Toshiba: Záruka bez hraníc = nulové náklady na opravy

Je váš syn stá­le pl­ný emó­cií z pos­led­né­ho fut­ba­lo­vé­ho tur­na­ja? Za­čal už tré­no­vať na bu­dú­ce EURO, v zá­pa­le tré­nin­gu net­ra­fil do brá­ny a poš­ko­dil váš úpl­ne no­vý te­le­ví­zor? Ale­bo ste sa v ho­rú­com le­te chce­li os­vie­žiť ľa­do­vým ná­po­jom, vy­kĺz­la vám fľa­ša a jej ob­sah sa vy­lial do pos­led­né­ho skve­lé­ho ná­ku­pu - no­te­boo­ku va­šich snov? Mys­lel si niek­to že ne­vyu­ží­va­te dos­ta­toč­ne svoj ​​tab­let a vzal si ho bez to­ho, aby sa vás spý­tal? Ta­ké­to ve­ci sa stá­va­jú. Čas­to však ma­jú za nás­le­dok ne­ma­lé vý­dav­ky. Od­bor­ní­ci z Tos­hi­by dob­re ve­dia, že vý­me­na pev­né­ho dis­ku bu­de pou­ží­va­te­ľa stáť prib­liž­ne 180 EUR. Ak váš no­te­book spa­dol a pras­kol mu dis­plej, bu­de­te mu­sieť za op­ra­vu za­pla­tiť oko­lo 380 EUR. A ak sa po­ka­zí LCD ob­ra­zov­ka te­le­ví­zo­ra, lac­nej­ší ako op­ra­va bu­de prav­de­po­dob­ne ná­kup no­vé­ho mo­de­lu!

Zne­po­ko­ju­jú vás uve­de­né in­for­má­cie? S pro­duk­ta­mi spo­loč­nos­ti Tos­hi­ba mô­že­te na ta­ké­to vý­dav­ky za­bud­núť. Ve­rí­me v kva­li­tu a spo­ľah­li­vosť na­šich vý­rob­kov na­toľ­ko, že po­nú­ka­me "Zá­ru­ku bez hra­níc". Ak spl­ní­te jed­no­du­chú pod­mien­ku a za­re­gis­tru­je­te svoj ​​no­vý pro­dukt do 14 dní od dá­tu­mu je­ho ná­ku­pu na strán­kach* www.nop­rob­lem­gua­ran­tee.com, ne­bu­de­te sa mu­sieť báť nep­red­ví­da­ných nák­la­dov.

Tos­hi­ba " Zá­ru­ka bez hra­níc" vám po­mô­že v nas­le­du­jú­cich prí­pa­doch:

a) NÁHODNÉ ZNI­ČE­NIE: ús­po­ra pros­tried­kov pri nep­red­ví­da­teľ­ných uda­los­tiach, ako sú neú­my­sel­né pá­dy, ná­ra­zy ale­bo po­lia­tie. V prí­pa­de ná­hod­né­ho zni­če­nia ale­bo poš­ko­de­nia, kto­ré má za nás­le­dok nes­práv­nu fun­kciu vý­rob­ku, po­nú­ka Tos­hi­ba op­ra­vu zdar­ma.

b) OCHRA­NA PRO­TI KRÁDE­ŽI: za­hŕňa náh­ra­du za od­cu­dze­né vý­rob­ky, kto­ré bo­li hlá­se­né na po­lí­cii, ak bol čin prís­luš­ný­mi or­gán­mi kva­li­fi­ko­va­ný ako krá­dež.

c) ZÁCHRA­NA DÁT: vý­me­na a ob­no­va dát na no­vý pev­ný disk v prí­pa­de je­ho fy­zic­ké­ho poš­ko­de­nia, sof­tvé­ro­vej ​​chy­by ale­bo po úto­ku po­čí­ta­čo­vým ví­ru­som.

Pod­rob­né pod­mien­ky zá­ru­ky náj­de­te na webo­vých strán­kach spo­loč­nos­ti Tos­hi­ba. Zá­ru­ka bez hra­níc sa vzťa­hu­je na všet­ky no­te­boo­ky, te­le­ví­zo­ry a tab­le­ty za­kú­pe­né v ob­do­bí od 16. ap­rí­la do 30. sep­tem­bra 2012.

Zdroj: ToshibaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter