FIIT STU získala akreditáciu na 4-ročné bakalárske štúdium

4-roč­né ba­ka­lár­ske štú­dium v štu­dij­ných prog­ra­moch In­for­ma­ti­ka a Po­čí­ta­čo­vé a ko­mu­ni­kač­né sys­té­my a sie­te ak­re­di­to­va­la Fa­kul­ta in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­tis­la­ve (FIIT STU). Zá­me­rom je umož­niť štú­dium i tým ab­sol­ven­tom stred­ných škôl, kto­rí ma­li prob­lé­my so zvlád­nu­tím pred­me­tov v pr­vých roč­ní­koch štú­dia. Štvorroč­né ba­ka­lár­ske štú­dium sa roz­bie­ha už od ďal­šie­ho aka­de­mic­ké­ho ro­ka 2012/2013.

Ana­lý­zy ús­peš­nos­ti ab­sol­ven­tov stred­ných škôl po­čas pr­vých se­mes­trov štú­dia na FIIT STU uká­za­li, že naj­čas­tej­šie chý­ba­jú­ci­mi ve­do­mos­ťa­mi sú dl­ho­do­bo zá­kla­dy ma­te­ma­ti­ky a al­go­rit­mic­ké­ho mys­le­nia. Úvod 4-roč­né­ho štú­dia má za cieľ ten­to ne­dos­ta­tok vy­rov­nať. V pr­vom roč­ní­ku bu­dú pre­to po­sil­ne­né zá­kla­dy ma­te­ma­ti­ky, pro­ce­du­rál­ne­ho prog­ra­mo­va­nia a al­go­rit­mic­ké­ho prog­ra­má­tor­ské­ho mys­le­nia. Po ús­peš­nom ukon­če­ní toh­to roč­ní­ka bu­de štu­dent ďa­lej pok­ra­čo­vať v štú­diu po­dob­nom ako v 3-roč­nom ba­ka­lár­skom prog­ra­me.

Ok­rem spo­mí­na­ných pred­me­tov je ob­sah pr­vé­ho roč­ní­ka štvorroč­ných prog­ra­mov roz­ší­re­ný o za­ují­ma­vé a at­rak­tív­ne pred­me­ty za­me­ra­né naj­mä na zá­kla­dy počítačovej gra­fi­ky a mo­bil­né a inter­ak­tív­ne ap­li­ká­cie.

V no­vom aka­de­mic­kom ro­ku 2012/2013 umož­ni­la FIIT STU nas­tú­piť do štvorroč­né­ho ba­ka­lár­ske­ho štú­dia tým uchá­dza­čom, kto­rí nespl­ni­li kri­té­riá na pri­ja­tie do troj­roč­né­ho ba­ka­lár­ske­ho štú­dia.

Zdroj: FIIT STUOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter