Epicor podporuje vo svojich riešeniach MS SQL Server 2012

Spo­loč­nosť Epi­cor Software Cor­po­ra­tion, pop­red­ný do­dá­va­teľ sof­tvé­ro­vých rie­še­ní na ria­de­nie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov pre or­ga­ni­zá­cie zo sek­to­ru vý­ro­by, dis­tri­bú­cie, pre­da­ja a slu­žieb, ozná­mi­la po­čas toh­to­roč­nej kon­fe­ren­cie par­tne­rov Mic­ro­sof­tu (2012 Mic­ro­soft Worldwide Par­tner Con­fe­ren­ce, WPC) pod­po­ru pre Mic­ro­soft SQL Server 2012. Tú­to pod­po­ru pos­kyt­nú pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie Epi­cor ERP (sys­tém pre plá­no­va­nie pod­ni­ko­vých zdro­jov, en­terpri­se re­sour­ce plan­ning) a Epi­cor iS­ca­la.

ERP sys­tém navr­hnu­tý na pod­po­ru ino­vá­cií
„SQL Server 2012 sme vy­vi­nu­li s cie­ľom pos­kyt­núť zá­kaz­ní­kom vy­so­ko vý­kon­né dá­to­vé skla­dy, po­sil­niť za­bez­pe­če­nie a zlep­šiť spra­co­va­nie kri­tic­kých úloh," uvie­dol Euge­ne Sa­bu­ri, vrch­ný ria­di­teľ pre mar­ke­ting SQL Server­a v spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. „Spo­loč­nosť Epi­cor už tra­dič­ne do­dá­va ERP sys­té­my pos­ta­ve­né na MS SQL Server­i a zdie­ľa náš ná­zor, že ino­vá­cie ob­siah­nu­té v SQL Server­i 2012 bu­dú pred­sta­vo­vať prí­nos pre or­ga­ni­zá­cie všet­kých veľ­kos­tí, od ma­lých fi­riem až po nad­ná­rod­né spo­loč­nos­ti."

ERP rie­še­nie Epi­cor pred­sta­vu­je naj­mo­der­nej­šiu po­do­bu ERP sys­té­mov. Sys­tém bol uve­de­ný na trh v ro­ku 2008 a do dneš­né­ho dňa si ho zvo­li­lo viac ako 3 000 zá­kaz­ní­kov v 63 kra­ji­nách; tie­to fir­my pod­ni­ka­jú nap­rík­lad v ob­las­ti vý­ro­by, dis­tri­bú­cie, ma­loob­cho­du a slu­žieb. Sys­tém vy­chá­dza z ar­chi­tek­tú­ry Epi­cor True SOA™, kto­rá vy­uží­va roz­hra­nie Mic­ro­soft. NET. Sof­tvér je navr­hnu­tý tak, aby pos­ky­to­val roz­siah­lu flexibi­li­tu, pou­ži­teľ­nosť a mož­nosť rých­lych úp­rav, kto­ré pod­po­ru­jú in­teg­rá­ciu me­dzi jed­not­li­vý­mi pod­ni­ko­vý­mi ap­li­ká­cia­mi aj spo­lup­rá­cu via­ce­rých pod­ni­kov. Ten­to prís­tup umož­ňu­je za­is­tiť maximál­nu dos­tup­nosť in­for­má­cií na­prieč or­ga­ni­zá­ciou. Zá­kaz­ní­kom sys­té­mu Epi­cor ERP bu­de MS SQL Server 2012 všeo­bec­ne dos­tup­ný prav­de­po­dob­ne ten­to rok v sep­tem­bri.

Epi­cor iS­ca­la je uce­le­né rie­še­nie vy­vi­nu­té pre fir­my a ich po­boč­ky s me­dzi­ná­rod­nou pô­sob­nos­ťou, pre di­ví­zie a dcér­ske spo­loč­nos­ti veľ­kých nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí a pre veľ­ké lo­kál­ne a re­gio­nál­ne fir­my, kto­ré ma­jú znač­né po­žia­dav­ky na ve­de­nie ob­chod­ných tran­sak­cií so za­hra­ni­čím. Me­dzi uží­va­te­ľov napr. pa­tria fir­my pod­ni­ka­jú­ce v che­mic­kom, far­ma­ceu­tic­kom, stro­já­ren­skom a auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le, v ob­las­ti elek­tro­ni­ky, spot­reb­né­ho to­va­ru aj ces­tov­né­ho ru­chu. Sys­tém Epi­cor iS­ca­la pos­ky­tu­je zá­kaz­ní­kom in­teg­ro­va­né rie­še­nie pre ERP, do­dá­va­teľ­ské re­ťaz­ce, ria­de­nie vý­ro­by (ma­nu­fac­tu­ring execu­tion sys­tems, MES), ria­de­nie pro­jek­tov, servisn­é služ­by, mzdo­vý sys­tém a ďal­šie fun­kcie. Všet­ko to vy­chá­dza z jed­not­nej ar­chi­tek­tú­ry roz­hra­nia Mic­ro­soft .NET a webo­vých slu­žieb. Tak­tiež zá­kaz­ní­kom sys­té­mu Epi­cor iS­ca­la bu­de MS SQL Server 2012 všeo­bec­ne dos­tup­ný prav­de­po­dob­ne ten­to rok v sep­tem­bri.

Zá­vä­zok po­núk­nuť rých­lej­ší Bu­si­ness In­te­li­gen­ce
„Úlo­ha da­ta­bá­zo­vých tech­no­ló­gií sa v pos­led­ných ro­koch vý­raz­ne zme­ni­la. Ino­vá­cie, ako je MS SQL Server 2012, prib­li­žu­jú da­ta­bá­zy kon­co­vé­mu uží­va­te­ľo­vi. Ten už nie je pri prá­ci s da­ta­bá­zou ani zďa­le­ka tak od­ká­za­ný na vop­red nap­rog­ra­mo­va­né poh­ľa­dy na dá­ta,
" uvie­dol Erik Joh­nson, vice­pre­zi­dent pre tech­no­lo­gic­kú stra­té­giu v spo­loč­nos­ti Epi­cor. „Pod­po­ru pre SQL Server 2012 sme dek­la­ro­va­li už na mi­nu­lo­roč­nej kon­fe­ren­cii WPC 2011 a te­raz pl­ní­me zá­vä­zok po­núk­nuť na­šim zá­kaz­ní­kom rých­lej­šie fun­go­va­nie ap­li­ká­cií Bu­si­ness In­telli­gen­ce. Sa­da Epi­cor En­terpri­se Per­for­man­ce Ma­na­ge­ment (EPM) pos­kyt­ne zá­kaz­ní­kom vy­šší vý­kon, dos­tup­nosť a za­bez­pe­če­nie ap­li­ká­cií," do­dá­va Joh­nson. „Už sme po­núk­li množ­stvo tech­no­ló­gií, ako je in-me­mo­ry com­pu­ting, te­da spra­co­va­nie dát pria­mo v ope­rač­nej pa­mä­ti bez nut­nos­ti pris­tu­po­vať na úlo­žis­ko, rých­ly pries­kum dát ale­bo ich vi­zua­li­zá­cie. Dô­le­ži­té je, že pou­ží­va­te­lia v pod­ni­koch mô­žu pri­tom tie­to pok­ro­či­lé fun­kcie vy­uží­vať bez to­ho, aby ma­li hl­bo­ké zna­los­ti tra­dič­ných sys­té­mov a ter­mi­no­ló­gie Bu­si­ness In­telli­gen­ce."

Zdroj: Epicor Software CorporationOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter