom lep­šie pris­pô­so­biť sof­tvér pre svo­je špe­ci­fic­ké pot­re­by. Tie­to kon­fi­gu­rá­cie sa na­vy­še mô­žu za­cho­vať aj pri up­gra­de sys­té­mu.

ERP sys­tém Epi­cor (star­ší ná­zov Epi­cor 9) pred­sta­vu­je no­vý typ ERP rie­še­nia. Je­ho zá­kla­dom je ar­chi­tek­tú­ra Epi­cor ICE Bu­si­ness Ar­chi­tec­tu­re. Sof­tvér je navr­hnu­tý tak, aby zá­kaz­ní­kom pos­ky­to­val roz­siah­lu flexibi­li­tu, pou­ži­teľ­nosť a mož­nosť rých­lych úp­rav, kto­ré pod­po­ru­jú in­teg­rá­ciu me­dzi jed­not­li­vý­mi pod­ni­ko­vý­mi ap­li­ká­cia­mi, aj spo­lup­rá­cu via­ce­rých pod­ni­kov. Ten­to prís­tup umož­ňu­je za­is­tiť maximál­nu dos­tup­nosť in­for­má­cií na­prieč or­ga­ni­zá­ciou. Zá­klad­ná ar­chi­tek­tú­ra Epi­cor ICE pod­po­ru­je na­sa­de­nie ERP sys­té­mu Epi­cor v po­do­be SaaS (software as a servic­e, sof­tvér ako služ­ba). Spo­loč­nosť Epi­cor je jed­ným z má­la do­dá­va­te­ľov, kto­rí mô­žu po­núk­nuť na­sa­de­nie je­di­né­ho pro­duk­tu sú­čas­ne ako pre­na­jí­ma­né rie­še­nie SaaS aj vo ver­zii on-pre­mi­se (pre­vádz­ko­va­né na IT infra­štruk­tú­re zá­kaz­ní­ka).

Spo­loč­nosť Epi­cor ne­dáv­no ozná­mi­la eš­te rých­lej­šiu a vý­kon­nej­šiu ver­ziu ERP sys­té­mu Epi­cor, kto­rá pos­ky­tu­je viac ako 300 no­vých fun­kcií a vy­lep­še­ní. Vý­sled­kom je zvý­še­ná spo­ľah­li­vosť a vy­uži­teľ­nosť sys­té­mu. No­vá ver­zia bo­la vy­ví­ja­ná v úz­kej spo­lup­rá­ci so zá­kaz­ník­mi na ce­lom sve­te - tak, aby za­bez­pe­či­la op­ti­ma­li­zá­ciu vý­ko­nu vzhľa­dom k reál­ne pou­ží­va­ným IT sys­té­mom. Fun­kčné vy­lep­še­nia a roz­ší­re­nia za­hŕňa­jú prak­tic­ky ce­lú sa­du vrá­ta­ne ar­chi­tek­tú­ry Epi­cor ICE Bu­si­ness Ar­chi­tec­tu­re.

Zdroj: Epicor Software CorporationOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter