Software AG sa umiestnila v kvadrante lídrov Systematic Application Integration Projects

Software AG ozná­mi­la, že sa umies­tni­la me­dzi líd­ra­mi v ne­dáv­no pub­li­ko­va­nom pries­ku­me Ma­gic Quad­rant for Ap­pli­ca­tion Infra­struc­tu­re for Sys­te­ma­tic Ap­pli­ca­tion In­teg­ra­tion Pro­jects ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner. Jed­not­li­ví do­dá­va­te­lia, kto­rí bo­li za­ra­de­ní do vý­sku­mu, bli hod­no­te­ní na zá­kla­de prep­ra­co­va­nos­ti ví­zie (com­ple­te­ness of vi­sion) svo­jich pro­duk­tov a schop­nos­ti ju reali­zo­vať (abi­li­ty to execu­te).

„To­to oce­ne­nie je vá­ži­me a mys­lí­me si, že ref­lek­tu­je to, čo po­čú­va­me od na­šich zá­kaz­ní­kov," po­ve­dal Ivo To­tev, šéf mar­ke­tin­gu a člen vý­kon­nej ra­dy Software AG. „Na­še in­teg­rač­né tech­no­ló­gie po­má­ha­jú zá­kaz­ní­kom rie­šiť množ­stvo úloh a zá­ro­veň im pri­ná­ša­jú mi­liar­dy do­lá­rov z no­vých ob­chod­ných príl­eži­tos­tí a ús­po­ru nák­la­dov v pro­ce­soch.".

V pries­ku­me bo­la hod­no­te­ná ro­di­na pro­duk­tov z vlaj­ko­vej lo­di Software AG - plat­for­my web­Met­hods. Ten­to kom­plex­ný rad nás­tro­jov, kto­rý umož­ňu­je aký­koľ­vek typ in­teg­rá­cie, fun­gu­je ako jed­not­ná in­teg­rač­ná chr­bti­ca pre na­po­je­nie ERP (En­terpri­se Re­sour­ce Plan­ning), CRM (Cus­to­mer Re­la­tion­ship Ma­na­ge­ment) sys­té­mov, clou­do­vých ap­li­ká­cií i star­ších main­fra­me sys­té­mov.

„Pred­nos­ťou na­šich nás­tro­jov je dos­ta­toč­ná mo­du­la­ri­ta a zá­ro­veň úz­ka in­teg­ro­va­nosť jed­not­li­vých pro­duk­tov ra­du nás­tro­jov," do­dal To­tev. „Do­ká­že­me in­teg­ro­vať tra­dič­né „on pre­mi­se" ale­bo „SaaS" ap­li­ká­cie, ale­bo sa na­po­jiť na exter­né zdro­je dát ob­chod­ných par­tne­rov. Doh­ro­ma­dy ide o ce­lok, kto­rý na­po­má­ha zá­kaz­ní­kom k rých­lej­šej náv­rat­nos­ti in­ves­tí­cií a opä­tov­nej vy­uži­teľ­nos­ti exis­tu­jú­cich ak­tív."

Hod­no­te­nou ver­ziou bo­la web­Met­hods Sui­te 8.2.2., kto­rá boa uvoľ­ne­ná v sep­tem­bri 2011. No­vá ver­zia 9.0 bu­de pred­sta­ve­ná v ok­tób­ri na kon­fe­ren­cii Pro­cessWorld v ame­ric­kom Orlan­de. Viac na www.pro­cessworld.com.

Ce­lé zne­nie vý­skum­nej spo­loč­nos­ti Gar­tner náj­de­te po re­gis­trá­cii na www.softwareag.com/re­cog­ni­tion.

Zdroj: Software AGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter