Najvýhodnejšie nákupy robíme v Kauflande

Agen­tú­ra TNS Slo­va­kia zreali­zo­va­la v jú­ni toh­to ro­ku na vzor­ke 997 res­pon­den­tov inter­ne­to­vý pries­kum, v rám­ci kto­ré­ho zis­ťo­va­la in­for­má­cie o na­ku­po­va­ní v jed­not­li­vých ob­chod­ných re­ťaz­coch. Pries­kum ok­rem iné­ho zis­ťo­val, v kto­rých pre­daj­niach sa naj­vý­hod­nej­šie na­ku­pu­je, v kto­rých sa dá naj­lep­šie orien­to­vať, prí­pad­ne kto­ré ob­chod­né re­ťaz­ce po­nú­ka­jú naj­čer­stvej­šie vý­rob­ky.

Z vý­sled­kov pries­ku­mu vy­ply­nu­lo, že naj­vý­hod­nej­šie na­ku­pu­je­me v ob­chod­nom re­ťaz­ci Kauf­land. Tak­to sa vy­jad­ri­la tak­mer tre­ti­na (31 %) oby­va­te­ľov Slo­ven­ska. Pod­ľa štvr­ti­ny opý­ta­ných sa vo všeo­bec­nos­ti op­la­tí na­ku­po­vať aj v Tes­cu (26 %), prí­pad­ne v pre­daj­ni Lidl (24 %).

graf1.jpg

Pod­ľa Slo­vá­kov do­mi­nu­je Kauf­land (31 %) me­dzi ob­chod­ný­mi re­ťaz­ca­mi aj v pre­da­ji naj­čer­stvej­ších vý­rob­kov. Čer­stvé pot­ra­vi­ny sa da­jú zoh­nať pod­ľa štvr­ti­ny opý­ta­ných v sie­ťach Tes­co a Lidl (oba re­ťaz­ce po 26%) a pod­ľa pä­ti­ny v Coop Jed­no­ta (21 %). 13 % ľu­dí dek­la­ru­je, že čer­stvé pro­duk­ty pre­dá­va­jú aj v Bil­le.

graf2.jpg

Aj na­priek to­mu, že Kauf­land je tým ob­chod­ným re­ťaz­com, kto­rý po­nú­ka naj­čer­stvej­šie vý­rob­ky a zá­ro­veň naj­vý­hod­nej­ší ná­kup, naj­viac Slo­vá­kov zvyk­ne na­ku­po­vať v Tes­cu (77 %), prí­pad­ne v Lid­li (71 %). Ten­to fakt mô­že byť spô­so­be­ný hlav­ne tým, že tie­to ob­chod­né re­ťaz­ce ma­jú sieť pre­daj­ní pok­ry­tú v rám­ci ce­lé­ho úze­mia Slo­ven­ska, za­tiaľ čo os­tat­né ob­chod­né re­ťaz­ce nie sú dos­tup­né ľu­ďom zo všet­kých lo­ka­lít rov­na­ko. Viac ako po­lo­vi­ca ľu­dí na­ku­pu­je aj v Kauf­lan­de (55 %) a po­lo­vi­ca opý­ta­ných v Coop Jed­no­ta (50 %). V Kauf­lan­de zvyk­nú na­ku­po­vať viac mu­ži ako že­ny.

graf3.jpg

Slo­vá­ci ma­jú v ob­ľu­be aj na­ku­po­va­nie pri­vát­nych zna­čiek ob­chod­ných re­ťaz­cov. Tak­mer po­lo­vi­ca ľu­dí dek­la­ru­je, že ich na­ku­pu­je, pri­čom niek­to­ré pri­vát­ne znač­ky na­ku­pu­jú rad­šej ako os­tat­né. Me­dzi ob­ľú­be­né pri­vát­ne znač­ky vo všeo­bec­nos­ti pa­tria znač­ky Tes­co (49 %), Coop (Jed­no­ta - 44 %), K (Kauf­land - 32 %), Cle­ver (Bil­la - 23 %) ale­bo CBA (21 %). Pri­tom pri­vát­ne znač­ky sie­tí Coop a Tes­co ra­di na­ku­pu­jú skôr že­ny. Len 14 % opý­ta­ných uvie­dlo, že ne­na­ku­pu­je žiad­ne pro­duk­ty pri­vát­nych zna­čiek.

graf4.jpg

Zdroj: TNS Slovakia



Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter