Nominácie na ocenenie IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2012

Tra­dí­cia ude­ľo­va­nia pres­tíž­nych oce­ne­ní IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA a IT PRO­JEKT ro­ka pok­ra­ču­je už dva­nás­ty rok. Cie­ľom je oce­niť od­bor­né a ma­na­žér­ske úsi­lie osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií, oce­niť naj­výz­nam­nej­šie pro­jek­ty, reali­zo­va­né v da­nom ro­ku.

IT GALA 2012 .jpg

Od­bor­ná ko­mi­sia zos­ta­vi­la aj ten­to rok šir­šiu no­mi­ná­ciu viac ako 150 osob­nos­tí a fi­riem pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Na zá­kla­de úda­jov z in­for­mač­ných do­taz­ní­kov po­ro­ta hla­so­va­ním zos­ta­vi­la už­šie no­mi­ná­cie pia­tich osob­nos­tí, pia­tich fi­riem a pia­tich pro­jek­tov bez ur­če­nia po­ra­dia, z kto­rých nes­kôr vy­be­rie dr­ži­te­ľov toh­to pres­tíž­ne­ho oce­ne­nia na rok 2012. Vý­sled­ky bu­dú vy­hlá­se­né 27. sep­tem­bra 2012 na sláv­nos­tnom po­du­ja­tí IT GA­LA.

V ka­te­gó­rii IT OSOB­NOSŤ ro­ka 2012 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):

Aleš Mi­čov­ský (vý­kon­ný ria­di­teľ Sof­tec Group)
Ivan Go­lian (ria­di­teľ úse­ku ITN, Oran­ge Slo­ven­sko, a.s.)
Ľudo­vít Mol­nár (pro­fe­sor, bý­va­lý de­kan Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, STU Bra­tis­la­va)
Mar­cel Reb­roš (ge­ne­rál­ny ria­di­teľ, Cis­co Slo­ven­sko)
Mi­chal Tru­ban (CEO, Web­Sup­port.sk)

V ka­te­gó­rii IT FIR­MA ro­ka 2012 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí):

ESET, spol. s r. o.
Po­sAm, spol. s r. o.
RWE IT Slo­va­kia s.r.o.
Sof­tec, s.r.o.
Sy­gic a.s.

V ka­te­gó­rii IT PRO­JEKT ro­ka 2012 sa do už­šej no­mi­ná­cie dos­ta­li (v abe­ced­nom po­ra­dí) nas­le­du­jú­ci rie­ši­te­lia a ich pro­jek­ty:

Dar­cov­ský por­tál ĽudiaĽuďom.sk
Hlav­ný­mi cieľ­mi pro­jek­tu sú roz­voj efek­tív­nej fi­lan­tro­pie, zvy­šo­va­nie tran­spa­ren­tnos­ti v ne­zis­ko­vom sek­to­re na Slo­ven­sku a vy­tvá­ra­nie dl­ho­do­bých vzťa­hov me­dzi dar­ca­mi a prí­jem­ca­mi pod­po­ry. Pro­jekt prih­lá­si­la ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia 4peop­le, n. o.

Hra mi­lión
Cie­ľom je zlep­šo­va­nie zna­los­tí v ob­las­ti osob­ných fi­nan­cií, pod­ni­ka­nia ale­bo in­ves­tí­cií a po­môcť tak lep­šie ro­zu­mieť tr­hu prá­ce či vzťa­hu ri­zi­ka a zis­ku. Rie­še­nie je ur­če­né naj­mä štu­den­tom vstu­pu­jú­cim na trh prá­ce a ľu­ďom, kto­rí sa chcú zo­rien­to­vať v ob­las­ti fi­nan­cií. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť TEM­PEST a.s.

In­for­mač­ný sys­tém slu­žieb za­mes­tna­nos­ti
Hlav­ným cie­ľom je vy­tvo­re­nie jed­not­né­ho a cen­tra­li­zo­va­né­ho sys­té­mu slu­žieb za­mes­tna­nos­ti pre všet­ky úra­dy, vy­tvo­re­nie cen­tra­li­zo­va­nej da­ta­bá­zy pre jed­not­ný re­por­ting a šta­tis­ti­ky a pod­po­ra elek­tro­nic­kých slu­žieb pre klien­tov úra­dov. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Atos IT So­lu­tions and Servic­es, s.r.o.

Mes­to v mo­bi­le
Služ­ba po­má­ha za­po­jiť oby­va­te­ľov do ak­tív­ne­ho di­ania v mes­te a vy­tvo­riť im pries­tor na pre­ja­ve­nie svoj­ho ná­zo­ru na ak­tuál­ne té­my. Naj­dô­le­ži­tej­šou je ob­lasť bez­peč­nos­ti, kde pros­tred­níc­tvom mo­bi­lov je mož­né upo­zor­niť oby­va­te­ľov na blí­žia­cu sa hroz­bu. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť DA­TA­LAN, a.s.

Pi­lot­né rie­še­nie In­te­li­gen­tné­ho dop­rav­né­ho sys­té­mu v mes­te Tr­na­va (PIDS)
Cie­ľom pro­jek­tu je stra­te­gic­ké mo­ni­to­ro­va­nie ces­tnej sie­te na úze­mí mes­ta a šir­šie­ho oko­lia mes­ta, spra­co­va­nie dop­rav­ných a s dop­ra­vou sú­vi­sia­cich, tvor­ba dop­rav­ných in­for­má­cií o ak­tuál­nom a pre­di­ko­va­nom sta­ve dop­ra­vy. Pro­jekt prih­lá­si­la spo­loč­nosť As­se­co Cen­tral Euro­pe, a.s.

O no­mi­ná­ciách roz­hod­la ko­mi­sia zos­ta­ve­ná z IT no­vi­ná­rov a zá­stup­cov pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií v zlo­že­ní: Ju­raj Sa­ba­ka (ITAS), Bo­ris Ty­ty­ka­lo (SI­TA), Jo­zef Šup­šák (eFO­CUS), On­drej Mac­ko (PC RE­VUE), Mar­tin Va­lá­šek, Ján Šebo (CTF), Fi­lip Han­ker (Ži­vé.sk), Ivan Ko­pá­čik (ISA­CA), Ľubos­lav Lac­ko (IT­NEWS.sk) a Mar­tin Drob­ný (IN­FOWARE).

Osob­nos­ti, kto­ré pri­ja­li no­mi­ná­ciu, hod­no­ti­la po­ro­ta z poh­ľa­du prí­no­su k tech­nic­ké­mu roz­vo­ju, k roz­vo­ju IT biz­ni­su na Slo­ven­sku. Zoh­ľad­ňo­va­la sa aj účasť v po­rad­ných or­gá­noch, pro­fe­sij­ných zdru­že­niach, an­ga­žo­va­nosť vo vzde­lá­va­ní, os­ve­te a in­for­mo­va­ní ve­rej­nos­ti.

V prí­pa­de fi­riem sa hod­no­til vý­voj uni­kát­nych pro­duk­tov, uve­de­nie no­vých slu­žieb, vý­voz pro­duk­tov s vy­so­kým ob­sa­hom vlas­tnej pri­da­nej hod­no­ty, roz­voj no­vých tr­ho­vých seg­men­tov, in­ves­tí­cie do roz­vo­ja fir­my, spo­lup­rá­ca s aka­de­mic­kou sfé­rou a vý­skum­ný­mi ús­tav­mi či ve­rej­nop­ros­peš­né pro­jek­ty. Prih­lá­se­né pro­jek­ty hod­no­ti­la po­ro­ta z poh­ľa­du prí­no­su pre cie­ľo­vú sku­pi­nu, z hľa­dis­ka ori­gi­nál­nos­ti rie­še­nia, ako aj pod­ľa re­fe­ren­cií pro­jek­tu. Zá­kla­dom hod­no­te­nia bo­li vý­sled­ky do­siah­nu­té v ro­ku 2011, po­ro­ta však pri­hlia­da­la aj na vý­voj v šir­šom ča­so­vom ho­ri­zon­te.

Oce­ne­nia IT OSOB­NOSŤ a IT FIR­MA ro­ka 2012 bu­dú ude­le­né 27. sep­tem­bra 2012 na sláv­nos­tnom ve­če­re IT GA­LA. Vý­roč­né po­du­ja­tie slo­ven­skej ko­mu­ni­ty in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií IT SUM­MIT a IT GA­LA or­ga­ni­zu­jú ITAS a Di­gi­tal Vi­sions, vy­da­va­teľ ma­ga­zí­nov PC RE­VUE, IN­FOWARE a por­tá­lu IT­news.sk.

Ďal­šie in­for­má­cie: Mar­tin Drob­ný, mdrob­ny@dvnet.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter