Novinky v rade Lenovo ThinkPad Edge - najnovšie technológie v štýlovom prevedení

Naj­ob­ľú­be­nej­ší rad bu­si­ness no­te­boo­kov pre ma­lé a stred­né fir­my (SMB) sa roz­ši­ru­je o no­vé mo­de­ly. Por­tfó­lio ro­di­ny Thin­kPad Ed­ge E roz­ši­ru­jú mo­de­ly s ozna­če­ním E130 a E330, pré­mio­vú ra­du Thin­kPad Ed­ge S po­tom roz­ši­ru­je ele­gant­ný mo­del s ozna­če­ním S430. Všet­ky no­vin­ky kom­bi­nu­jú špič­ko­vý har­dvér a vlas­tnos­ti, kto­ré umož­ňu­jú ľah­ký pre­nos me­dzi kan­ce­lá­riou a do­mo­vom, na­vy­še sú no­te­boo­ky aj pri za­cho­va­ní vy­so­ké­ho vý­ko­nu dos­ta­toč­ne ľah­ké. Všet­ky tri mo­de­ly sú vy­ba­ve­né no­vý­mi pro­ce­sor­mi In­tel tre­tej ge­ne­rá­cie a vďa­ka tech­no­ló­gii En­han­ced Expe­rien­ce 3 pre Win­dows ® 7 štar­tu­je ich ope­rač­ný sys­tém až o 40% rých­lej­šie.

No­vin­ky v tra­dič­nej ro­di­ne - navr­hnu­té pre vý­kon
Do ro­di­ny no­te­boo­kov Le­no­vo Thin­kPad Ed­ge te­raz pri­chá­dza no­vá ge­ne­rá­cia 11pal­co­vých a 13pal­co­vých mo­de­lov. Pou­ží­va­te­lia si tak mô­žu vy­brať z kom­plet­né­ho por­tfó­lia no­vej ge­ne­rá­cie štý­lo­vých no­te­boo­kov vy­ba­ve­ných bu­si­ness tech­no­ló­gia­mi i nás­troj­mi pre do­má­ce pou­ži­tie.

V sú­čas­nej po­nu­ke no­te­boo­kov ur­či­te vy­nik­ne 11,6pal­co­vý mo­del Thin­kPad Ed­ge E130, kto­rý vá­ži len 1,46 kg. Ten­to drob­ček s roz­mer­mi 287 x 212 x 21,7 mi­li­met­rov pri­tom vý­ko­nom ne­zaos­tá­va za svo­ji­mi väč­ší­mi ko­le­ga­mi. Scho­vá­va sa v ňom až 500 GB pries­to­ru na pev­nom dis­ku a mô­že mať až 8 GB DDR3 pa­mä­te. Je tiež vy­ba­ve­ný všet­ký­mi štan­dar­dný­mi por­ta­mi - VGA, HDMI, 2 x USB 3.0, ne­chý­ba ani čí­tač­ka ka­riet 4 v 1. No­te­book s mo­der­ným di­zaj­nom na­vy­še po­nú­ka uží­va­te­ľom vý­drž ba­té­rie až 8,5 ho­di­ny.

Dru­há no­vin­ka - mo­del Thin­kPad Ed­ge E330 s uh­lo­prieč­kou 13,3 "a pev­ným dis­kom s veľ­kos­ťou až 750 GB je ur­če­ný pre uží­va­te­ľov, kto­rí vy­ža­du­jú od no­te­boo­ku dos­ta­toč­ný vý­kon a spo­ľah­li­vosť. Ok­rem to­ho sa mô­že poch­vá­liť štý­lo­vým vzhľa­dom, hmot­nos­ťou 1,76 kg a ra­dom fun­kcií pre zá­ba­vu, vrá­ta­ne de­di­ko­va­nej gra­fic­kej kar­ty nVi­dia Op­ti­mus s 1 GB gra­fic­kou pa­mä­ťou.

No­vin­kou v tra­dič­nom ra­de Thin­kPad Ed­ge je štý­lo­vé pre­ve­de­nie v mod­rej far­be (Thin­kPad Ed­ge E330), do­te­raz bo­li mo­de­ly Thin­kPad Ed­ge dos­tup­né k dos­ta­niu iba v čier­nej a čer­ve­nej far­be. Vďa­ka ich níz­kej hmot­nos­ti vás ne­za­ťa­žia ani na ces­tách, tak­že ich oce­ní­te nie­len ako po­moc­ní­ka pri prá­ci, ale aj ako spo­loč­ní­ka vo voľ­nom ča­se. No­te­boo­ky sú vy­ba­ve­né in­teg­ro­va­nou webo­vou ka­me­rou s HD roz­lí­še­ním s rých­los­ťou sní­ma­nia 30 sní­mok / s, kto­rá za­chy­tí a sle­du­je tvá­re aj za zlých sve­tel­ných pod­mie­nok, Dol­by Ad­van­ced Audio za­se za­is­ťu­je čis­tý zvuk. Rôz­ne mó­dy pre vo­la­nie po­tom uľah­ču­jú VoIP ko­mu­ni­ká­ciu.

No­vin­ka v pré­mio­vej ro­di­ne - št­ýl a tech­no­ló­gie
Pré­mio­vé no­te­boo­ky Le­no­vo Thin­kPad Ed­ge, kto­ré bo­li pred­tým ozna­čo­va­né ma­lým pís­me­nom "s" za čí­sel­ným ozna­če­ním (napr. E420s), no­vo nah­rá­dza rad s ozna­če­ním S. Prá­ve sem pat­rí aj ele­gant­ný no­te­book Le­no­vo Thin­kPad Ed­ge S430, kto­rý kom­bi­nu­je št­ýl s vý­kon­ný­mi tech­no­ló­gia­mi a ino­vá­cia­mi, ako je nap­rík­lad tech­no­ló­gia Thun­der­bolt.

S430 so 14pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 1600 x 900 pixelov bol pred­sta­ve­ný na toh­to­roč­nom veľtr­hu CES a oce­nia ho všet­ci, kto­rí kla­dú dô­raz na ima­ge. No­te­book v ká­vo­vo čier­nej far­be má hrúb­ku men­šiu ako 2,5 cm, ko­vo­vé pr­vky a na do­tyk mäk­ký povrch. Ako je­di­ný z no­vo uve­de­ných mo­de­lov Thin­kPad Ed­ge má in­teg­ro­va­né roz­hra­nie Thun­der­bolt. S tech­no­ló­giou Thun­der­bolt mô­žu uží­va­te­lia pre­niesť ce­lo­ve­čer­né HD vi­deo za me­nej než 30 se­kúnd a zá­lo­ho­vať rok nep­retr­ži­té­ho preh­rá­va­nia MP3 iba za neu­ve­ri­teľ­ných 10 mi­nút. To­to roz­hra­nie pri­ná­ša ok­rem vy­so­kej rých­los­ti mož­nosť po­mo­cou jed­né­ho roz­hra­nia pri­po­jiť rôz­ne prís­lu­šen­stvo od mo­ni­to­rov až po pev­né dis­ky.

No­vin­kou v tej­to ro­di­ne je sys­té­mo­vý nás­troj Le­no­vo So­lu­tion Cen­ter for Small Bu­si­ness, kto­rý je vy­ba­ve­ný no­vým in­tui­tív­nym roz­hra­ním pri­ná­ša­jú­cim zná­me fun­kcie, vrá­ta­ne sys­té­mu ak­tív­nej ochra­ny pev­né­ho dis­ku Ac­ti­ve Pro­tec­tion Sys­tem. Vďa­ka ne­mu bu­dú dá­ta na dis­ku v bez­pe­čí aj v prí­pa­de ot­ra­sov, vib­rá­cií ale­bo pá­du.

Ce­na a dos­tup­nosť
No­te­book Le­no­vo Thin­kPad Ed­ge S430 bu­de na na­šom tr­hu dos­tup­ný za ce­nu od 800 EUR s DPH, mo­del Thin­kPad Ed­ge E330 bu­de dos­tup­ný za ce­nu od 450 EUR s DPH a mo­del Thin­kPad Ed­ge E130 bu­de stáť od 410 EUR s DPH.

Zdroj: LenovoOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter